DR HAB. INŻ. GRAŻYNA HARASIMOWICZ-HERMANN, PROF. NADZW. UTP


Przebieg pracy zawodowej

 • 2003 – doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia – uprawa roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 1984 – doktor nauk rolniczych – adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1978 – Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • 1975 – magister inżynier rolnik – specjalność – uprawa roślin, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1973 – inżynier rolnik, Akademia Rolnicza w Poznaniu


PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.1.  Błaszak S., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wzrost i pokrój wybranych klonów wierzby przy jednorocznym i dwuletnim cyklu gromadzenia biomasy. Fragm. Agronom. 2/2008. 5-18.

1.2.  Czyż K., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na początkowy rozwój sadzonek wierzby (Salix) w zależności od wilgotności gleby. Fragm. Agronom. 2/2008. 26-35.

1.3.  Harasimowicz-Hermann G., Czyż K. 2008. Effect of Asahi SL on the initial development of willow cuttings at varied soil moisture. Rozdz. w monografii Biostimulators in modern agriculture - ornamental and special plants. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa. 40-45.

1.4.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Odpad ciekły czy ściek. Problemy interpretacyjne w zakresie odzysku z wywaru składników nawozowych i materii organicznej. Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego. Teoria i praktyka. Monografia wyd. IBPR-S, Samodzielna Pracownia Gorzelnicza w Bydgoszczy. 73-80.

1.5.  Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ terminu siewu na plon biomasy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie. Fragm. Agronom. 2/2008. 72-81.

1.6.  Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, t. XXIX, 209-216.

1.7.  Foss E., Malczyk P., Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Odzysk składników, materiałów i energii z wywaru gorzelniczego. Rozdział w monografii. Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego. Technologie ekologiczne. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Bydgoszcz, 35-48.

1.8.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Mieszaniny odpadów organiczno-mineralnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. Część I. Skład odpadów i ich mieszanin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520, 295-301.

1.9.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Mieszaniny odpadów organiczno-mineralnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie. Część II. Wykorzystanie mieszanin odpadów do nawożenia gorczycy białej (Sinapis alba L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 520, 303-312.

1.10.  Harasimowicz-Hermann G., Borowska M. 2006. Effect of biostimulant Asahi SL in winter rape depending on pluviothermic conditions. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. t. XXVII, 95-106.

1.11.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Development and productivity of Polish and foreign clones of willow (Salix) in the collection of University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. Rozdz. w monogr. Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plants Genetics, Polish Academy Sciences, Poznań, 39-44.

1.12.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Funkcja międzyplonów w ochronie zasobów mineralnych i materii organicznej gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512, 147-155.

1.13.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Oddziaływanie na środowisko bioodpadów przetworzonych i nieprzetworzonych w instalacjach i urządzeniach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512, 157-164.

1.14.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G., Leszczyński M. 2006. Wykorzystanie nawozów wapniowych do higienizacji i uzdatniania odpadów komunalnych. Nawozy i Nawożenie, 2 (27). IUNG PIB Puławy, 153-179.

1.15.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2006. Gromadzenie azotu i węgla przez rośliny okrywające ugór przy różnych systemach konserwacji gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 121-127.

1.16.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Dokumentowanie stanu środowiska wokół fermy trzody chlewnej i skutki prawne odstąpienia od procedury. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 129-138.

1.17.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2006. Gromadzenie azotu przez rośliny okrywające ugór przy różnych systemach konserwacji gleby. Azotany w ekosystemach rolniczych Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE), Warszawa, 44-46.

1.18.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Dokumentowanie stanu środowiska wokół fermy trzody chlewnej i skutki prawne odstąpienia od procedury. Azotany w ekosystemach rolniczych Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE), Warszawa, 47-48.

1.19.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Formułowanie kompozytu z odpadów organiczno-mineralnych dla celowego kształtowania właściwości gleby. Cz. I. Skład odpadów i kompozytu. Zesz. Nauk. Nr 8. Poł. Wsch. Oddz. PTIE w Rzeszowie i PTG Oddz. Rzeszów. 69-71.

1.20.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Formułowanie kompozytu z odpadów organiczno-mineralnych dla celowego kształtowania właściwości gleby. Cz. II. Wykorzystanie kompozytu do nawożenia gorczycy. Zesz. Nauk. Nr 8. Płd. Wsch. Oddz. PTIE w Rzeszowie i PTG Oddz. Rzeszów. 71-73.

1.21.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Agronomiczne bariery spalania słomy. Zesz. Nauk. Nr 8. Płd. Wsch. Oddz. PTIE w Rzeszowie i PTG Oddz. Rzeszów. 73-75.

1.22.  Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Reproduction quality of white mustard (Sinapis alba l.) seeds acquired through cultivation of the species in different times of vegetative season. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. t. XXVII, 223-230.

1.23.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Dobór odmian żyta i wartość technologiczna ziarna na cele konsumpcyjne. Ekologia i Technika, 5(77), 176-181.

1.24.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Podstawy prawne i instrumenty służące poprawie warunków efektywnego wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce. Rozdział 2 w dziale I. Ilościowe aspekty rozpraszania azotu w środowisku, monografii „Zanieczyszczenia środowiska azotem”. Acta Uniwersitatis Masuriensis. 27-41.

1.25.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Rola międzyplonów w ograniczeniu strat azotu w produkcji roślinnej. Rozdział 4 w dziale III. Nawozy naturalne i organiczne jako źródło zanieczyszczenia azotem, monografii „Zanieczyszczenia środowiska azotem”. Acta Uniwersitatis Masuriensis. 203-215.

1.26.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S., Wojnowska T., Koc J., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 2005. Potencjalna produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Inżynieria Ekologiczna, 12. PTIE, Warszawa. 103-105.

1.27.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część II. Struktura zachwaszczenia ugoru. Inżynieria Ekologiczna, 12. PTIE, Warszawa. 108-111.

1.28.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Przydatność popiołów ze spalania biomasy do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Inżynieria Ekologiczna, 12. PTIE, Warszawa. 195-197.

1.29.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Przydatność popiołów ze spalania biomasy do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 506, 189-196.

1.30.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S., Wojnowska T., Koc J., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507, 205-212.

1.31.  Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część II. Struktura zachwaszczenia ugoru. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 507, 213-225.

1.32.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2004. Porównanie działania następczego obornika bydlęcego i kompostu z komunalnych osadów ściekowych „BIOTOP” w uprawie pszenicy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 499, 89-96.

1.33.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2004. Zawartość węgla organicznego i skład frakcyjny próchnicy w glebie lekkiej na stanowisku po roślinach motylkowatych nawożonych mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 502, 101-107.

1.34.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Technologie kompostowania odpadów komunalnych i inne biologiczne procesy przekształcania odpadów organicznych. Rozdział w monografii: Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko. Praca zbiorowa J. Drozd (red.). PTSH, Wrocław, 45-61.

1.35.  Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Reakcja Trifolium ambiguum Bieb. na szczepienie bakteriami brodawkowymi i wilgotność gleby w roku siewu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3 (1), 209-218.

1.36.  Gaca J., Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Uwarunkowania prawne i agrotechniczne przygotowania warstwy biologicznej zabezpieczającej przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń ze składowiska odpadów. Zesz. Nauk. WSHE we Włocławku. Ochrona środowiska. Tom XVI seria E, Zesz. 4.Gospodarka odpadami. 21-30.

1.37.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2003. The content and fractional composition of humus and soil nitrogen resources as indices of succession value of the stand. Rozdział w monografii: Humic Substances in Ecosystems 5. PTSH, 15-23.

1.38.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2003. Protection of soil organic matter resources and inputs in actual law. Rozdział w monografii: Humic Substances in Ecosystems 5. PTSH, 23-31.

1.39.  Sienkiewicz S., Wojnowska T., Koc J., Ignaczak S., Harasimowicz-Hermann G., Szymczyk S., Żarczyński P. 2003. Zmiany chemiczne w glebach w zależności od systemu odłogowania. Cz. I. Odczyn oraz zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego. 2003, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 493, 685-692.

2. Podręczniki, skrypty i monografie

2.1.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Uprawa wierzby na cele energetyczne alternatywą dla spalania słomy i zachowania żyzności gleby. Monografia. Wyd. Uczelniane UTP Bydgoszcz, 72.

3. Inne publikacje

3.1.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. Biokonwersja azotu i odzysk białka paszowego z wywaru gorzelniczego przeznaczonego do stosowania w rolnictwie. III Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Azot w środowisku przyrodniczym. Olsztyn 21-22 maja 2009 roku. 30.

3.2.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. Żywność funkcjonalna – wykorzystanie surowców roślinnych. Wybrane zagadnienia. Format UTP – wyd. specjalne. UTP. 21-25.

