DR IZABELA WIELEWSKA


Dr Izabela Wielewska – od 2010 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Katedry Agrotechnologii UTP w Bydgoszczy.

W latach 1997-2001 była studentką na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Tytuł magistra ekonomii w zakresie specjalności Polityka Gospodarcza i Ekonomika Regionalna uzyskała po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem bardzo dobrym na temat INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE NA TERENIE GMINY I MIASTA CHOJNICE W LATACH 1995-2000.

W 2002 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Finansami i Bankowości” również na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.

W latach 2001-2003 odbyła staż naukowo-badawczy na Wydziale Zarządzania Państwowego w Katedrze Teorii Ekonomii w Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Tam też w dniu 14 maja 2003 roku przed komisją doktorską Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Moskwie obroniła rozprawę doktorską pt. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

W roku akademickim 2003/2004 już jako adiunkt prowadziła zajęcia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Następnie przez okres trzech lat była pracownikiem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W latach 2004 - luty 2010 była etatowym pracownikiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od marca 2010 do września 2010 roku była etatowym pracownikiem Grudziądzkiej Szkoły Wyższej w Grudziądzu, gdzie pełniła funkcję Dziekana Wydziału Politologii.

W roku 2005 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy ukończyła kurs kwalifikacyjny pedagogiczny.

Doświadczenia i osiągnięcia w ramach zawodu nauczyciela akademickiego obejmują m.in.: członkostwo w Chojnickim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, członkostwo w Stowarzyszeniu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, opiekę nad praktykami studenckimi na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu AHE w Łodzi, na kierunku Zarządzanie w latach 2004-2010, promotorstwo ponad 100 prac magisterskich i ponad 120 prac licencjackich, liczne recenzje prac dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia, kierownictwo w trzech projektach badawczych:

 1. Voucher Badawczy (BZ nr 44/2013/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie miejsko-wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty spożywczych produktów regionalnych oraz usług prowadzenia regionalnego portalu internetowego i informacji turystycznej”.
 2. Voucher Badawczy (BZ nr 118/2014/WRiB) pt. „Innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty nowych produktów i procesów związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne”
 3. Voucher Badawczy (BZ nr 106/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie ulepszonych produktów ubezpieczeniowych, nowych produktów doradczych i marketingowych, innowacyjnych procesów badań marketingowych oraz integracji poziomej i pionowej producentów oraz przetwórców biomasy na cele energetyczne”.

oraz współwykonawstwo w trzech projektach badawczych:

 1. Voucher Badawczy (BZ nr 108/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty usług doradczych i informacyjnych w zakresie zrównoważonego i wielo­funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrównoważonego rolnictwa oraz dywersyfikacji dochodów w kierunku prowadzenia działalności pozarolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki”.
 2. Voucher Badawczy (BZ nr 109/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie miejsko-wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty usług informacyjnych i świadczenia reklamy oraz doradztwa w zakresie zrównoważonej turystyki wiejskiej i agroturystyki”.
 3. Voucher Badawczy (nr BZ-107/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów i innowacyjnych procesów związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne”

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych uczestniczyła w wymianie naukowo-dydaktycznej związanej z LLP-Erasmus Programme:

 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja (17 – 21 czerwca 2013 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Česká Zemědělská Universita v Praze, Czechy (9 – 13 czerwca 2014 r.).

W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w licznych seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym

Od 2011 roku jest członkiem jury (przewodniczącą bloku tematycznego Agrobiznes) na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanej dla uczniów szkół rolniczych.

W listopadzie 2015 roku wyróżniona nagrodą Rektora UTP – nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2014 roku.

W swoich zainteresowaniach zgłębiła wiedzę szczególnie w zakresie regionalizacji obszarów wiejskich, pozarolniczej działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, inwestycji proekologicznych, odnawialnych źródeł energii, pozycji ekonomiczno-społecznej gospodarstw rodzinnych, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, działalności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw agrobiznesu.

Dotychczas opublikowała 111 recenzowanych prac, m.in. w recenzowanych czasopismach naukowych, opracowaniach zbiorowych oraz w krajowych i międzynarodowych materiałach konferencyjnych.


Wykaz publikacji:

2002

 1. Wielewska I., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym na przykładzie Chojnic, (w:) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Koszalińska w Koszalinie, Wyższa Szkoła Informatyczna w Gorzowie Wlkp., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002, 595-602.
 2. Wielewska I., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec integracji z Unią Europejską, (w:) Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, Teoria i praktyka, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002, s. 156-163.
 3. Wielewska I., Фoнды Европейского Союза в инвестиционном процессе (Fundusze Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym), Журнал „Финансы” № 12, Москва 2002, c. 66-67.
 4. Wielewska I., Veränderungen in der Struktur und in der Produktion der polnischen landwirtschaftlichen Betriebe (Zmiany w strukturze obszarowej i w produkcji polskich gospodarstw rolnych) (in:) Strukturveränderungen und ihre Auswirkungen auf die Kulturlandschaft im ländlichen Raum, Jasiulewicz M., Polak B., Stepanek F., Technische Universität Koszalin Bildung Wirtschaft Technik GmbH POMERANIA e.V. Dedelow – Koszalin 2002, s. 143-152.

