DR HAB. INŻ. MAŁGORZATA SZCZEPANEK


I. Etapy kształcenia i pracy zawodowej

 1. 1996 r. ukończone studia z wynikiem bardzo dobrym i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera rolnictwa.
 2. 30.09.1996 stanowisko asystenta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin ATR.
 3. 1997-1998 STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE DOSKONALENIA PEDAGOGICZNEGO dla młodych nauczycieli akademickich.
 4. 2000-2004 r. STUDIA DOKTORANCKIE nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność: podstawy produkcji roślinnej i agrotechnika.
 5. Uzyskanie w 2003 r. stopnia naukowego DOKTORA NAUK ROLNICZYCH W DYSCYPLINIE AGRONOMIA.
 6. 01.03.2004 stanowisko ADIUNKTA na Wydziale Rolniczym w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin ATR w Bydgoszczy.
 7. 06.04.2011 r. Szkolenie STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. Bydgoszcz, Statsoft Polska.
 8. 19-23 09.2011 Szkolenie „The Workshop on Scientific Communication” Bydgoszcz.
 9. 25.01.2012 Udział w Seminarium Bolońskim „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących krajowych ran kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia.” Bydgoszcz UKW
 10. 01.08.2011–01.11.2011 STAŻ w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Chemirol sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu.” realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. 17.10. 2012 – Szkolenie w zakresie baz danych: Web of Science oraz SciVerse (ScienceDirect, Scopus) UTP Bydgoszcz.
 12. 2012 (6-10 sierpnia i 12-16 listopada) – Uczestnictwo w szkoleniu „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (2 tyg.).
 13. 2013 – Uczestnictwo w szkoleniu „Przyszłość Rozwojowa Żywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (2 tyg.).
 14. 2013/14 – Studia podyplomowe „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”, WSB w Poznaniu,
 15. Uzyskanie w 2014 r. stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK ROLNICZYCH W DYS­CYPLINIE AGRONOMIA.
 16. Uczestnictwo w warsztatach pt. „Publishing Connect Author Workshop”, 28.08.2014. European society of Agronomy, Debreczyn, Węgry.