3.3.  Harasimowicz-Hermann G. 2008. Czynniki kształtujące plon pszenicy. Agrotechnika 9/2008, 24-28.

3.4.  Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie. XXIX Konferencja Naukowa Rośliny Oleiste. 11 - 12. 03.2008. IHAR Poznań. 101-103.

3.5.  Harasimowicz-Hermann G., Czyż K. 2008. Wpływ Asahi SL na początkowy rozwój sadzonek wierzby (Salix) przy zróżnicowanej wilgotności gleby. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Mat. Konf. 7-8 luty 2008, Warszawa. SZPPO WO i AK SGGW w Warszawie. 90.

3.6.  Harasimowicz-Hermann G., Czyż K. 2008. Translokacja azotu i metali ciężkich w roślinach wierzby w zależności od źródeł ich pochodzenia. XII Konferencja Naukowa Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. 4 - 5 czerwca 2008 roku. IUNG PIB Puławy, 17-18.

3.7.  Harasimowicz-Hermann G., Błaszak S. 2008. Wpływ zróżnicowanych warunków pluwiotermicznych na plonowanie i cechy morfologiczne klonów wierzby (Salix) uprawianych na glebie lekkiej. XII Konferencja Naukowa Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. 4 - 5 czerwca 2008 roku. IUNG PIB Puławy, 19-20.

3.8.  Harasimowicz-Hermann G. 2007. Rzepak ozimy – odmiany hybrydowe. http://www.czwa.odr.net.pl; http://www.rolnicy.com; http://www.farmer.pl; http://www.kpodr.pl czerwiec 2007.

3.9.  Harasimowicz-Hermann G. 2007. Główne czynniki agrotechniczne w uprawie rzepaku ozimego. Konferencja nt.: Surowce do produkcji biopaliw oraz zasady ich wytwarzania przez rolników na użytek własny. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Gdańsk, 8 marca 2007 roku.

3.10.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Innowacyjna gospodarka w rolnictwie. WIPRO 2007. Nauka i innowacje – szansą rozwoju gospodarczego regionu. Materiały Konferencyjne. Targi Innowacji 24 kwietnia 2007. UTP Bydgoszcz. 105-114.

3.11.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Sposoby postępowania z odpadami powstającymi w wyniku termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Międzynarodowa Konferencja „Gospodarka Odpadami Medycznymi, Weterynaryjnymi i poubojowymi” Bydgoszcz, 27-28 września 2007. 117-123.

3.12.  Błaszak S., Harasimowicz-Hermann G., 2007. Wzrost i pokrój wierzby (Salix) przy jednorocznym i dwuletnim cyklu zbioru. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców nt.: Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych. Materiały konferencyjne 23-24 listopada 2007. IUNG PIB Puławy. 24-25.

3.13.  Czyż K., Harasimowicz-Hermann G., 2007. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na początkowy rozwój sadzonek wierzby (Salix) w zależności od wilgotności gleby. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców nt.: Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych. Materiały konferencyjne 23-24 listopada 2007. IUNG PIB Puławy. 43-44.

3.14.  Kisielewska.W, Harasimowicz-Hermann G., 2007. Wpływ terminu siewu na plon biomasy gorczycy białej uprawianej w międzyplonie. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców nt.: Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych. Materiały konferencyjne 23-24 listopada 2007. IUNG PIB Puławy. 247-248.

3.15.  Harasimowicz-Hermann G. 2006. Żywe komórki. Farmer 4/2006. Przeds. Wyd. Rzeczpospolita S.A., Warszawa, 38.

3.16.  Harasimowicz-Hermann G. 2006. Kiedy i ile rzepaku wysiać. Agrotechnika 7 (535), 22-23.

3.17.  Harasimowicz-Hermann G. 2006. Termin siewu a rozwój pszenicy ozimej. Agrotechnika 8 (536), 34-35.

3.18.  Harasimowicz-Hermann G., Borowska M. 2006. Effect of biostimulant Asahi SL in winter rape depending on pluviothermic conditions. XXVIII Konferencja naukowa Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 12-13.06.2006. IHAR Poznań. 25-28.

3.19.  Kisielewska W., Harasimowicz-Hermann G., 2006. Reproduction quality of white mustard (Sinapis alba l.) seeds acquired through cultivation of the species in different times of vegetative season. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. XXVIII Konferencja naukowa Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 12-13.06.2006. IHAR Poznań. 78-81.

3.20.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2006. Rola próchnicy w ograniczaniu suszy glebowej. Ogólnopolska Konferencja „Zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie”. Ciechocinek 19-20 październik 2006. Ministerstwo Rolnictwa. 36-38.

3.21.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Rola technologii produkcji roślin w ograniczaniu suszy. Ogólnopolska Konferencja ”Zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie”. Ciechocinek 19-20 październik 2006. Ministerstwo Rolnictwa. 3940.

3.22.  Harasimowicz-Hermann G. 2005. Uprawa wierzby krzewiastej – nowe wyzwania. Cz. 1. Czysta energia, 4 (42)/2005, 21-24.

3.23.  Harasimowicz-Hermann G. 2005. Uprawa wierzby krzewiastej – nowe wyzwania. Czysta energia, 5 (45)/2005, 16-19.

3.24.  Harasimowicz-Hermann G. Hermann J. 2005. Zachowanie żyzności gleby w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne. II Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii ECO-EURO-ENERGIA, 7-8 czerwiec 2005, Bydgoszcz, 345-349;

3.25.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. „Niepowtarzalny” polski chleb. Kalendarz rolników 2006. Wyd. Duszpasterstwo Rolników Włocławek, 152-155.

4. Prace projektowe – projekty badawcze, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy

– projekty badawcze

4.1.  Harasimowicz-Hermann G. 2007-2009. Kierownik projektu badawczego promotorskiego PB 3053/B/P01/2008/34 nt.: Wpływ terminów siewu gorczycy białej na plon nasion i biomasy zielnej oraz na zawartość glukozynolanów. (Praca doktorska W. Kisielewska)

4.2.  Harasimowicz-Hermann G. 2006-2008. Kierownik projektu nt.: Wpływ czynników siedliskowych i poziomu agrotechniki na plon i stabilność wskaźników wartości technologicznej wybranych odmian pszenicy ozimej. (Praca doktorska P. Madajewski w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów II edycja”) – przyznane.

4.3.  Harasimowicz-Hermann G. 2004-2008. Kierownik projektu nt.: Dobór klonów wierzby do ekstensywnej produkcji biomasy na glebie lekkiej. (Praca doktorska S. Błaszak w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów II edycja”) – przyznane.

4.4.  Harasimowicz-Hermann G. 2004-2008. Kierownik projektu nt.: Biotransformacja składników mineralnych i materii organicznej zawartych w osadach ściekowych w produkcji wierzby energetycznej i ich wpływ na kształtowanie żyzności gleby (Praca doktorska K. Czyż w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów II edycja”) – przyznane.

4.5.  Harasimowicz-Hermann G. 2004-2007. Kierownik projektu badawczego własnego P06S 010 27 nt.: Realizacja strategii produkcji energii odnawialnej i ochrony zasobów glebowej materii organicznej na przykładzie uprawy wierzby Salix sp. zintegrowanej z gospodarką osadami ściekowymi.

4.6.  Harasimowicz-Hermann G. 2004-2006. Autor i kierownik zadania „Produktywność wierzby energetycznej (Salix purpurea, Salix alba, Salix viminalis), jej wpływ na biotransformację składników mineralnych i materii organicznej z osadów ściekowych” w ramach badań statutowych BS 7/04 nt.: Wpływ technologii uprawy roślin na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko rolnicze.

4.7.  Harasimowicz-Hermann G. 2003-2007. Kierownik projektu badawczego zleconego nt.: Włączenie Asahi SL do technologii produkcji rzepaku ozimego. Międzynarodowy projekt badawczy japońskiej grupy Arysta LifeScience Corporation.

– ważniejsze ekspertyzy

4.8.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Opracowanie techniczne i prawne umożliwiające przemysłowe wytwarzanie gleby (gruntu antropogennego) a uwzględnieniem klas jakości i możliwości zastosowań produktu. Zamawiający Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” Sp. z o. o. Leszków, 64-920 Piła.

4.9.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Grunt antropogenny. Jakość gruntu antropogennego. Wytyczne do postępowania z gruntem antropogennym i jego kontrola. Zamawiający Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” Sp. z o. o. Leszków, 64-920 Piła.

4.10.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Ocena zasobności gleby przeznaczonej pod uprawę darniową oraz plan nawożenia pod uprawę trawników. Zamawiający Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” Sp. z o. o. Leszków, 64-920 Piła.