2003

 1. Wielewska I., Problemy ochrony środowiska w mieście na przykładzie Chojnic, (w:) Zeszyty Naukowe Nr 7, Zachodniopomorska Szkoła Bussinesu w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2003, s. 153-164.
 2. Wielewska I., Problemy bezrobocia na wsi polskiej i niektóre sposoby jego ograniczania, (w:) Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 571-575.
 3. Wielewska I., Polityka państwa w stosunku do rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce w przededniu integracji z UE, (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań – Koszalin 2003, Tom V, Zeszyt 4, s. 351-355.
 4. Wielewska I., Możliwości wykorzystania potencjału lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego, (w:) Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 183-190.
 5. Wielewska I., Sikorska D., Perspektywy rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach parków narodowych i krajobrazowych na przykładzie Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego (w:) Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Politechnika Koszalińska, Międzyzdroje 2003, s. 309-317.
 6. Wielewska I., Die Wirtschaftliche Entwicklung Polens in der Zeit der Integration und Globalisierung (Rozwój gospodarczy Polski w dobie integracji i globalizacji) (in:) Erfahrungen in der transnationalen Ausbildung unter Berücksichtigung des Beitritts Polens zur Europäischen Union, Jasiulewicz M., Polak B., Stepanek F., Technische Universität Koszalin Bildung Wirtschaft Technik GmbH POMERANIA e.V. Dedelow – Koszalin 2003, s. 117-123.
 7. Wielewska I., Problemy marketingu we współczesnych przedsiębiorstwach agrobiznesu na przykładzie sektora owocowo-warzywnego (w:) Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 197-205.
 8. Sikorska D., Wielewska I., Identyfikacja i analiza niezbędnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w marketingu na przykładzie Zakładów Mięsnych „SKIBA” w Chojnicach (w:) Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 177-185.
 9. Wielewska I., Sikorska D., Wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich województwa pomorskiego (w:) Współczesne przeobrażenia i przyszłość wsi polskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 207-221.

2004

 1. Wielewska I., Aktywizacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego oraz jego otwartość na współpracę z zagranicą (w:) Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2004, s. 617-624.
 2. Wielewska I., Nadzieje i obawy małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej (w:) Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 408-411.
 3. Wielewska I., Miejsce i rola samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu chojnickiego (w:) Przedsiębiorstwo na rynku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004, s. 61-68.
 4. Wielewska I., Sikorska D., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa pomorskiego (w:) Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 191-202.
 5. Wielewska I., Specyfika zmian dostosowawczych w gospodarstwach rolnych województwa pomorskiego do wymogów unijnych (w:) Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 447-456.
 6. Sikorska D., Wielewska I., Warunki i stan rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie chojnickim z uwzględnieniem obszarów wiejskich (w:) Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom 5, Warszawa 2004, s. 185-194.
 7. Wielewska I., Działalność gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich województwa pomorskiego (w:) Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2004, s. 155-164.
 8. Wielewska I., Wymagania jakościowe konsumentów żywności w świetle badań (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań – Puławy 2004, Tom VI, Zeszyt 2, s. 330-334.
 9. Wielewska I., Samorząd terytorialny jako stymulator rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (w) Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLI, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 54, Bydgoszcz 2004, s. 570-583.
 10. Wielewska I., Promocja jako element marketingowy usług hotelarskich (w:) Marketing produktów turystycznych, M. Jalinik (red.), Politechnika Białostocka, Białystok 2004, s. 17-22.
 11. Wielewska I., Sikorska D., Działalność pozarolnicza na terenach wiejskich powiatu chojnickiego a dochody gospodarstw domowych (w:) Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Nr 4/2004, s. 119-127.
 12. Wielewska I., Die Bedeutung des Selbstunterichtes in Edukationsprozessen der Einwohner der Gemeinde Chojnice (Rola samokształcenia w procesach edukacyjnych mieszkańców gminy Chojnice) (in:) Europäische Union – Osterweiterung – Bedinungen und Perspektiven, Jasiulewicz M., Polak B., Stepanek F., Technische Universität Koszalin Bildung Wirtschaft Technik GmbH Dedelov, Pomerania Greifswald, Koszalin 2004, s. 157-165.
 13. Wielewska I., Rozwój gospodarczy Polski w dobie integracji i globalizacji (w:) Koszalińskie Studia i Materiały, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Zeszyt nr 7, Koszalin 2004, s. 181-187.
 14. Wielewska I., Wybrane problemy wiejskich gospodarstw domowych Pomorza na tle procesów integracyjnych (w:) Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 276-287.
 15. Sikorska D., Wielewska I., Uwarunkowania i mechanizmy dostępu młodzieży wiejskiej do wykształcenia a aspiracje życiowe młodzieży (w:) Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004, s. 372-381.
 16. Wielewska I., Dopłaty i fundusze strukturalne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich powiatu chojnickiego (w:) Ekonomika. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 2004, Zeszyt 30, s. 229-235.

