PROF. ZW. DR HAB. INŻ. JANUSZ PRUSIŃSKI


Przebieg pracy zawodowej

 • 2006 – profesor zwyczajny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2002 – profesor nauk rolniczych, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1996 – dr hab. inż., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1986 – dr inż., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1977 – mgr inż. rolnik, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy


Dorobek naukowy – wybór od 2000 roku

1. Wykaz publikacji oryginalnych

 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2000. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na rozwój i plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego. Fragm. Agron. 2, 62-75.
 • Prusiński J., 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. I. Wpływ agrotechniki oraz warunków dojrzewania i zbioru plantacji nasiennych na wartość siewną nasion. Fragm. Agron. 4, 70-83.
 • Prusiński J., 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. II. Wpływ warunków glebowo-klimatycznych i agrotechniki siewu. Fragm. Agron. 4, 84-98.
 • Prusiński J., 2001. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. III. Właściwości biologiczne nasion. Fragm. Agron. 3, 139-160.
 • Jeske M., Prusiński J., 2001. Impact of dimetiphine, etephon and diquat on the health status of white lupin seeds (Lupinus albus L.). EJPAU 4(1), Agronomy , 1-12.
 • Prusiński J., Borowska M., 2001. Impact of chosen growth regulators and Ekolist on yellow lupin (Lupinus luteus) seed yield. EJPAU 4 (2), Agronomy, 1-16.
 • Prusiński J., 2001. Właściwości fizykochemiczne wód nastoinowych oraz cytometria przepływowa w ocenie wigoru nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.). Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 47, 87-98.
 • Prusiński J., 2001. Plonowanie termoneutralnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) przy zróżnicowanym terminie siewu i obsadzie roślin. Fragm. Agron. 3, 123-138.
 • Prusiński J., 2001. Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.) w zależności od obsady roślin. Biul. IHAR 221, 175-187.
 • Prusiński J., 2001. Fizyczne i biologiczne cechy frakcjonowanych nasion tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXI, 205-217.
 • Prusiński J., Skinder Z., 2002. Analiza technologii rolnych stosowanych w rejonach intensywnego rolnictwa w powiązaniu z przyrodniczą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 135-156 oraz Perspektywy i warianty rozwoju intensywnej i integrowanej technologii uprawy głównych ziemiopłodów w wybranych powiatach i zlewniach, 157-179. W: Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Red. S. Łojewski i Z. Skinder. Wyd. ATR Bydgoszcz.
 • Prusiński J., 2002. Impact of foliar plant fertilisation and chemical control on yielding of traditional and self-completing white lupin (Lupinus albus L.) cultivars. Acta Sci. Pol., Agricultura 1(1), 37-47.
 • Prusiński J., Borowska M., 2002. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i ekolistu na skład chemiczny i wartość biologiczną nasion łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1(1), 81-97.
 • Prusiński J., 2002. Effect of flurprimidol on seed yielding of narrow-leaf (Lupinus angustifolius L.) and white (Lupinus albus L.) lupins. EJPAU 5(2),#xx. http://www.ejpa.media.pl/volume5/issue2/art-xx.html.
 • Prusiński J., 2003. Wpływ obsady roślin na plonowanie samokończących odmian bobiku (Vicia faba ssp. minor) w rejonie kujawsko-pomorskim. Acta Sci. Pol., Agricultura 2 (2), 107-118.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., 2005. Effect of titanium on yellow (Lupinus luteus L.) lupin seed yielding. EJPAU 8(2), #36, http.www.ejpa.media.pl/volume8/issue2/art-36.html.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., 2005. Zastosowanie flurprimidolu w uprawie nasiennej łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1), 107-117.
 • Prusiński J., 2005. Traditional and self-completing white lupin (Lupinus albus L.) cultivars yielding depending on foliar plant fertilization and chemical protection. EJPAU 8(3), #41. http.www.ejpau.media.pl/volume8/issue3/art-41.html.
 • Prusiński J., 2005. Dynamika gromadzenia świeżej i suchej masy oraz N przez rośliny tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (2), 57-72.
 • Borowska M., Prusiński J., 2005. Zastosowanie IBA i Ekolistu w uprawie nasiennej łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR 237/238, 207-221.
 • Prusiński J., Kozdemba K., 2005. Ilościowy postęp biologiczny w hodowli i uprawie zbóż wiechlinowych w Polsce po 1990 roku. Zagad. Doradztwa Roln. 4, 39-52.
 • Prusiński J., Kotecki A., 2006. Współczesne problemy produkcji roślin motylkowatych. Fragm. Agron. 3, 94-126.
 • Prusiński J., 2006. Plonowanie fasoli zwykłej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. I. Wysokość i jakość plonu nasion i ich agrotechniczne uwarunkowania. Acta Sci Pol., Agricultura 5 (2), 65-76.
 • Prusiński J., 2006. Plonowanie fasoli zwykłej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. II. Ocena rolnicza i ekonomiczna zastosowanych technologii. Acta Sci Pol., Agricultura 5 (2), 77-88.