4.11.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Plan nawożenia wywarem gorzelniczym dla Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego Tursko 11. Zamawiający PHP W. Wawrzyniak Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz.

4.12.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2007. Kompleksowe badania składu chemicznego mikrobiologicznego i parazytologicznego osadu z Zakładowej Oczyszczalni Ścieków „KONSOL-BIS” Sp. z o.o. po higienizacji tlenkiem wapniowym pod kątem stosowania osadu w rolnictwie, lub do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz (art. 43 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy o odpadach). Plan nawożenia gruntów miejscowości Mieczownica Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KONSOL-BIS” Sp. z o.o. 62-400 Słupca, ul. Poznańska 39.

4.13.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Sposób przetwarzania surowców kategorii 3 według ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 6 pkt 2, pakt f w kompostowni zatwierdzonej zgodnie z art. 15 (Rozporządzenie (WE) NR 1774/2002). Przedsiębiorstwo Drobiarskie „DROBEX” Sp. z o.o. ul. Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski.

4.14.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Koncepcja zagospodarowania urobku z bagrowania Brdy i Kanału Bydgoskiego. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. ul. Toruńska103, 85-817 Bydgoszcz.

4.15.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Koncepcja unieszkodliwiania gleby i ziemi zawierających substancje ropopochodne z terenu używanego przez SPS „TOSTA” przy ul. Gajowej 76 w Bydgoszczy. SPS „TOSTA” ul. Gajowa 76 w Bydgoszczy

4.16.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. opinia o możliwości zastosowania technologii przeróbki osadu w „Instalacji mineralizacji osadu ściekowego” firmy Prack Consult Gmbh” dla osadu z komunalnej oczyszczalni ścieków Przyborzycach. Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o. o. ul. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów.

4.17.  Harasimowicz-Hermann G. 2007. Włączenie biostymulatora Asahi SL do technologii uprawy rzepaku ozimego. ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ul. Przasnyska 6B. Nr projektu BZ-26 z 24.07. 2007.

4.18.  Harasimowicz-Hermann G. 2004. Optymalizacja kosztów zakupu – dzierżawy gruntów pod uprawę wierzby energetycznej. Badania rynku zlecone przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz.

4.19.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2004. Wykorzystanie wierzb krzewiastych Salix sp. w gospodarce osadami ściekowymi. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Michała Drzymały 1, 89-100 w Nakło n. Notecią Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków.

5. Patenty – potwierdzone przez Urząd Patentowy zgłoszenia w sprawie uzyskania patentu

5.1.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Bujak W., Czaja Z. 2009. Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów. Patent nr P 387523.

5.2.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Kucharski J. 2009. Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania. Patent nr P 387607.

5.3.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. Sposób wytwarzania gleby antropogennej z ziemi pochodzącej z mechanicznego oczyszczania ulic i placów. Patent nr P 389345.

5.4.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Bujak W. 2009. Sposób wspomagania bioprzyswajalności fosforu z popiołu powstającego w instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładach mięsnych. Patent nr P 389166.

5.5.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Sposób nawożenia roślin z wykorzystaniem biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) Patent nr P 384384.

5.6.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Sposób katalitycznego utleniania odorów Patent nr P 384414.

5.7.  Prusiński J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2008. Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion. Patent nr P 384880.

5.8.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Sposób inkrustacji betonowej kostki brukowej. Patent nr P 385443.

5.9.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2008. Sposób szkliwienia betonowej kostki brukowej. Patent nr P 385474.

5.10.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2007. Sposób dezintegracji piór przeznaczonych do produkcji dodatku do wzbogacania gleby. Patent nr 383194.

5.11.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Sadkiewicz J. 2006. Preparat do biodegradacji mykotoksyn. Patent nr P 380394.

5.12.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Metoda uprawy rutwicy wschodniej oraz sposób nawożenia roślin z wykorzystaniem biomasy rutwicy wschodniej. Patent nr P 380521. ATR.

5.13.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2006. Sposób zakładania plantacji wierzby (Salix). Patent nr P 380838. ATR.

5.14.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Sadkiewicz J. 2006. Produkt organiczno-mineralny do wspomagania uprawy roślin. Patent nr P 380871.

5.15.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Sadkiewicz J. 2006. Wapniowo-organiczny polepszacz gleby. Patent nr P 380872.

Patenty – potwierdzone przez Urząd Patentowy

5.16.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2010. Sposób nawożenia roślin z wykorzystaniem biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Patent Patent 203946.

5.17.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2010. Metoda uprawy rutwicy wschodniej oraz sposób nawożenia roślin z wykorzystaniem biomasy rutwicy wschodniej. Patent 204222.

5.18.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Sadkiewicz J. 2009. Preparat do biodegradacji mykotoksyn. Patent nr P 380394.

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1.1.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2001. Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO) wskaźnikiem określającym stopień dojrzałości kompostu popieczarkowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 478, 165-173.

1.2.  Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1999. Agrotechniczno-ekonomiczne efekty podsiewu lucerny kupkówką pospolitą. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 220 Rolnictwo (44), 9-15.

1.3.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999. Trifolium ambiguum – charakterystyka gatunku i możliwość introdukcji w Polsce. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo 62, 113-121.

1.4.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999. Uprawa i użytkowanie Trifolium ambiguum Bieb. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 468, 133-145.

1.5.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 1999. Ocena wytworzonego z osadów ściekowych kompostu „BIOTOP” w nawożeniu ziemniaka. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 220 Rolnictwo (44), 115121.

1.6.  Harasimowicz-Hermann G. 1998. Wpływ roślin motylkowych na zasobność gleby w potas przyswajalny. Zesz. Nauk AR Poznań, Rolnictwo 52, 55-64.

1.7.  Harasimowicz-Hermann G. 1997. Wartość przedplonowa bobiku, zbóż i ich mieszanek dla pszenicy ozimej w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 307311.

1.8.  Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1997. Lucerna – problemy badawcze w świetle północno amerykańskich konferencji naukowych /NAAIC/. Fragm. Agronom. 1/97, 94-101.

1.9.  Harasimowicz-Hermann G. 1997. Łubin żółty i seradela perspektywicznymi roślinami w rolnictwie proekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, 369375.

1.10.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak Wł., Sowiński J., Waniorek W. 1997. Ocena przydatności amerykańskiej wielolistkowej odmiany lucerny do uprawy w warunkach agroklimatycznych Polski. Biul. Oceny Odm. z. 29, 115-119.

1.11.  Harasimowicz-Hermann G. 1996. Oddziaływanie resztek pozbiorowych seradeli na zasobność gleby i wartość stanowiska dla roślin następczych. Zesz. Nauk. AR Szczecin nr 172, Rolnictwo 62, 153-160.

1.12.  Harasimowicz-Hermann G. 1996. Reakcja seradeli na nawożenie mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434, 179-184.

1.13.  Harasimowicz-Hermann G. 1995. Zmiany zasobności gleby pod wpływem uprawy seradeli nawożonej mikroelementami przy użytkowaniu na zielonkę. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a, 137-144.

1.14.  Harasimowicz-Hermann G. 1994. Ocena resztek pozbiorowych odmian samokończących i tradycyjnych łubinu żółtego przy uprawie na różnych kompleksach glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414, 169-178.

1.15.  Harasimowicz-Hermann G. 1993. Utylizacja gnojówki bydlęcej poprzez wykorzystanie jej do celów nawozowych. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 181, Rolnictwo 33, 55-60.

1.16.  Harasimowicz-Hermann G. 1993. Wpływ koniczyn czerwonej i perskiej nawożonych gnojówką na plon pszenicy jarej i jego strukturę. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 181, Rolnictwo 33, 45-54.

1.17.  Harasimowicz-Hermann G. 1993. Wpływ zróżnicowanej architektury łanu na elementy struktury plonu i masę resztek pozbiorowych form tradycyjnych i samokończących łubinu żółtego i wąskolistnego. Fragm. Agronom. 4, 181-183.

1.18.  Sypniewski J., Marcinkiewicz J., Marciniak J., Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Ignaczak S. 1993. Uprawa bobiku w mieszankach ze zbożami w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego. Biuletyn Naukowy ART Olsztyn, 2(12)93. Opracowanie nowoczesnych technologii produkcji i wykorzystania nasion bobiku. t. I, 233-238.

1.19.  Harasimowicz-Hermann G. 1991. Changes in chemical composition of soil as an effect of several year’s fertilization of Alfalfa (Medicago media L.) with slurry and liquid manure. The Royal Society of Chemistry, London, 209-220.

1.20.  Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wykorzystanie gnojówki bydlęcej do nawożenia koniczyn w uprawie polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 380, 271-278.