II. Publikacje

A. Oryginalne artykuły naukowe

 1. Jaśkiewicz B., Szczepanek M. 2016. Crop management and variety have influence on alkylresolcinol content in triticale grain. Acta Agr. Scan. B-Soil Plant Sci. 66, 7, 570-574 (20 pkt.; IF 0.649)
 2. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A. 2016: Content of magnesium in soil and plants as affected by green manure. Pol. J. Environ. Stud. 25, 2: 835-842
 3. Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Keutgen A.J. Szczepanek M. Idaszewska N., Brewka J. 2015: Qualitrative changes in carrot preserves depending on foliar fertilization of plants with magnesium and on selected technological processes. Food Science Technology Quality 5 (202), 182-197.
 4. Szczepanek M. 2015: Emergence and seed yield of redtop as affected by row spacing and sowing rate. Acta Agr. Scan. B-Soil Plant Sci. 65, 6, 537-543.
 5. Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I. 2015: Effect of biostimulants and storage on the content of macroelements in storage roots of carrot. J. Elem. 20, 4, 1021-1031.
 6. Katańska-Kaczmarek A., Szczepanek M., 2015: Effect of row spacing on seed yield of redtop cultivars. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 185-189.
 7. Wilczewski E., Szczepanek M. 2015: Yield of winter wheat as influenced by seed dressing with humus preparation and foliar fertilization with potassium. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar," Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 199-204.
 8. Szczepanek M. 2015: Response of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) grown for seed on nitrogen fertilization. Proc. of the 7th Scientific and technical seminar, "Seed and seedlings", CULS Prague, 5th February 2015, 190-194.
 9. Ochmian I., Kozos K., Chełpiński P., Szczepanek M., 2015: Comparison of berry quality in highbush blueberry cultivars grown according conventional and organic methods. Turk. J. Agric. For. 39, 174-181
 10. Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., 2015. Response of wheat to seed dressing with humus and foliar potassium fertilization. J. Agr. Sci. Tech. 17, 6. 1559-1569.
 11. Lamparski R., Szczepanek M. 2014: Stosowanie preparatu Kelpak w jęczmieniu jarym a występowanie fitofagicznej entomofauny. Fragm. Agron. 31 (3), 85-93.
 12. Wilczewski E., Szczepanek M., Knapowski T., Rosa E. 2014: The effect of dressing seed material with a humus preparation and foliar potassium fertilization on the yield and chemical composition of spring barley grain. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(4), 153-162.
 13. Szczepanek M., Onofri A. 2013: Chewing, strong, and slender creeping red fescue response to sowing time and method. Crop Sci. 53, 2613-2622.
 14. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska A., Wenda-Piesik A., 2013: Effect of nitrogen rate and stubble catach crop on the concentration of macroelements in spring wheat grain. J. Elementol. 18 (3), 481-494.
 15. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z. 2013: The effect of sowing time/methods on yield and uptake of macroelements in autumn regrowth of genotypes of red fescue. J. Elementol. 18 (3), 469-479.
 16. Szczepanek M. 2013: Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona’’, Wyd. Uczel. UTP Bydgoszcz, Rozprawy 172, 98.
 17. Lamparski R., Szczepanek M., 2013. Wpływ stosowania bioregulatora Kelpak na występowanie fitofagów w pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 53 (1) 47-51.
 18. Lamparski R. Szczepanek M. 2012. Występowanie owadów na wybranych odmianach Phleum pratense i Agrostis gigantea uprawianych na nasiona w zróżnicowanych rozstawach rzędów. Łąkarstwo w Polsce, 15, 119-128.
 19. Pańka D., Jeske M., Szczepanek M., 2012: Badania nad podatnością tymotki łąkowej (Phleum pratense L.) na porażenie przez patogeny grzybowe. Prog. Plant Prot./Post.Ochr. Roślin, 52 (2) 381-384.
 20. Wilczewski E., Skinder, Z. Szczepanek M. 2012: Effects of weather conditions on yield of tansy phacelia and common sunflower grown as catch crop. Pol. J. Environ. Stud. 21, 4, 1053-1060.
 21. Szczepanek M., Katańska-Kaczmarek A. 2012: Response of timothy (Phleum pratense L.) cultivars to growing in diversified row spacing. Acta Sci. Pol., Agricultura 11, 2, 63-72.
 22. Szczepanek M., Wilczewski E. 2011: Effect of humic substances on germination of wheat and barley under laboratory conditions Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (1) 79-86.
 23. Szczepanek M. 2011: Architektura łanu kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Fragm. Agron. – 1 (28) – 70-76.
 24. Lamparski R., Szczepanek M. 2011: Hemi- i thysanopterofauna kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) uprawianej na nasiona w zależności od sposobu i terminu siewu oraz odmiany. Fragm. Agron. 1 (28) – 32-39.
 25. Skinder Z., Szczepanek M., Wilczewski E. 2011: Effect of rate and time of nitrogen fertilization on the yield and chemical composition of autumn re growth of red fescue cultivated for seed. Acta Sci. Pol., Agricultura 10 (2), 105-115.
 26. Lamparski R., Szczepanek M. 2011: Fitofagiczna entomofauna kostrzewy czerwonej w zależności od faz rozwojowych roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51 (1) 186-190.
 27. Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2010: Effect of fungicidal control Chewing’s fescue (Festuca rubra L. ssp. commutata) and strong creeping red fescue (F. rubra L. ssp. rubra) on seed infection with fungi. Grassland Science in Europe 15, 533-535 Grassland in changing world, Eds. Schnyder H., Isselstein., Taube F., Auerswald K., Schellberg J., Wachendorf M., Herrmann A., Gierus M., Wrage N., Hopkins A., Grassland Science in Europe 15, 533-535