 • Prusiński J., Olach T., 2007. Plonowanie fasoli szparagowej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. I. Wysokość i jakość plonu strąków. Biul. IHAR 243, 251-266.
 • Prusiński J., Olach T., 2007. Plonowanie fasoli szparagowej w zależności od intensywności technologii uprawy. Cz. II. Analiza rolnicza i ekonomiczna. Biul. IHAR 243, 267-278.
 • Prusiński J., Strychalska A., 2007. Physiochemical properties determining the cooking time of pea (Pisum sativum L.) seeds. Plant Breed. Seed Sci. 55, 19-30.
 • Prusiński J., 2007. Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus sp.) – rys historyczny i stan aktualny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 23-37.
 • Prusiński J., 2007. Wpływ intensywności technologii uprawy na strukturalne elementy plonu nasion i strąków oraz cechy morfologiczne roślin fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 307-316.
 • Prusiński J., 2007. Znaczenie odmian roślin strączkowych rejestrowanych przez COBORU w okresie gospodarki rynkowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2), 3-16.
 • Prusiński J., 2007. Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku. Fragm. Agron. 4, 113-119.
 • Prusiński J., 2007. Content and balance of nitrogen in faba bean fertilized with ammonium nitrate and fed additionally with urea. EJPAU 10(4), #24. http.www.ejpau.media.pl/ volume10/issue4/art-24.html
 • Prusiński J., 2007. Wybrane wskaźniki produkcyjności grochu siewnego w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(4), 43-51.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2008. Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Biul. IHAR 248, 105-116.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron. 4, 111-127.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie oraz dorodność i zdolność do rozgotowywania się nasion wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum l.). Acta sci. Pol., Agricultura 7(3), 81-91.
 • Prusiński J., 2010. Rośliny strączkowe w Unii Europejskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 550, 11-20.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2010. Plonowanie i rozgotowalność nasion zróżnicowanych pod względem wieku odmian grochu siewnego (Pisum sativum ) w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 159-166.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2010. Produkcyjne efekty zastosowania IBA i Ekolistu w uprawie Łubinu żółtego (Lupinus luteus ), wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.), i białego (Lupinus albus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 89-96.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2010. Wpływ mechanicznego ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus ). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 81-88.
 • Prusiński J., Topoliński T., Dziamski A., Cieszyński T., 2011. Stem resistance in traditional and self-completing faba bean cultivar (Vicia faba minor) to bending. Part I. Effect of the morphological structure of stems. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (4), 121-134.
 • Prusiński J., Dziamski A., 2012. Stem resistance in traditional and self-completing faba bean cultivar (Vicia faba minor) to bending. Part II. Effect of the anatomical structure of stems. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(3), 57-64.
 • Prusiński J., 2011. Proposals of new solutions in legumes production. EJPAU http://www.ejpau.media.pl/volume14/issue2/art-14.html.
 • Borowska M., Prusiński J., 2011. Effect of triacontanol on the productivity of yellow lupin (Lupinus luteus) plants. JCEA 12(4), 673-383.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2012. Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot. Fragm. Agron. 29(4), 136-148.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupin (Lupinus luteus) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 13(4), 822-836.
 • Prusiński J., Jendrzejczak E., Barca , 2013. Analiza wyników oceny wartości siewnej ziarna zbóż w latach 2005-2010. Fragm. Agron. 30(2), 123-133.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2014. Effect of Nmin content on nodulation in yellow lupin (Lupinus luteus) plants in the presence of Bradyrhizobium lupine and genistein – JCEA 15(1), 49-63.
 • Prusiński J., 2014. Dynamics and distribution of dry matter and total nitrogen in yellow lupin (Lupinus luteus) plants. http://www.ejpau.media.pl /volume17/issue2/art-04.html.
 • Prusiński J., 2015. Łubin biały (Lupinus albus) – historia udomowienia i postępu biologicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 580, 105-119.
 • Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E. 2015. Production results of intensification of cultivation technologies in three lupin (Lupinus ) species. Plant Soil Environ., 61(9), 426–431.
 • Prusiński J. 2016. Overwintering and yield of winter cultivars of field pea Assas and white lupine Orus. EJPAU 19(4), #04. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume19/issue4/art-04.html
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale sp. Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant Soil Environ. 62 (12), 571-576.