1.21.  Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wpływ uprawy koniczyny czerwonej i perskiej nawożonych gnojówka na zmiany właściwości gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 377, 145-153.

1.22.  Sypniewski J., Harasimowicz-Hermann G. 1989. Wpływ nawadniania na ilość i jakość plonu koniczyny perskiej uprawianej na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 377, 231-237.

1.23.  Harasimowicz-Hermann G. 1988. Wpływ nawożenia gnojówką na masę części nadziemnych i podziemnych koniczyny perskiej i czerwonej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 145, Rolnictwo 24, 127-135.

1.24.  Urbanowski S., Harasimowicz-Hermann G. 1982. Zachwaszczenie niektórych roślin zbożowych w zmianowaniach i monokulturze. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz nr 97, Rolnictwo 14, 90-101.

2. Podręczniki, skrypty i monografie

2.1.  Harasimowicz-Hermann G. 2002. Wpływ mikroelementów na plon łubinu żółtego i seradeli, wartość następczą stanowiska dla pszenicy ozimej oraz wybrane elementy żyzności gleby. Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 106.

2.2.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 2000. Przewodnik do uprawy lucerny. /Wyd. III – uzupełnione, nakład 3 tys./, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 45.

2.3.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1997. Przewodnik do uprawy lucerny. /Wyd. II – uzupełnione, nakład 3 tys./, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 43.

2.4.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1997. Przewodnik do uprawy traw i motylkowych z trawami. /Nakład 3 tys./, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 83.

2.5.  Harasimowicz-Hermann G. 1996. Ocena oddziaływania nawożenia na plon roślin motylkowych i ich wartość następczą. Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 72, ss. 104.

2.6.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1996. Przewodnik do uprawy lucerny. /Wyd. I, nakład 3 tys./, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, ss. 41.

3. Inne publikacje

3.1.  Hermann J., Harasimowicz-Hermann G., Sadkiewicz J. 2001. The Effect of Wheat Fertilization With Boron Onits Yields and Crop Quality. International Wheat Quality Conference Kansas State University, 42-43.

3.2.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999. Wpływ warunków uprawy na plon i skład mineralny koniczyny Trifolium ambiguum i jej mieszanek z trawami pierwszym roku użytkowania. Mat. konf. nauk. Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa, 285-293.

3.3.  Harasimowicz-Hermann G. 1998. Wartość następcza łubinów, ich miejsce w zmianowaniu oraz w siedliskach pozarolniczych. Mat. konf. nauk. PTŁ Przysiek, Łubin w rolnictwie ekologicznym. „Łubin – Białko – Ekologia”. 31-40.

3.4.  Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G., Nowak Wł., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1997. Yield and quality of Polish, Czech and U.S.A. – multileaf varieties of alfalfa in Poland. Seed Produktion of Lucerne. Proceedings of the XIIth EUCARPIA meeting of the group medicago. Univ. of Agric. and Forestry, Brno, Czech Republic. 194-195.

3.5.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak Wł., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1997. Crop productivity of alfalfa varieties in various ecologocal conditions of Poland. Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses. Proceedings of the 20th meeting of EUCARPIA fodder crops and amenity grasses section. Radzików, Poland, 7-10 October 1996. 103-106.

3.6.  Harasimowicz-Hermann G. Andrzejewska J., Nowak Wł., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1996. Yielding and utility value of multifoliolate American alfalfa in Poland. Report of the 35th North American Alfalfa Improvement Conference. Oklahoma City, USA, 24.

3.7.  Harasimowicz-Hermann G. 1996. Plon amerykańskich wielolistkowych odmian lucerny w warunkach ekologicznych Polski. Wyd. własne Land o’ Lakes Agra, 4-6.

3.8.  Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak W., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1995. Możliwości produkcyjne polskiej i amerykańskiej odmiany lucerny w roku siewu. Mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej”, ART Olsztyn, t. I-IV, 150-155.

3.9.  Harasimowicz-Hermann G. 1994. Yield and quality of Alfalfa fertilized with slurry manure, Report of the thirty - fourth North American Alfalfa Improvement Conference. University of Guelph. Guelph, Ontario, Canada, 14.

3.10.  Harasimowicz-Hermann G. 1993. Wpływ architektury łanu na masę resztek roślinnych łubinu żółtego i wąskolistnego odmian samokończących w porównaniu z tradycyjnymi. Mat. konf. nauk. PTŁ „Łubin – Białko – Ekologia”, Poznań, 364-369.

3.11.  Harasimowicz-Hermann G. 1992. Wpływ nawożenia makro- i mikroelementami łubinu żółtego na ich pobranie z plonem masy nadziemnej i resztek pożniwnych roślin użytkowanych na zielonkę i na nasiona. VII Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie”, AR Wrocław, 237-242.

3.12.  Harasimowicz-Hermann G. 1992. Reakcja pszenicy ozimej na nawożenie gnojowicą i gnojówką stosowane w przedplonie przy uprawie lucerny mieszańcowej. Mat. konf. nauk. „Nawozy organiczne”, AR Szczecin, z.1, 216-222.

3.13.  Harasimowicz-Hermann G. 1991.Uprawa roślin o głębokim systemie korzeniowym jako element ograniczający wymywanie substancji nawozowych przy stosowaniu gnojowicy i gnojówki. Materiały na Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne, Pokrzywna, 1-16.

3.14.  Harasimowicz-Hermann G. 1989. The effect of irrigation of Persian (Trifolium resupinatum L.) red (Trifolium hybridum L.) on chemical properties of a light soil. International Conference Soil Conservation and Environment. VIIth Czechoslovak Soil Science Conference. Piestany, 167-169.

3.15.  Harasimowicz-Hermann G. 1988. The effect of fertilization with microelements and magnesium on the yield of yellow lupine (Lupinus luteus L.). 5-th International Lupin Conference, Poznań, 488-493.

3.16.  Harasimowicz-Hermann G. 1988. Masa i wartość resztek pożniwnych koniczyny czerwonej i perskiej przy uprawie ich na glebie lekkiej i nawożeniu gnojówką bydlęcą. Mat. konf. nauk. „Nawozy organiczne” AR Szczecin, 191-199.

3.17.  Harasimowicz-Hermann G. 1988. Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą na ilość i jakość plonu lucerny mieszańcowej. Mat. konf. nauk. „Nawozy organiczne” AR Szczecin, 169-175.

3.18.  Harasimowicz-Hermann G. 1987. The effect of fertilization on red Persian clover and on soil humus with liquid cattle manure. Proc. of 4th International CIEC Symposium Braunschweig RFN, 171- 175.

3.19.  Harasimowicz-Hermann G. 1987. Wpływ nawadniania na plonowanie odmian koniczyny czerwonej i szwedzkiej. Mat. konf. nauk. AR Szczecin, 84-87.

3.20.  Harasimowicz-Hermann G. 1986. Wpływ roślin motylkowych na żyzność gleby. Poradnik Gospodarski, 11.

3.21.  Harasimowicz-Hermann G. 1985. Uprawa i nawożenie gnojówką koniczyny czerwonej. Poradnik Gospodarski, 2, 10-11.

3.22.  Harasimowicz-Hermann G., Sypniewski J. 1984. Zmiany zasobności gleby płowej w wyniku uprawy koniczyny czerwonej i perskiej nawożonych gnojówką i nawozami mineralnymi. Mat. konf. nauk. IUNG Puławy, 79-85.

3.23.  Harasimowicz-Hermann G. 1982. Koniczyna perska dla gospodarstw wielokierunkowych. Poradnik Gospodarski, 3.

3.24.  Harasimowicz-Hermann G. 1980. Przyczyny wzrastającego zachwaszczenia zbóż. Poradnik Gospodarski, 18, 2.

3.25.  Urbanowski S., Harasimowicz-Hermann G. 1979. Wpływ zmianowania i monokultury na zachwaszczenie roślin zbożowych. Mat. konf. nauk. AR Lublin, 124-131.

4. Prace projektowe – projekty badawcze, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy

– projekty badawcze

4.1.  Harasimowicz-Hermann G. 2000-2003. Współautor i wykonawca projektu badawczego „Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy roślin pastewnych w rejonie Kujawsko-pomorskim” (BS - 8/2000) oraz autor i główny wykonawca trzech zadań:
Trifolium ambiguum Bieb. charakterystyka gatunku i możliwości introdukcji w Polsce”
„Wpływ różnych systemów konserwacji gleby na jej zachwaszczenie”
„Zastosowanie Trifolium ambiguum Bieb. i lucerny wielolistkowej w siewach czystych w mieszankach z trawami do konserwacji gleb odłogowanych”.

4.2.  Harasimowicz-Hermann G. 1997-2000. Współautor i główny wykonawca projektu badawczego PB 5 PO6B 02611 nt.: „Zastosowanie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) przy zagospodarowywaniu odłogów i ochronie wód”.