 28. Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2010: Zdrowotność życicy trwałej (Lolium perenne L.) w zależności od sposobu siewu i okresu użytkowania plantacji. Prog. Plant Prot. 50 (2), 949-954.
 29. Szczepanek M. 2010: Effect of date and rate of nitrogen fertilization on state of nutrition, photosynthesis rate and yielding of lawn cultivar of red fescue (Festuca rubra ssp. commutata) grown for seeds. Proc. of the 7th International Herbage Seed Conference, Dallas, Texas, USA, 217-221.
 30. Szczepanek M. 2010: Nitrogen rate and timing influence on seed quality red fescue growing for seed. Ecological Chemistry and Engineering - po recenzji w druku.
 31. Pańka D., Jeske M., Szczepanek M. 2009: Podatność Festuca rubra L. ssp. commutata i rubra na porażenie przez patogeny grzybowe w warunkach stosowania ochrony fungicydowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 8 (4), 35-45.
 32. Szczepanek M. 2009: Wpływ ilości wysiewu i rozstawu rzędów na plonowanie Phleum pratense uprawianej na nasiona. Łąkarstwo w Polsce, 12, 189-197.
 33. Lamparski R., Szczepanek M. 2009. Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra L.) grown for seed. III. Effect on the occurrence of pests W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 393-402.
 34. Pańka D., Szczepanek M. 2009. Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra L.) grown for seed. II. Effect on diseases occurrence. W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 385-392.
 35. Szczepanek M. 2009: Application of fungicides and insecticides to red fescue (Festuca rubra L.) grown for seed I. Effect on yield. W: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (red.), UTP Bydgoszcz, 375-384.
 36. Szczepanek M., Olszewski J. 2009: Effect of method and time of sowing on the growth, development, chlorophyll kontent and photosynthesis rate of Festuca rubra L. ssp. commutata, trichophylla, rubra grown for seeds in the year of establishment and in the first production year. Acta Sci. Pol., Agricultura, 8 (2), 31-41.
 37. Lamparski R., Szczepanek M. 2008: Entomofauna kostrzewy czerwonej w warunkach różnego poziomu nawożenia. Prog. Plant Prot. 48 (1), 357-361.
 38. Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M. 2008: Wpływ dawki azotu na cechy jakościowe zielonki z roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7 (2), 133-141.
 39. Pańka D. Szczepanek M. 2008: Wpływ różnych sposobów siewu życicy trwałej (Lolium perenne L.) na występowanie patogenów grzybowych. Prog. Plant Prot. 48 (4), 1458-1461.
 40. Szczepanek M., Skinder Z., Wilczewski E., Borys W. 2007: Kształtowanie i współzależność cech odmiany trawnikowej życicy trwałej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem w czteroletnim okresie użytkowania na nasiona. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6 (4), 65-72.
 41. Szczepanek M., Wilczewski E., Borys W., Woropaj M. 2006: Wpływ nawożenia azotem na wydajność życicy trwałej (Lolium perenne L.) uprawianej w zróżnicowanej rozstawie rzędów. Fragm. Agron. 4 (92), 183-194.
 42. Szczepanek M. 2006: Stability of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) plants cultivated for seeds at varied levels of nitrogen fertilization. EJPAU, Agronomy, vol. 9, issue 4. http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-56.html
 43. Lamparski R., Szczepanek M. 2006: Wpływ sposobów siewu i długości użytkowania życicy trwałej (Lolium perenne L.) na występowanie szkodników. Prog. Plant Prot. 46 (2), 503-505.
 44. Szczepanek M., Borys W., Skinder Z., Wilczewski E. 2006. Wpływ nawożenia azotowego na plon nasion Lolium perenne w zależności od sposobu i terminu siewu. Łąkarstwo w Polsce, 9, 211-223.
 45. Szczepanek M., Skinder Z. 2006: Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne L.) na plantacji nasiennej. Fragm. Agron. 3 (91), 257-268.
 46. Szczepanek M., Skinder Z. 2006: Wpływ czynników agrotechnicznych na jakość plonu nasion życicy trwałej (Lolium perenne L.) w trzyletnim okresie użytkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura, 5 (1), 63-70.
 47. Szczepanek M. 2005: Trwałość Lolium perenne L. uprawianej na nasiona w zależności od sposobu siewu i rozstawy rzędów. Acta Sci. Pol., Agricultura, 4 (2), 101-112.
 48. Ignaczak S., Szczepanek M., 2005. Wartość przedprzedplonowa rutwicy wschodniej dla pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 507, 245-251.
 49. Ignaczak S., Szczepanek M., 2005. Wartość przedplonowa rutwicy wschodniej w pięcioletnim ugorze dla niektórych roślin rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 507, 235-243.
 50. Szczepanek M., Skinder Z., 2004: Effect of sowing method, date and row spacing on the yielding of 'Stadion' perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivated for seed. EJPAU, Agronomy, vol. 7, issue 2. http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue2/agronomy/art-06.html
 51. Szczepanek M., Skinder Z., Olszewski J. 2004. Procesy fizjologiczne i produkcyjność w pierwszym roku wegetacji życicy trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach zróżnicowanego sposobu siewu i rozstawy rzędów. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, B, 52, 345-353.
 52. Lamparski R., Szczepanek M., 2004. Wpływ zróżnicowanych sposobów siewu życicy trwałej (Lolium perenne L.) na występowanie wybranych szkodników. Acta Sci. Pol. Agricultura, 3, 219-227.
 53. Pańka D., Szczepanek M., 2001: Influence of different methods of sowing on health status of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) infection. Harmful and Beneficial Microorganisms in Grassland, Pastures and Turf. The Grassland Conference 2000, Eds. Volker H. Paul, Peter D. Dapprich, Universität Padeborn, Soest (Germany): 119-122.

