DR INŻ. MAGDALENA BOROWSKA


Życiorys naukowy

 • 1989-1992   technik w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin
 • 1992-2001   asystent
 • 1996-2000   Studia Doktoranckie na Wydziale Rolniczym ATR
 • 5.10.2001 – obrona pracy doktorskiej „Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i Ekolistu na plonowanie
 • łubinu żółtego”
 • 2001 – tytuł naukowy doktora agronomii
 • od 2001 – adiunkt
 • Członek Rady Wydziału Rolniczego w kadencji 2005-2008
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych obecnie PTA
 • Członek Polskiego Towarzystwa Łubinowego
 • członek Komisji Rewizyjnej PTŁ w latach 2003-2006
 • sekretarz ZG PTŁ w latach 2006-2009


Publikacje

 1. Prusiński J., Borowska M. 1993. Zastosowanie testu elektroprzewodnictwa w ocenie wigoru mechanicznie uszkadzanych nasion roślin strączkowych. Biul. IHAR 186, 133-144.
 2. Prusiński J., Borowska M. 1993. Wpływ kondycjonowania nasion 11 gatunków roślin strączkowych na ich kiełkowanie w warunkach stresowych. Mat. konf. Znaczenie jakości materiału siewnego w produkcji roślinnej. PAN, SGGW-AR Warszawa, 145-151.
 3. Prusiński J., Borowska M. 1994. Odporność nasion łubinu na stres chłodnowodny. Mat. I Ogólnopol. Konf. Nauk. Łubin-Białko-Ekologia, 29.XI. 1993, Poznań, 228-234.
 4. Prusiński J., Borowska M. 1995. Wrażliwość nasion fasoli cv. Mela na stres chłodnowodny. Mat. konf. Strączkowe rośliny białkowe. Fasola. AR w Lublinie, 121-125.
 5. Prusiński J., Borowska M. 1995. Wpływ wilgotności nasion grochu siewnego na ich wigor w warunkach stresowych. Mat. konf. II krajowego sympozjum nt. Odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska, 12-14.IX. IHAR Radzików, 415-416.
 6. Prusiński J., Borowska M. 1996: Imbibitional injury during seed germination of pea (Pisum sativum L.) cultivars. Plant Breeding & Seed Sci. 40:149-157
 7. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 1999. Impact of plant density on the yielding of white lupin (Lupinus albus L.). Proc. Int. Conf. Lupin in Polish and European Agriculture. PTŁ Bydgoszcz, Przysiek, 106-110.
 8. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 1999: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na dojrzewanie i plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L). Konferencja międzynarodowa „Łubin w polskim i europejskim rolnictwie”. Abstrakt.
 9. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., Bieniaszewski T., Szukała J., 1999. Możliwości uprawy łubinu w regionie kujawsko-pomorskim. Proc. Int. Conf. Lupin in Polish and European Agriculture. PTŁ Bydgoszcz, Przysiek, 27-34.
 10. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2000. Effect of growth regulator, N-fertility, and micronutrients on seed yield and yield components in yellow lupin. Proc. 9th Int. Conf. Lupin – an Ancient Crop for the New Millennium. Klink-Müritz, Germany, 230-233.
 11. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2000: Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na rozwój i plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego. Fragmenta Agronomica 2, 62-75.
 12. Po obronie pracy doktorskiej
 13. Prusiński J., Borowska M. 2001. Impact of selected growth regulators and Ekolist on yellow lupin (Lupinus luteus L.) seed yield. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, Volume 4, Issue 2.
 14. Prusiński J., Borowska M., 2002. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i ekolistu na skład chemiczny i wartość biologiczną nasion łubinu żółtego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1 (1), 81-97
 15. Prusiński J., Borowska M., 2002. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. I. Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin strączkowych. Hod. Ros. Nas. (w druku).
 16. Prusiński J., Borowska M., 2003: Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. II. Dolistne dokarmianie roślin strączkowych. Hodowla roślin i nasiennictwo, 1, 8-13.
 17. Borowska M., Prusiński J., 2005. IBA i Ekolist w uprawie nasiennej łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR, 237/238, 207-221.
 18. Harasimowicz-Hermann G., Borowska M., 2006. Effect of bio-stimulant Asahi SL in winter rapeseed depending on pluviothermic conditions. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXVII (1), 95-106.
 19. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2008. Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Biul. IHAR, 248, 105-116.
 20. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie oraz dorodność i zdolność do rozgotowywania się nasion wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 7(3), 81-91.
 21. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron. 4, 111-127.
 22. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2010. Plonowanie i rozgotowalność nasion zróżnicowanych pod względem wieku odmian grochu siewnego (Pisum sativum ) w warunkach wzrastającej intensywności technologii uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 159-166.
 23. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2010. Produkcyjne efekty zastosowania IBA i Ekolistu w uprawie Łubinu żółtego (Lupinus luteus ), wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.), i białego (Lupinus albus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 89-96.
 24. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2010. Wpływ mechanicznego ogławiania roślin na plonowanie tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu żółtego (Lupinus luteus ). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550, 81-88.
 25. Borowska M., Prusiński J., 2011. Effect of triacontanol on the productivity of yellow lupin (Lupinus luteus) plants. JCEA 12(4), 673-383.
 26. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M. 2012. Wpływ międzyplonów z gorczycy białej i żyta ozimego oraz Rhizobium leguminosarum i izoflawonoidów na zawartość Nmin w profilu glebowym oraz nodulację i zaopatrzenie roślin grochu siewnego w azot. Fragm. Agron. 29(4), 136-148.
 27. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupin (Lupinus luteus) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. JCEA 13(4), 822-836.
 28. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2014. Effect of Nmin content on nodulation in yellow lupin (Lupinus luteus) plants in the presence of Bradyrhizobium lupine and genistein – JCEA 15(1), 49-63.
 29. Borowska M., Prusiński J., Kaszkowiak E. 2015. Production results of intensification of cultivation technologies in three lupin (Lupinus ) species. Plant Soil Environ., 61, 9, 426–431.
 30. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale sp. Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant Soil Environ. 62 (12), 571-576.