4.3.  Harasimowicz-Hermann G. 1993-1996. Kierownik projektu badawczego wieloletnich i wielopunktowych badań w zakresie BZ 43/93 „Badanie amerykańskich odmian lucerny'' zamówionych przez LAND O' LAKES AGRA, USA.

4.4.  Harasimowicz-Hermann G. 1991-1992. Autor i kierownik zadania w ramach badań własnych BW 49/91 „Wpływ obsady i przestrzennego rozmieszczenia roślin łubinu żółtego i wąskolistnego odmian samokończących na ich plonowanie i wartość następczą”.

4.5.  Harasimowicz-Hermann G. 1991-1996. Autor i kierownik zadania w ramach BS 3/91 i BS 4/94 „Wpływ gęstości obsady i kompleksu glebowego na ilość i skład chemiczny resztek pozbiorowych nowych form łubinu żółtego”.

4.6.  Harasimowicz-Hermann G. 1989-1991. Autor i kierownik zadania „Ocena wpływu następczego bobiku, zbóż i ich mieszanek na plonowanie pszenicy ozimej” w ramach projektu badawczego - IPBR /01/097/90-2 - Uprawa bobiku na nasiona w mieszankach ze zbożami w warunkach regionu pomorsko-kujawskiego.

4.7.  Harasimowicz-Hermann G. 1985-1988. Kierownik projektu badawczego (Centralnego Planu Badawczo-Rozwojowego (CPBR) - 10.2/3 „Wpływ nawożenia mikroelementami i magnezem na ilość i jakość plonu seradeli”, który prowadzono w ramach ŹOpracowanie unowocześnionej agrotechniki seradeli.

4.8.  Harasimowicz-Hermann G. 1985-1988. Kierownik projektu badawczego (Centralnego Planu Badawczo-Rozwojowego (CPBR) - 10.17/1 „Wpływ nawożenia mikroelementami i magnezem łubinu żółtego na ilość i wartość pastewną plonu”, w ramach projektu resortowego – Regionalne systemy i technologie produkcji pasz.

4.9.  Harasimowicz-Hermann G. 1985-1988. Kierownik projektu badawczego (Centralnego Planu Badawczo-Rozwojowego (CPBR) - 10.17/1 „Plonowanie i wartość pastewna lucerny mieszańcowej nawożonej gnojowicą” w ramach projektu resortowego Regionalne systemy i technologie produkcji pasz.

4.10.  Harasimowicz-Hermann G. 1980-1983. Kierownik projektu badawczego „Wpływ nawadniania na plonowanie koniczyny perskiej” w ramach Programu Rządowego 07.

4.11.  Harasimowicz-Hermann G. 1980-1983. Kierownik projektu badawczego „Wpływ nawadniania na plonowanie odmian koniczyny czerwonej i szwedzkiej” w ramach Programu Rządowego 07.

–ważniejsze ekspertyzy

4.12.  Harasimowicz-Hermann G. 2000. Badania nad zawartością rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO) do opracowania wskaźnika dojrzałości kompostu. Praca projektowa – ekspertyza.

4.13.  Harasimowicz-Hermann G. 2000. Ocena potrzeb i możliwości zagospodarowania nieużytków położonych w otoczeniu Oczyszczalni ścieków w Słupsku. Praca projektowa – ekspertyza.

4.14.  Harasimowicz-Hermann G. 1999. Opracowanie zasad i warunków dla nieprzemysłowego zastosowania kompostu z osadu ściekowego BIOTOP. Praca projektowa – ekspertyza.

4.15.  Harasimowicz-Hermann G. 1999. Agroekonomiczna ocena systemu nawożenia preparatem AGROCAL i nawożenia mineralnego w zmianowaniu. Praca projektowa – ekspertyza.

4.16.  Harasimowicz-Hermann G. 1998. Ocena agrotechnicznej jakości gleby i roślin z pól gospodarstwa Karżnica. Praca projektowa – ekspertyza.

4.17.  Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 1998. Ocena wartości nawozowej wytworzonego z osadów ściekowych kompostu „BIOTOP”. Praca projektowa – ekspertyza dla Spółki „WODOCIĄGI SŁUPSK". Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.


Działalność dydaktyczna, upowszechnieniowa i dydaktyczno-szkoleniowa

po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Działalność dydaktyczna – kontynuowanie przedstawionej działalności dydaktycznej oraz nowe wykłady zatwierdzone przez RW RiB

 1. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia z przedmiotu „Szczegółowa uprawa roślin” dla WRiB na kierunku Rolnictwo i specjalności: Agronomia i agrobiznes, Produkcja ogrodnicza, Ochrona roślin i Kształtowanie środowiska;
 2. Wykłady dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia z przedmiotu „Szczegółowa uprawa roślin” dla WRiB na kierunku Rolnictwo i specjalności: Agronomia i agrobiznes i Kształtowanie środowiska;
 3. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu „Rośliny zielarskie i alternatywne” dla WRiB na kierunku Rolnictwo;
 4. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia z przedmiotu „Rolnictwo ekologiczne” dla WRiB na Kierunku Rolnictwo i specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Produkcja ogrodnicza, oraz dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka;
 5. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia z przedmiotu „Uprawa, przetwórstwo grzybów jadalnych” dla WRiB na kierunku Rolnictwo specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Produkcja ogrodnicza, Technologia żywności i żywienie człowieka;
 6. Wykłady na studiach podyplomowych na WRiB z przedmiotów „Zasady nawożenia i ochrony roślin”, „Biologiczne i środowiskowe podstawy plonowania roślin rolniczych” oraz „Diagnozowanie stanu upraw rolnych”.
 7. Wykłady na Studium zawodowe „Dobra Praktyka Rolnicza” ARiMR
  Wykładowca zagadnień:
  Czynniki determinujące produkcję rolniczą – Produkcja roślinna.
  Zasady stosowania i przechowywania nawozów organicznych, naturalnych i mineralnych.
  Zasady stosowania i przechowywania środków ochrony roślin.
  Chwasty upraw rolniczych.
 8. Kształtowanie siedlisk wyłączonych z produkcji rolniczej dla WRiB na kierunku Rolnictwo specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 9. Technologiczno-przyrodnicze uwarunkowania produkcji biopaliw i energii ze źródeł odnawialnych dla specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 10. Rolnictwo ekologiczne dla WRiB na kierunku Rolnictwo specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Produkcja ogrodnicza, Technologia żywności i żywienie człowieka, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 11. Uprawa, przetwórstwo grzybów jadalnych dla WRiB na kierunku Rolnictwo specjalności Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Produkcja ogrodnicza, Technologia żywności i żywienie człowieka, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 12. Technologiczno-przyrodnicze uwarunkowania produkcji biopaliw dla WZ specjalności: Zarządzanie organizacją oraz Informatyka w zarządzaniu dla II stopnia studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.