B. Doniesienia

 1. Ignaczak St. Szczepanek M., 2005: Wartość przedplonowa rutwicy wschodniej w 5- letnim ugorze dla niektórych roślin rolniczych. Inż. Ekol. 12, 115-116.
 2. Ignaczak St. Szczepanek M., 2005: Wartość przedplonowa rutwicy wschodniej w 5- letnim ugorze dla pszenicy ozimej w trzecim roku zmianowania. Inż. Ekol. 12, 117-118.
 3. Szczepanek M., 2005: Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne L.) na plantacji nasiennej. Bibl. Fragm. Agron. 9, 145-146.
 4. Lamparski R., Szczepanek M. 2006: Wpływ sposobów siewu i długości użytkowania życicy trwałej (Lolium perenne L.) na występowanie szkodników (Effect of various methods of sowing and years of utilization of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) on herbivores occurrence). Streszczenia 46. Sesji Naukowej IOR, 270-271.
 5. Pańka D. Szczepanek M. 2008: Wpływ różnych sposobów siewu życicy trwałej (Lolium perenne L.) na występowanie patogenów grzybowych. Streszczenia 48. Sesji Naukowej IOR, 273-274.
 6. Lamparski R., Szczepanek M. 2008: Entomofauna kostrzewy czerwonej w warunkach różnego poziomu nawożenia (Entomophagous insects of the red fescue in the various condition of nitrogen fertilization). Streszczenia 48. Sesji Naukowej IOR, 138-139.
 7. Szczepanek M. 2009: Wpływ dawek i terminów nawożenia azotem na jakość plonu kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Azot w środowisku przyrodniczym, Streszczenia, UWM Olsztyn, 90.
 8. Lamparski R. Szczepanek M. 2011: Fitofagiczna entomofauna kostrzewy czerwonej w zależności od faz rozwojowych roślin (Red festuce phytophagous entomofauna depending on the grass developmental phases). Streszczenia 51. Sesji Naukowej IOR, 192.
 9. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska A., Wenda-Piesik A., 2012: Wpływ dawki azotu i międzyplonów ścierniskowych na zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy jarej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, 74-75.
 10. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2012: Wpływ terminu/sposobu siewu na plon oraz zawartość i pobranie makroskładników w odroście jesiennym zróżnicowanych genotypów kostrzewy czerwonej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, 63-64.
 11. Lamparski R., Szczepanek M. 2013: Stosowanie preparatu Kelpak w jęczmieniu jarym a występowanie fitofagicznej entomofauny. V Konferencja Naukowa PTA, Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, 19-21.09. Bydgoszcz, 64.
 12. Szczepanek M., Skotnicka E. 2013: Efekty aplikacji biostymulatora Kelpak w jęczmieniu, pszenicy i kukurydzy. V Konferencja Naukowa PTA, Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, 19-21.09. Bydgoszcz, 103.
 13. Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J. 2013: Wpływ zaprawiania ziarna preparatem humusowym i dolistnego nawożenia potasem na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. V Konferencja Naukowa PTA, Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, 19-21.09. Bydgoszcz, 50.
 14. Wilczewski E., Szczepanek M., Knapowski T., Rosa E. 2013: Wpływ zaprawiania materiału siewnego preparatem humusowym i dolistnego nawożenia potasem na plonowanie i zawartość makroskładników w ziarnie jęczmienia jarego. V Konferencja Naukowa PTA, Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, 19-21.09. Bydgoszcz, 113.
 15. Szczepanek M., Katańska-Kaczmarek A. 2013: Wpływ ilości wysiewu i rozstawy rzędów na plon nasion mietlicy białawej (Agrostis gigantea Roth). V Konferencja Naukowa PTA, Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych, 19-21.09. Bydgoszcz, 102.
 16. Szczepanek M. Wilczewski E. 2014: Malting barley response to foliar application of biostimulants. Book of abstracts 13th ESA Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, 68-70.
 17. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Szczepanek M., Kaszkowiak J. 2014: Effect of sowing method on soil properties in the surrounding of seeds and emergence dynamics of winter oilseed rape, Book of abstracts 13th ESA Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary,67-68.
 18. Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E. Keutgen A., Ochmian I. 2014: Wpływ biostymulatorów i przechowywania na koncentrację makroskładników w korzeniach spichrzowych marchwi. J. Elem. Suppl. 19, 2, 69-70.
 19. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A. 2014: Zawartość magnezu w ziarnie i słomie jęczmienia jarego uprawianego po międzyplonie ścierniskowym. J. Elem. Suppl. 19, 2, 72-73.
 20. Pańka D., Jeske M., Szczepanek M., Czart A. Study on the susceptibility of Redtop (Agrostis gigantea L.) on the fungal pathogens. Book of abstracts 11th Conference of the European Fundation for Plant Pathology, 8-13 August 2014, Kraków, Poland,325.
 21. Szczepanek M., Siwik-Ziomek A. 2015: Dynamika pobrania makroskładników przez rzepak ozimy w zależności od poziomu nawożenia i aplikacji biostymulatora. Proccedings of Congress of Univariate Depertments and International Scientific Conference „Innovative Technologies in Plant Production” Lublin, 29-30. 06 2015; 27
 22. Szczepanek M., Wszelaczyńska E. Pobereżny Jarosław, Ochmian I. 2015: Reakcja wzrostu i plonowania cebuli na sposób nalistnej aplikacji biostymulatora Kelpak. II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin.” 25-26 lutego 2015, SGGW Warszawa, 126
 23. Znajewska Z., Szczepanek M., Dąbrowska G., 2015: Bacteria promoting the growth of rape in the strict field experiment. VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September, Bydgoszcz-Ciechocinek, 150