2. Artykuły naukowe i konferencyjne

 • Prusiński J., 2000. Konferencyjny łubin. Post. Nauk Rol. 2, 157-159.
 • Prusiński J., Skinder Z., 2000. Technologie produkcji rolnej – stan aktualny i kierunki zmian, 51-61. Główne problemy rozwoju rolnictwa oraz kierunki działania, 153-168. W: Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Synteza badań oraz kierunki działania. Red. S. Łojewski i Z. Skinder, Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz.
 • Prusiński J., Skinder Z., 2001. Stosowane technologie rolne, 58-70. Jendrzejczak E., Mańko S., Prusiński J., Rudnicki F., Sass R., Skinder Z., Sobczyński T., Wyszkowska Z. – Analiza strategiczna i kierunki rozwoju, 102-122. W: Analiza strategiczna obszarów rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Red. F. Rudnicki i Z. Skinder, Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz.
 • Prusiński J., Borowska M., 2002. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. I. Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin strączkowych. Hod. Ros. i Nas. 2, 33-38.
 • Prusiński J., Borowska M., 2003. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. II. Dolistne dokarmianie roślin strączkowych. Hod. Ros. i Nas. 1, 8-13.
 • Prusiński J., Kozdemba K., 2005. Opinie rolników województwa pomorskiego o materiale siewnym zbóż. Hod. Ros. i Nas. 2, 12-15.
 • Prusiński J., Kozdemba K., 2005. Charakterystyka ziarna siewnego zbóż pochodzącego z samozaopatrzenia rolników z terenu województwa pomorskiego. Hod. Ros. i Nas. 3, 23-26.
 • Prusiński J., Kotecki A., 2005. Współczesne problemy produkcji roślin motylkowatych. Bibl. Fragm. Agron. 9, 27-28.
 • Prusiński J., 2006. Postęp biologiczny w rolnictwie – wstęp do produkcji roślinnej. Biul. Inf. ATR 4 (40), 14-19.
 • Prusiński J., 2007. Ocena postępu biologicznego w hodowli i uprawie grochu i bobiku. Hod. Ros. i Nas. 1, 30-39.
 • Prusiński J., 2007. VIII ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Hod. Ros. i Nas., 2, 15-17.
 • Prusiński J., 2007. Wskaźniki wzrostu i rozwoju roślin grochu siewnego w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Mat konf. Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności produkcji roślinnej w aspekcie polityki rolnej UE, Poznań – Sielinko, 18-19.10.2007, 19-20.
 • Prusiński J., 2007. Zawartość azotu i chlorofilu w roślinach bobiku nawożonych saletrą amonową i dokarmianych mocznikiem. Mat konf. Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności produkcji roślinnej w aspekcie polityki rolnej UE, Poznań – Sielinko, 18-19.10.2007, 95-96.
 • Prusiński J., 2007. Czy Polsce potrzebny jest drugi PR 4?. Wieś Jutra 12, 10-14.
 • Prusiński J., Wysocka W., Naganowska B., Sawicka-Sienkiewicz E., Stępkowski T., 2008. Łubin w badaniach podstawowych. III ogólnopolskie seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Hod. Ros. i Nas. 3, 4-7.
 • Prusiński J., 2008. Ozime strączkowe – utopia czy może uzasadniona konieczność?. Hod. Ros. Nas. 3, 8-11.
 • Prusiński J., 2009. Łubin – źródłem białka dla Europy. Hod. Ros. i Nas. 3, 28-30.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., Olszak G., 2009. Wpływ ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samo kończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Mat. Konf. PTŁ w Bydgoszczy pt. Łubin źródłem białka dla Europy, 72-73.
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G., 2009. Produkcyjne efekty zastosowania ekolistu i IBA w uprawie łubinu żółtego, wąskolistnego i białego. Mat. Konf. PTŁ w Bydgoszczy pt. Łubin źródłem białka dla Europy, 74-75.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., Olszak G., 2009. Plonowanie i rozgotowalność nasion grochu siewnego (Pisum sativum L.). Mat. Konf. PTŁ w Bydgoszczy pt. Łubin źródłem białka dla Europy, 80-81.
 • Prusiński J., Hermann J. Harasimowicz-Hermann G., 2009. Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion. Mat. Konf. PTŁ w Bydgoszczy pt. Łubin źródłem białka dla Europy, 85-86.