Promotor ponad 25 prac magisterskich i inżynierskich

Działalność upowszechnieniowa i dydaktyczno-szkoleniowa

– nie opublikowane wykłady i opracowania

 1. Harasimowicz-Hermann G. 2009. Studium zawodowe „Dobra Praktyka rolnicza” – szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników ARiMR Toruń
  Wykładowca zagadnień:
  Czynniki determinujące produkcję rolniczą – Produkcja roślinna.
  Zasady stosowania i przechowywania nawozów organicznych, naturalnych i mineralnych.
  Zasady stosowania i przechowywania środków ochrony roślin.
  Chwasty upraw rolniczych.
 2. Harasimowicz-Hermann G. 2009. Wpływ agrotechniki na wartość wypiekową zbóż. ZBPP w Bydgoszczy. 02.06.2009. Startowa 2.
 3. Harasimowicz-Hermann G. 2009. Żywność funkcjonalna – wykorzystanie surowców roślinnych. Wybrane zagadnienia. Targi Agro-Tech Minikowo XXXII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe, 4-5. 07.2009.
 4. Harasimowicz-Hermann G. 2009.Wykorzystanie biomasy roślinnej na cele nieżywieniowe, rośliny energetyczne. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wykład – szkolenie (Błędowo). 21.09.2009.
 5. Harasimowicz-Hermann G. 2008. Precyzyjność i terminowość zabiegów decyduje o plonie twojego rzepaku. Wykład na Konferencji „Rzepak – nowości i perspektywy uprawy na cele konsumpcyjne i energetyczne”. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddz. w Przysieku. Przysiek, 04 marca 2008 roku.
 6. Harasimowicz-Hermann G. 2008. Przygotowanie stanowiska pod siew rzepaku. Wykład na konferencji nt. rzepaku ozimego. KWS Polska Sp. z o.o.Gniewkowo, 17 czerwca.2008 roku.
 7. Harasimowicz-Hermann G., Mikulski W., Sadkiewicz J. 2008. Pszenżyto ozime odmiany 'Alekto' – wartość wypiekowa. Prezentacja na Konf. Nauk. Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany. Poznań 24-26.XI.2008.
 8. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych. Wykład monograficzny na Uniwersytecie Ludowym w Strzelnie, 17 lutego 2007 roku.
 9. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Rzepak Brassica napus var. oleifera – technologia produkcji. Wykład monograficzny na Uniwersytecie Ludowym w Strzelnie, 17 lutego 2007 roku.
 10. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Główne czynniki agrotechniczne w uprawie rzepaku ozimego. Konferencja nt.: Surowce do produkcji biopaliw oraz zasady ich wytwarzania przez rolników na użytek własny. Wykład monograficzny w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Gdańsk, 8 marca 2007 roku.
 11. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Surowce roślinne jako źródło energii odnawialnej. Wykład monograficzny dla producentów rolnych w Urzędzie Gminy Łobżenica, 24 czerwca 2007 roku.
 12. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Rzepak Brassica napus var. oleifera – technologia produkcji. Wykład monograficzny dla producentów rolnych w Urzędzie Gminy Łobżenica, 24 czerwca 2007 roku.
 13. Harasimowicz-Hermann G. 2007. Żywność funkcjonalna w profilaktyce zdrowia. Wykład monograficzny na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Świeciu,14. czerwca 2007 roku.
 14. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Technologia nawożenia wierzby energetycznej z wykorzystaniem osadów ściekowych oraz ochrona plantacji. Wykład na Konferencji „Alternatywna uprawa roślin na cele energetyczne”. ODR Minikowo, 15 lutego 2006 roku.
 15. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Czynniki ograniczające możliwości plonotwórcze roślin uprawnych. Wykład na Seminarium „ASAHI SL w technologii produkcji roślin”. Arysta LifeScience Sp. z o.o. Jachranka k. Warszawy, 22-23 lutego 2006 roku. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Surowce odnawialne dla produkcji energii i ich rola w gospodarce. Wykład na Sesji Rady Miejskiej w Nakle, 30 marca 2006 roku
 16. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Surowce roślinne jako źródło energii odnawialnej Wykład na XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku”. Bydgoszcz, 7 kwietnia 2006 roku.
 17. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Energia z produkcji rolniczej. Wykład na Targach wynalazczości WIPRO 2006: Wiedza-Innowacyjność-Rozwój. Bydgoszcz, 25 kwietnia 2006 roku.
 18. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Energia odnawialna szansą lepszego wykorzystania użytków rolnych. Wykład na Seminarium Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 6 czerwca 2006 roku.
 19. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych. Wykład na XXVIII Konferencji Naukowej „Rośliny Oleiste”. IHAR Oddział w Poznaniu. Poznań, 12-13 czerwca 2006 roku.
 20. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Gromadzenie azotu i węgla przez rośliny okrywające ugór przy różnych systemach konserwacji gleby. Wykład na Międzynarodowej Konferecji „Azotany w ekosystemach rolniczych” UWM w Olsztynie. Olsztyn, 20-21 czerwca 2006 roku.
 21. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Źródła energii odnawialnej. Urząd Gminy Łobżenica. 24 czerwca 2006 rok.
 22. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Funkcja międzyplonów w ochronie zasobów mineralnych i materii organicznej gleby. Wykład na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nawozy Naturalne, Organiczne i Mineralne. AR Szczecin. Świnoujście, 12-14 września 2006 roku.
 23. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Rola technologii produkcji roślin w ograniczaniu suszy. Ogólnopolska Konferencja” Zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie”. Ministerstwo Rolnictwa. Ciechocinek, 19-20 października 2006 roku.
 24. Harasimowicz-Hermann G. 2006. Rzepak Brassica napus var. oleiferus technologia produkcji. 1 grudnia 2006 roku, Płock. Zarząd „Silopol” Sp. z o.o. wykład dla producentów rzepaku w ODR w Płocku.
 25. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Różnorodność międzyplonów i ich rola w ograniczeniu strat azotu ze źródeł rolniczych. Wykład na Sympozjum Naukowym „Zanieczyszczenie środowiska azotem” Wszechnica Mazurska, Wydział Ochrony Środowiska w Olecku 17-19 maja 2005 rok.
 26. Harasimowicz-Hermann G. Hermann J. 2005. Podstawy prawne i instrumenty służące poprawie warunków efektywnego wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Wykład na Sympozjum Naukowym „Zanieczyszczenie środowiska azotem” Wszechnica Mazurska, Wydział Ochrony Środowiska w Olecku 17-19 maja 2005 rok.
 27. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Zachowanie żyzności gleby w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne. Wykład na II Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii ECO-EURO-ENERGIA, Bydgoszcz 07-08 czerwieca 2005 rok.
 28. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Dobór odmian żyta i wartość technologiczna ziarna. Wykład na XI Konferencji Naukowo-Technicznej i II Międzynarodowej „Zboża – Mąka – Pieczywo”. Stowarzyszenie na rzecz Nauki i Technologii Zbóż ICC Polska. Bydgoszcz 09-10 czerwca 2005 roku.
 29. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Rozwój i produktywność polskich i zagranicznych klonów Salix w kolekcji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Wykład na warsztatach „Rośliny alternatywne dla zrównoważonego rolnictwa” Poznań 7-8.09.2005 roku.
 30. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Dobór gatunków roślin do produkcji biomasy dla celów energetycznych z uwzględnieniem ochrony gleb. Wykład na Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej „Biopaliwo i biomasa szansą na lepsze jutro”, Toruń, 16 października 2005 roku.
 31. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Technologia nawożenia wierzby energetycznej z wykorzystaniem osadów ściekowych oraz pielęgnacja i ochrona plantacji Wykład na Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej „Biopaliwo i biomasa szansą na lepsze jutro”, Toruń, 16 października 2005 roku.
 32. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część I. Biomasa chwastów i roślin osłonowych. Wykład na II Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Kształtowanie i ochrona środowiska, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. Olsztyn, 15 - 17 czerwca 2005 roku.
 33. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Produkcyjność ugoru w różnych systemach konserwacji gleby. Część II. Struktura zachwaszczenia ugoru” Wykład na II Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Kształtowanie i ochrona środowiska, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. Olsztyn, 15 - 17 czerwca 2005 roku.
 34. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Technologia zakładania plantacji wierzby energetycznej na gruntach ornych. Organizacja konferencji i wykład na I Wojewódzkiej konferencji „Odnawialne źródła energii (OZE) w programowaniu rozwoju gospodarczego gminy”, ODR Minikowo, 16. 02. 2005 roku.
 35. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2005. Przygotowanie stanowiska i założenie plantacji wierzby na gruntach odłogowanych. Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Bydgoszcz ,16 marca 2005 roku.
 36. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Pielęgnacja i ochrona plantacji wierzby energetycznej. Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Inowrocław, 20 kwietnia 2005 roku.
 37. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Ochrona glebowej materii organicznej w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne. Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Radziejów, 25 maja 2005 roku.
 38. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Przebieg wegetacji i pielęgnacja wierzby krzewiastej (Salix). Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Rypin, 22 czerwca 2005 roku.
 39. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Alternatywne źródła składników pokarmowych i materii organicznej w uprawie wierzby krzewiastej. Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Wąbrzeźno, 21 września 2005 roku.
 40. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Zachowanie żyzności gleby w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne. Organizacja konferencji i wykład w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pod wspólnym tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Świecie, 19 października 2005 roku.
 41. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Wierzba w środowisku rolniczym i gospodarce energetycznej. Organizacja konferencji i wykład na II Wojewódzkiej konferencji „Odnawialne źródła energii (OZE) w programowaniu rozwoju gospodarczego gminy”. ODR Przysiek, 09 listopada 2005 roku.
 42. Harasimowicz-Hermann G. 2005. Postęp biologiczny i technologia produkcji pszenicy jako czynniki decydujące o jakości pszenicy ozimej”, na konferencji „Nowoczesne techniki pomiarowe w oznaczaniu jakości zbóż” 28. listopad, 2005, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Bydgoszcz.
 43. Harasimowicz-Hermann G. 2004. Reprodukcja glebowej materii organicznej w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne. Wykład na Międzynarodowej Konferencji „Nowe aspekty hodowli i technologii uprawy”. IHAR Bydgoszcz – Zacisze, 23-25 czerwiec 2004.
 44. Harasimowicz-Hermann G. 2004.Wierzba w środowisku rolniczym - jej wzrost i rozwój w pierwszym roku uprawy. Wykład na Międzynarodowej Konferencji „Nowe aspekty hodowli i technologii uprawy buraka cukrowego oraz traw na cele energetyczne”. IHAR Bydgoszcz – Zacisze, 23-25 czerwiec 2004.
 45. Harasimowicz-Hermann G. 2004.Wierzba w środowisku rolniczym i gospodarce energetycznej. Wykład dla Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddz. Bydgoszcz 13.05.2004.
 46. Harasimowicz-Hermann G. 2004. Porównanie działania następczego obornika bydlęcego i kompostu z komunalnych osadów ściekowych „BIOTOP” w uprawie pszenicy. Wykład na Konferencji Naukowej „Kształtowanie i Ochrona Środowiska Wiejskiego”, AR Szczecin – Kamień Mały 8-10 września 2004 roku.
 47. Harasimowicz-Hermann G. Hermann J. 2004. Kompost z komunalnych osadów ściekowych wykorzystany dla kształtowania żyzności gleby i jakości plonu pszenicy ozimej. Wykład na Konferencji Naukowej „Kształtowanie i Ochrona Środowiska Wiejskiego”, AR Szczecin – Kamień Mały 8-10 września 2004 roku.
 48. Harasimowicz-Hermann G. 2004. Surowce kompostowe. Wykład na Międzynarodowej Konferencji „Kompostowanie osadów ściekowych za pomocą pryzmy przerzucanej”, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Koszalin 29 i 30 września 2004 roku.
 49. Harasimowicz-Hermann G. 2003. Wpływ postępu biologicznego, warunków siedliskowych i agrotechniki na wartość wypiekową pszenicy. Wykład na I Konferencji Naukowo-Technicznej n.t. „Zboża – Mąka – Pieczywo” Mikołajki 28 - 30 kwietnia 2003.
 50. Harasimowicz-Hermann G. 2003. Ilość i skład frakcyjny próchnicy oraz zasoby azotu glebowego miernikami wartości następczej stanowiska. Wykład na International Scientific Conference "Humic Substances in Ecosystems 5", Duszniki Zdroj, Poland, 25-29, August 2003.
 51. Harasimowicz-Hermann G. 2003. Żywność funkcjonalna. Wykład dla Polskiego Towarzystwa Nauk Agronomicznych Oddz. Bydgoszcz 01.04.2003.