C. Artykuły popularno-naukowe

 1. Szczepanek M. 2009: Znaczenie i właściwości odmian hybrydowych rzepaku ozimego. Poradnik Agro, 09/10, 62-63.
 2. Szczepanek M. 2013: Optymalizacja stosowania biostymulatorów i nawozów dolistnych w uprawie rzepaku. Rzepak w mistrzowskiej uprawie. Top agrar Polska. 97.
 3. Szczepanek M. 2013: Jesienna biostymulacja roślin rzepaku. 72-73

II. Patenty

 1. P.40287 Sposób współrzędnej, organicznej produkcji nasion tymotki łąkowej i rutwicy wschodniej. Autorzy: M. Szczepanek, S. Ignaczak, J Andrzejewska. 22.02.2013 r.

III. Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda zespołowa II stopnia J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2010 r.
 2. Nagroda zespołowa J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2011 r.
 3. Nagroda zespołowa J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2012 r.
 4. Nagroda zespołowa J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2013 r.
 5. Nagroda indywidualna II stopnia J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2014 r.

IV. Ekspertyzy

 1. Opinia dot. zadarniania dzieł ziemnych w toku rewitalizacji fortu Grodzisko

V. Recenzje artykułów naukowych w czasopismach z LF

 1. Maejo International Journal of Science and Technology
 2. Plant Production Science
 3. Polish Journal of Environmental Studies

VI. Członkostwo w organizacjach

 1. Członek Komisji ds. rejestracji odmian roślin motylkowatych i traw na dwie kadencje: lata 2005-2008 oraz 2009-2012. Powołanie decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Członek European Society for Agronomy, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.
 3. Członek International Herbage Seed Group.
 4. Skarbnik Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (kadencja 2008-2011 oraz 2012-2015)

VII. Udział w radach naukowych, komitetach redakcyjnych

 1. Od 2012 r. redaktor pomocniczy Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura.
 2. Od 2014 r. Redaktor naukowy w czasopiśmie Advances in Crop Science and Technology.