3. Artykuły popularne

 • Prusiński J., 2000. Wileńska wystawa. Biul. Inf. ATR Bydgoszcz 3, 8-9.
 • Prusiński J., 2001. Wydawnictwa Uczelniane. W: 50 lat Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wyd. Uczeln. ATR, 241-242.
 • Prusiński J., 2003. Rośliny strączkowe wczoraj i dziś. Inf. Roln. 4, RCDRRiOW Przysiek, 4-7.
 • Prusiński J., 2003. Proces boloński. Biul. Inf. ATR Bydgoszcz 2, 12-14.
 • Prusiński J., 2007. Rośliny strączkowe - jaką odmianę wybrać na wiosenne siewy w 2007 roku?. Agroserwis 7, 47-48.
 • Prusiński J., 2007. Kwalifikowany materiał siewny zbóż – kupować czy może nie warto?. Zboża wysokiej jakości. Poradnik dla producentów. Agroserwis, 35-40.
 • Prusiński, J., 2008. Dlaczego strączkowe. FARMER 1, 11-13.
 • Prusiński J., 2008. Łubin – polska szansa. FARMER 1, 16-17.
 • Prusiński J., 2008. Nie tylko na paszę. FARMER 1, 18-19.
 • Prusiński J., 2008. Strączkowe są opłacalne. FARMER 4, 50-51.
 • Prusiński J., 2008. Siła nasion. FARMER 4, 53-54
 • Prusiński J., 2008. Siła symbiozy. FARMER 5, 52-55.
 • Prusiński J., 2008. Rada Programowa Electronic Journal of Polish Agricultural Universities i Acta Scientiarum Polonorum. Biul Inf. UTP. 4, 18-19.
 • Rudnicki F., Prusiński J., 2008. Posiedzenie plenarne Komitetu Uprawy Roślin PAN. Biul. Inf. UTP, 15-16.
 • Prusiński J., 2008. Soja to nie wszystko. FARMER 14, 4.
 • Prusiński J., 2009. Późnojesienny siew także dla strączkowych?. top agrar Polska 8, 106-109.
 • Prusiński J., 2009. Ozime strączkowe. Farmer 23, 26-27.


Pełnione funkcje i działalność organizacyjna

 • członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego od 1992 roku,
 • członek i vice-przewodniczący Komisji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (od 1994)
 • kierownik Zakładu Produkcji Nasiennej od 1998 roku,
 • Redaktor Naczelny Wydawnictw Uczelnianych ATR i członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w latach 2000-2002 i od 2008,
 • współzałożyciel i członek Rady Programowej Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) – pierwszego w Polsce czasopisma rolniczego on-line od 1998 roku,
 • przewodniczący Kolegium Redakcyjnego serii Agronomy w EJPAU od 1998 roku,
 • członek (od 1994 roku), wiceprzewodniczący (1997-1999) i przewodniczący (2006-2009) Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Łubinowego,
 • prorektor ds. dydaktycznych i studenckich ATR w latach 2002-2005 i UTP od 2008,
 • współzałożyciel i członek Rady Programowej Acta Scientiarum Polonorum, ogólnopolskiego czasopisma naukowego uczelni rolniczych od 2002,
 • członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w latach 2003-2006 i od 2008,
 • członek i vice-przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w latach 2005-2010
 • sekretarz Komitetu Uprawy Roli i Roślin PAN od 2007 roku.
 • członek Editorial Board of Acta Agriculturae Serbica od 2009.


Nagrody i wyróżnienia

 1. 2008 – Złoty Medal z wyróżnieniem na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion” (zespół: J. Prusiński, G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann).
 2. 2009 – Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion” (zespół: J. Prusiński, G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann).
 3. 2009 – ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Procede de regulation de la phase physique de la germination des graines” na 108 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2009 w Paryżu 30.04. - 11.05.2009 (zespół: J. Prusiński, G. Harasimowicz-Hermann, J. Hermann).