Inne

Współorganizator cyklu 2 wojewódzkich i 6 regionalnych konferencji w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej nt. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”oraz wykładowca:

 1. I Konferencja Wojewódzka w Minikowie 16.02.2005 r.
  „Technologia zakładania plantacji wierzby energetycznej na gruntach ornych”

Konferencje powiatowe w:

 1. Bydgoszcz 16.03.2005 r.,
  „Przygotowanie stanowiska i założenie plantacji wierzby na gruntach odłogowanych”
 2. Inowrocław 20.04.2005 r.,
  „Pielęgnacja i ochrona plantacji wierzby energetycznej”
 3. Radziejów 25.05.2005 r.
  „Ochrona glebowej materii organicznej w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne”
 4. Rypin 22.06.2005 r.,
  „Przebieg wegetacji i pielęgnacja wierzby krzewiastej (Salix)”
 5. Wąbrzeźno 21.09.2005 r.,
  „Alternatywne źródła składników pokarmowych i materii organicznej w uprawie wierzby krzewiastej”
 6. Świecie 19.10.2005 r.,
  „Zachowanie żyzności gleby w uprawie wierzby (Salix) na cele energetyczne”
 7. II Konferencja Wojewódzka w Przysieku 09.11.2005r.
  „Wierzba w środowisku rolniczym i gospodarce energetycznej”

Opiniodawca materiałów dydaktycznych nt.: Badanie ziarna, mąki i pieczywa. Zestaw tematów dla szkół rolniczych i rolno-spożywczych. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 2007 rok.

przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

Działalność dydaktyczna – opracowanie nowych wykładów i prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem nowoczesnych treści i technik

Wykłady:

 1. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Agronomia i agrobiznes/ WRiB;
 2. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych/ WRiB;
 3. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Gleboznawstwo i kształtowanie krajobrazu/ WRiB;
 4. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Produkcja ogrodnicza/ WRiB;
 5. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Ochrona roślin/ WRiB;
 6. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia niestacjonarne, WRiB;
 7. Technologie rolne a środowisko – Zootechnika – studia niestacjonarne /Ochrona środowiska/ WHiBZ
 8. Wybrane zagadnienia z produkcji roślinnej – Rolnictwo – USM – studia niestacjonarne /Ekonomika i doradztwo rolnicze/ WRiB;
 9. Postępy agrotechniki – Rolnictwo – USM – studia niestacjonarne /Produkcja roślinna/ WRiB;

Seminaria:

Seminaria dyplomowe mgr i inż. – Rolnictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne, WRiB.


Ćwiczenia:

 1. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Agronomia i agrobiznes/, WRiB;
 2. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych/ WRiB;
 3. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Gleboznawstwo i kształtowanie krajobrazu/ WRiB;
 4. Technologie rolne a środowisko – Zootechnika – studia stacjonarne /Ochrona środowiska/ WHiBZ;
 5. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia stacjonarne /Produkcja ogrodnicza/, WRiB;
 6. Szczegółowa uprawa roślin – Rolnictwo – studia niestacjonarne /Agronomia i Agrobiznes/, WRiB;

Promotor około 90 prac magisterskich i inżynierskich.

Działalność upowszechnieniowa i dydaktyczno-szkoleniowa

– nie opublikowane wykłady i opracowania

 1. Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak Wł., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1996. Crop productivity of American alfalfa varieties in various ecological conditions of Poland. Materiały XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia EUCARPIA. 7-10.10.1996. Radzików. Abstrakt, 45-46.
 2. Harasimowicz-Hermann G. 1990. Ilość i jakość materii organicznej i mineralnej pozostawianej przez resztki pożniwne lucerny mieszańcowej nawożonej gnojowicą i gnojówką. AR Kraków, 26 – abstrakt i referat. na konferencji.
 3. Harasimowicz-Hermann G. 1989. Zmiany właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania gnojowicy i gnojówki jako niekonwencjonalnych nawozów w uprawie lucerny. Konf. Nauk. PTG-ATR-PAN. Bydgoszcz. 48 – abstrakt i referat na konferencji.
 4. Harasimowicz-Hermann G. 1988. The effect of fertilization on alfalfa (Medicago media L.) with cattle liquid manure on organic matter of light soil. Humus et Planta IX, Praga. 77 – abstrakt i poster.
 5. Harasimowicz-Hermann G. 1986. Zmiany zasobności gleby płowej pod wpływem uprawy koniczyny czerwonej i perskiej. AR Szczecin, 6 – abstrakt i referat.
 6. Harasimowicz-Hermann G. 1986. Gnojówka substytutem nawozów mineralnych niedocenianym w rolnictwie. Zjazd Naukowy PTCH, SITP Chem. „Chemia – Rolnictwo”, Opole. 54 – abstrakt i referat na zjeździe naukowym.
 7. Harasimowicz-Hermann G. 1985. Wpływ koniczyny czerwonej i perskiej nawożonych gnojówką na podniesienie wartości przedplonowej stanowiska dla pszenicy jarej przy uprawie na glebie lekkiej. Konferencja PTG, Zielona Góra. – referat na konferencji.
 8. Harasimowicz-Hermann G. 1983. Reakcja koniczyny perskiej na nawadnianie przy dwóch poziomach nawożenia fosforowo-potasowego. Sesja Młodych Pracowników Nauki. Bydgoszcz, 54 – abstrakt i referat na Sesji.
 9. Sypniewski J., Harasimowicz-Hermann G. 1983. Wpływ nawadniania na plonowanie koniczyny perskiej. Sympozjum naukowe „Regionalne zróżnicowanie potrzeb i efektów nawadniania roślin uprawnych w Polsce”. Bydgoszcz, 25 – abstrakt i referat na Sympozjum.

Wykaz przewodów doktorskich, w których pełnię obowiązki promotora oraz rozpraw doktorskich, w których pełniłam obowiązki recenzenta

– wykaz przewodów doktorskich, w których pełnię obowiązki promotora

1.  Mgr inż. Wioletta Kisielewska

Wpływ terminu siewu gorczycy białej (Sinapis alba L.) na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów

Praca doktorska obroniona 19.03.2010 z wyróżnieniem

2.  Mgr inż. Krzysztof Czyż

Biotransformacja składników mineralnych i materii organicznej zawartych w osadach ściekowych w produkcji wierzby energetycznej oraz ich wpływ na kształtowanie żyzności gleby

Wszczęcie przewodu – maj 2007 rok – rozprawa w druku

3.  Mgr inż. Stanisław Wojciech Błaszak

Dobór klonów wierzby do ekstensywnej produkcji biomasy na glebie lekkiej.