VIII. Czynny udział w konferencjach naukowych

 1. VI Konferencja Naukowa PTA „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”, 17-19 września 2015, UR Kraków
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje technologie w produkcji roślinnej”, UP Lublin, 29-30 czerwca 2015 – poster
 3. II Konferencja Naukowa pt. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. SGGW Warszawa, 25-26 luty 2015.
 4. Conference „Seed and Seedlings XII”, CULS, Prague, 05.02.2015. – trzy artykuły
 5. 13th ESA Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary,67-68.- dwa postery
 6. 11th Conference of the European Fundation for Plant Pathology, 8-13 August 2014, Kraków, Poland,325
 7. XV Miedynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza pt. Magnez - pierwiastkiem życia. 19-20 wrzesień 2014 Bydgoszcz
 8. V Konferencja Naukowa PTA pt. „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” 20-22 IX 2013, Bydgoszcz. Komitet Organizacyjny, Komitet Naukowy.
 9. 53. Sesja Naukowa IOR – BIP, Poznań 2013
 10. „Dziś i jutro magnezu” – Sandomierz 14-16 IX 2012 – 2 postery/2 artykuły
 11. „Transfer wiedzy, Nauka-Dydaktyka-Praktyka”, UTP Bydgoszcz 2012 – Komitet Organizacyjny
 12. „51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin”. Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, 17-18 02. 2011
 13. „7th International Herbage Seed Conference”. Texas AgriLife Research (Texas A&M University), Dallas, Texas, USA, 2010
 14. „Uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w świetle badań naukowych”. UTP Bydgoszcz 2009
 15. III Międzynarodowa Konferencja pt. „Azot w środowisku przyrodniczym”. UWM Olsztyn 2009
 16. „48. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin” ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, 31.01. – 01.02.2008
 17. „46. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin” ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, 16-17 02. 2006
 18. „Produkcja roślinna na przełomie XX i XXI wieku w kontekście rozwoju współczesnych systemów rolniczych”. UWM Olsztyn 2005
 19. „Kształtowanie i ochrona środowiska. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”. UWM Olsztyn 2005
 20. „Środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich w regionie kujawsko-pomorskim”. Bydgoszcz 2004
 21. „Integracja działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk rolniczych.” ATR Bydgoszcz 2002 r. – Komitet Organizacyjny
 22. „Rośliny strączkowe w hodowli i uprawie”. ATR Bydgoszcz 1997 – Komitet Organizacyjny

IX. Projekty badawcze

A. Kierownik

 1. 2011-2012 kierownik projektu badawczego pt. Optymalizacja stosowania biostymulatorów i nawozów dolistnych w uprawie rzepaku ozimego. Badania współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol sp. z. o.o.
 2. 2008-2011 kierownik projektu badawczego habilitacyjnego pt. Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plo­nowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona. PB 3061/B/P01/2008/34
 3. 2009-2011 kierownik projektu badawczego „Analiza wpływu terminów i dawek aplikacji bioregulatora Kelpak na wzrost, rozwój i plonowanie pszenicy jarej, jęczmienia jarego, kukurydzy, marchwi i cebuli”. Badania współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol sp. z. o.o.
 4. 2011-2012 kierownik Projektu naukowo-badawczego na rzecz podmiotu gospodarczego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol sp. z. o.o., pt. „Optymalizacja stosowania biostymulatorów i nawozów dolistnych w uprawie rzepaku ozimego”.
 5. Kierownik Projektu BZ-11/2014/WRiB pt. „Wpływ dolistnego nawożenia P, K, B i Mo na kształtowanie i wielkość plonu rzepaku ozimego.”
 6. Kierownik Projektu BZ-49/2014/WRiB pt. „Ocena możliwości łagodzenia stresów w uprawie rzepaku i pszenicy przy użyciu preparatu Delfan Plus.”
 7. Kierownik Projektu BZ 43/2015/WRIB „Wpływ nawozu dolistnego Phostrade BMo na kształtowanie i wielkość plonu rzepaku ozimego.”
 8. Kierownik Projektu BZ 35/2016/WRIB „The effect of Phylgreen on biometric features and yield of winter rapeseed.”