Wszczęcie przewodu – maj 2007 rok

4. Mgr inż. Paweł Madajewski

Wpływ czynników rolno-środowiskowych na stabilność cech technologicznych nasion pszenicy ozimej

Wszczęcie przewodu - maj 2007 rok

5.  Mgr inż. Tomasz Szałajda

Produktywność mieszanek owsa z wybranymi roślinami strączkowymi i ich wpływ na wartość następczą stanowiska.

Wszczęcie przewodu – maj 2008 rok

6.  Mgr inż. Izabela Piekutowska

Opracowanie technologii produkcji ziarna pszenżyta ozimego i mechanizmów modelowania jego jakości do celów wypiekowych

Wszczęcie przewodu – czerwiec 2009 rok

– wykaz rozpraw doktorskich (na podstawie uchwały RW R i B), w których pełniłam obowiązki recenzenta

 1. mgr inż. Zofii Stypczyńskiej „Bezpośredni i następczy wpływ nawadniania i nawożenia azotowego na cechy morfologiczne systemów korzeniowych oraz plonowanie wybranych zbóż jarych” (nadanie stopnia doktora rok 2005).
 2. mgr inż. Macieja Bernacińskiego „Wpływ gęstości siewu i wiosennej pielęgnacji na plonowanie i jakość ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej” (nadanie stopnia doktora rok 2007).

Dorobek organizacyjny

Wykaz działalności i aktywności poza zawodowej

Przynależność do towarzystw i stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz pełnione w nich funkcje

 1. Polskie Towarzystwo Agronomiczne – Członek założyciel (od 1983 roku) a aktualnie Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego, Członek Zarządu Głównego PTA – od 2008 roku
 2. Polskie Towarzystwo Łubinowe – członek – od 1992 roku
 3. European Society for Agronomy – członek – od 1996 roku
 4. International Humic Substances Society (IHSS) – członek od 1996 roku
 5. Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Nauki i Technologii Zbóż (International Association for Cereal and Technology) – ICC Polska – członek Zarządu i założyciel – od 2004 roku
 6. Stowarzyszenie „POLSKA BIOMASA” – założyciel Prezes Zarządu – od 2006 roku

Funkcje pełnione na rzecz społeczności akademickiej

 1. Od 2006 roku Przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ATR) UTP.
 2. Od 2008 Przewodnicząca Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UTP.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej uzyskałam dziesięciokrotnie Nagrody Rektora ATR w latach 1985, 1988, 1989, 1994, 2004, 2005 i Rektora UTP w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.
 2. SREBRNY MEDAL na 109 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2010 w Paryżu 30.04. - 09.05.2010. przyznany przez Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich za wynalazek „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania”.
 3. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVII Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku 08 - 15.03.2010 Warszawa za wynalazek „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania” zespól otrzymał ZŁOTY MEDAL na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2009. 19-21.11.2009.
 4. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVII Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku 08 - 15.03.2010 Warszawa za wynalazek „Procede de regulation de la phase physique de la germination des graines” zespół otrzymał ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na 108 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2009 w Paryżu 30.04. - 11.05.2009.
 5. List gratulacyjny JM Rektora UTP w związku z uzyskaniem w 2009 roku Złotego Medalu za wynalazek na 58 targach BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) – 20.01.2010.
 6. ZŁOTY MEDAL za wynalazek „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania” na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2009. 19-21.11.2009.
 7. ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Procede de regulation de la phase physique de la germination des graines” na 108 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2009 w Paryżu 30.04. -11.05.2009.
 8. List gratulacyjny MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09 - 16.03.2009 Warszawa za wynalazek „Sposób katalitycznego utleniania odorów” zespół otrzymał Brązowy Medal na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2008;
 9. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09 - 16.03.2009 Warszawa za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion” zespół otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2008;
 10. BRĄZOWY MEDAL za wynalazek „Sposób katalitycznego utleniania odorów” na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008. ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion” na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2008.KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU WYNALAZCZOŚCI nadany w 2008 roku przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości.
 11. DYPLOM MNiSzW za projekt „Sposób wykorzystania biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) do nawożenia roślin i system włączenia jej jako substytutu obornika do technologii produkcji roślin” 2008.
 12. MEDAL STOWARZYSZENIA WYNALAZCÓW I PRODUCENTÓW FRANCUSKICH za wynalazek „Méthode d`utilisation de la biomasse de Galega orientalis Lam. (galéga fourrager ou rue des chevres) pour fertilisation du sol et systeme de son introduction dans exploitations agricoles écoloqiques comme substitut du fumier dans la production de fruits et légumes de haute qualité” na 107 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2008 w Paryżu 30.04. - 12.05.2008.
 13. Brązowy Krzyż Zasługi – MP z 2007 r. nr 23 poz. 256.
 14. Złoty Medal za wynalazek „Sposób wykorzystania biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) do nawożenia oraz system włączenia jej w gospodarstwach ekologicznych jako substytutu obornika w produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości na 56 Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2007.
 15. NAGRODA NAUKOWA PREZYDENTA MIASTA. Uchwała Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. 19 kwietnia 2007 roku.
 16. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09 - 16.03.2009 Warszawa za wynalazek „Méthode d'utilisation de la biomasse de Galega orientalis Lam. (galéga fourrager ou rue des chevres) pour fertilisation du sol et systeme de son introduction dans exploitations agricoles écoloqiques comme substitut du fumier dans la production de fruits et légumes de haute qualité” zespól otrzymał MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na 107 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2008 w Paryżu 30.04. - 12.05.2008
 17. Srebrny Medal za wynalazek „Preparat do biodegradacji mykotoksyn w ziarnie zbóż” na 55 Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2006.

Zainteresowania naukowe

Ogólne:

 • prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • aplikacja prawa w produkcji roślinnej,
 • realizacja strategii produkcji energii odnawialnej na użytkach rolnych i ochrony zasobów glebowej materii organicznej.
 • planowanie zrównoważonego rozwoju regionu i pomoc przy ubieganiu się o wsparcie finansowe z funduszy europejskich w produkcji roślinnej;
 • planowanie i zakładanie uprawy integrowanej;
 • unormowania prawne i technologie produkcji dla gospodarstw ekologicznych;
 • unormowania prawne i uwarunkowania przyrodnicze wykorzystania osadów ściekowych w produkcji rolniczej i rekultywacji;
 • podstawy prawne wdrażania dyrektywy azotanowej. Bilansowanie składników biogennych w produkcji roślinnej i wykorzystanie ich do sporządzanie Planów Nawozowych dla gospodarstw.

Szczegółowe:

 • wykorzystanie w rolnictwie kondycjonerów gleb i polepszaczy wytworzonych z odpadów organicznych – z uwzględnieniem aspektów prawnych, ochrony środowiska oraz ochrony zasobów glebowej materii organicznej;
 • dobór typów użytkowych wikliny i technologii jej uprawy do różnych kierunków użytkowania;
 • dobór gatunków roślin do produkcji biomasy dla celów energetycznych oraz dla podniesienia zasobów glebowej materii organicznej;
 • dobór roślin do produkcji kompostu na osadach ściekowych, technologie ich uprawy i zagospodarowania biomasy;
 • ochrona wód przed zanieczyszczeniem ze źródeł rolniczych i gleb odłogowanych przed degradacją;
 • ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej, w tym gleby i zasobów wodnych; zapobieganie erozji. Dobór roślin i technologii dla ochrony gleby stref buforowych oczyszczalni, wysypisk odpadów, stref ochronnych ujęć wody oraz rekultywacji gruntów zdegradowanych i innych;
 • analiza wpływu różnych technologii uprawy, nawożenia i użytkowania lucerny i innych roślin motylkowatych na plon i jego jakość – ze szczególnym uwzględnieniem ilości i składu resztek pozbiorowych oraz ich oddziaływania na środowisko w tym na żyzność gleby i rośliny następcze;
 • oddziaływanie stanowiska i technologii uprawy na wysokość i jakość plonu pszenicy ozimej;
 • introdukcja nowych gatunków roślin motylkowatych wykorzystywanych w uprawach polowych oraz określenie możliwości ich rozwoju i produktywności w Polsce, a także opracowanie dla nich agrotechniki;
 • konserwacja gleb odłogowanych w celu szybkiego przywrócenie im funkcji gruntów ornych, oraz zagospodarowanie odłogów i nieużytków;
 • żywność funkcjonalna – wykorzystanie surowców i produktów roślinnych;
 • wpływ biostymulatorów (preparatu Asahi SL) na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego oraz lucerny