B. Wykonawca

 1. BS 4/2013 Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wydajności i jakości plonów wybranych roślin rolniczych. Zadanie. Stosowanie antywylegaczy w uprawie nasiennej odmian trawnikowych kostrzewy czerwonej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem.
 2. 2010-2012 BS 3/2010 Doskonalenie technologii uprawy wybranych gatunków roślin rolniczych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Zadanie: Ocena efektów stosowania preparatu Kelpak w uprawie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, marchwi i cebuli.
 3. 2006-2009 realizacja i opracowanie wyników badań nt. „Wpływ Humistaru i Drakaru na plonowanie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, buraka cukrowego i rzepaku”. Badania prowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie we współpracy z Tradecorp Nutri-Performance.
 4. 2007-2009 BS 5/07 „Technologie produkcji roślin rolniczych i ich wpływ na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko”. Zadanie: Ocena plonowania kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) w użytkowaniu na nasiona przy zastosowaniu różnych sposobów, terminów siewu oraz dawek nawożenia azotem.
 5. 2004-2006 BS 7/04 „Wpływ technologii uprawy roślin na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko rolnicze”. Zadanie: Ocena plonowania kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) w użytkowaniu na nasiona i na paszę przy zastosowaniu różnych sposobów, terminów siewu oraz dawek nawożenia azotem.
 6. 2000-2004 BW 13/00   Realizacja tematu „Współdziałanie biologicznych i agrotechnicznych czynników w uprawie nasiennej roślin pastewnych”.

X. Wykłady i szkolenia zamawiane

 1. Cykl wykładów w ramach spotkań branżowych dla producentów rolnych pt. Wyzwania produkcji roślinnej XXI wieku – 10.10.2014 Olsztyn, 15.10.2014 Grudziądz, 23.10.2014 Nowy Staw, zlecenie firmy Chemirol
 2. Wykład na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Oddział w Bydgoszczy pt. Biostymulacja roślin uprawnych – 18.12.2014 Bydgoszcz
 3. Wykład na zimowej sesji Sekcji Traw i Motylkowatych Drobnonasiennych PIN pt. „Agrotechnika kostrzewy trzcinowej”. Racot 19-20.01.2011
 4. Wykład na zimowej sesji Sekcji Traw i Motylkowatych Drobnonasiennych PIN pt. „Optymalizacja uprawy traw na nasiona w aspekcie ekonomicznym i agrotechnicznym”. Boszkowo 09 - 10.12.2009
 5. Wykład na Dniach Pola na zaproszenie Poznańskiej hodowli Roślin pt. „Wybrane aspekty ochrony chemicznej traw uprawianych na nasiona”. Kętrzyn 24.06.2009
 6. Szkolenie pracowników na zlecenie Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Chemirol sp. z o. o. nt. „Botaniczne, środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności kukurydzy i rzepaku”. Bydgoszcz 30.01.2009
 7. Wykład na Dniach Pola na zaproszenie Poznańskiej Hodowli Roślin pt. „Wybrane zagadnienia agrotechniki życicy trwalej (Lolium perenne L.) w uprawie na nasiona”. Kętrzyn 19.06.2008
 8. Wykład w ramach szkoleń dla pracowników COBORU „Ważniejsze aspekty metodyczne zakładania i prowadzenia doświadczeń odmianowych z życicą trwałą i innymi gatunkami traw”. Słupia Wielka 03.06.2008

XI. Działalność dydaktyczna

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych) z przedmiotów: Szczegółowa uprawa roślin, Podstawy produkcji roślinnej, Diagnozowanie stanu roślin uprawnych, Technologie produkcji roślinnej, i inne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydziału Zarządzania.
 2. Autor programów przedmiotów realizowanych na WRIB, WZiIP, (Szczegółowa uprawa roślin- kierunek Rolnictwo; Podstawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej – kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Uprawa roślin – kierunek Architektura krajobrazu).
 3. Pełnienie obowiązków opiekuna 5 magistrantów oraz obowiązków promotora 10 magistrantów i 7 dyplomantów z zakresu produkcji roślinnej.

XII. Inne formy aktywności zawodowej

 1. Członek Regionalnej Komisji w Konkursie „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” 2015/16
 2. Członek Komisji Konkursowej konkursu „Indeks dla Rolnika” 2015, 2016
 3. Członek Komisji doktorskiej 2 x w 2015 r.
 4. Aktywny udział w promocji uczelni – „Drzwi otwarte 2015”,
 5. 2004 r. Koordynacja Elektronicznej Bazy Materiałów Dydaktycznych w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin.
 6. Prezentacja dorobku naukowego Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w latach 2005, 2006 i 2007.
 7. Ogólnopolski Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Grubno 2001, członek komisji egzaminacyjnej w bloku produkcji roślinnej.