2005

 1. Wielewska I., Innowacje jako siła rozwojowa polskich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm województwa pomorskiego (w:) Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, tom IV, s. 231-240.
 2. Wielewska I., Economic activity of the inhabitants of the rural areas in Pomerania province as economic stimulants in the region (in:) Alternative sources of farms income, Institute of Geography Jan Kochanowski University, Kielce 2005, pages 53-60.
 3. Wielewska I., Rola polityki regionalnej w podnoszeniu atrakcyjności gospodarczo-społecznej gminy Chojnice (w:) Gospodarka Polski w Zjednoczonej Europie – przedsiębiorczość, branże, regiony, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 306-315.
 4. Wielewska I., Konsumenci a strategia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chojnicach (w:) Efektywność Zarządzania Marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 452-460.
 5. Wielewska I., Sikorska D., Wiedza i jej upowszechnianie nośnikiem rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich województwa pomorskiego (w:) Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 593-603.
 6. Wielewska I., Znaczenie jakości w zwyczajach zakupowych nabywców produktów żywnościowych (w:) Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, S. Makarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 178-184.
 7. Wielewska I., Kierunki dostosowywania polskiego mleczarstwa do rynku Wspólnoty (w:) Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 400-405.
 8. Wielewska I., Sikorska D., Społeczeństwo informacyjne a globalizacja (w:) Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 299-306.
 9. Wielewska I., Małe i Średnie Przedsiębiorstwa po akcesji do Unii Europejskiej (w:) Przedsiębiorczość po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 569-576.
 10. Wielewska I., Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rolników i producentów rolnych (w:) Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 57, Bydgoszcz 2005, s. 831-838.
 11. Wielewska I., Efekty stosowania polityki środowiskowej w przedsiębiorstwach na przykładzie branży przetwórstwa żywności, (w:) Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, s. 328-334.
 12. Sikorska D., Wielewska I., Firlej K., Jeleń B., Rola i miejsce zrównoważonego rozwoju w działalności polskich przedsiębiorstw (w:) Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, s. 263-269.
 13. Wielewska I., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a zmiany w preferencjach zakupowych konsumentów żywności (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań 2005, Tom VII, Zeszyt 3, s. 193-197.
 14. Wielewska I., Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej gospodarstw rolnych (w:) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, M. Kłodziński, W. Dzun (red.), IRWiR PAN, WEiOGŻ AR w Szczecinie, Warszawa 2005, s. 465-470.
 15. Wielewska I., Rola planowania marketingowego w działalności przedsiębiorstw rolnych (w:) Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIV, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Nr 58, Bydgoszcz 2005, s. 618-624.
 16. Wielewska I., Międzynarodowe znaczenie ochrony środowiska w regionie pomorskim (w:) Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, W. Kosiedowski (red.), Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005, s. 573-581.

2006

 1. Wielewska I., Jakość produktu czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie branży przetwórstwa żywności (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, M. Juchniewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tom 2, Olsztyn 2006, t. 2, s. 423-427.
 2. Wielewska I., Sikorska D., Agro- i ekoturystyka jako istotny paradygmat aktywizacji obszarów wiejskich (w:) Rozwój lokalny, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, B. Mickiewicz (red.), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006, tom I, s. 335-339.
 3. Sikorska D., Wielewska I., The tourist use of the national park „Tuchola Woods” in terms of its natural and economic valorization (Użytkowanie turystyczne Parku Narodowego Bory Tuchikskie a jego waloryzacja przyrodniczo-gospodarcza) (w:) Rozwój lokalny, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych, P. Mickiewicz (red.), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006, tom II, s. 103-108.
 4. Wielewska I., Jakość produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych (w:) Konkurencyjność Przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, B. Grzybowska (red.), Uniwersytet warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 335-339.
 5. Sikorska D., Wielewska I., Fundusze unijne jako szansa wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesowych (w:) Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, S. Urban (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, tom 2, s. 307-311.
 6. Wielewska I., Sikorska D., Determinants of Development of Competitiveness in Agricultural Companies (Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności w przedsiębiorstwach agrobiznesu) (w:) Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, S. Urban (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, tom 2, s. 476-480.
 7. Wielewska I., Realizacja inwestycji w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych (w:) Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, L. Pałasz (red.), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 733-738.
 8. Wielewska I., Ekologizacja rolnictwa jako koncepcja rozwoju zrównoważonego (w:) Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław 2006, Nr 540, s. 557-564.
 9. Wielewska I., Konsumenci usług cateringowych a oferta produktowa na przykładzie firmy Gran w Bydgoszczy (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań 2006, Tom VIII, Zeszyt 3, s. 154-157.
 10. Wielewska I., Catering jako nowoczesna forma łączenia działalności produkcyjnej i usługowej (w:) Wieś Jutra, Nr 12/2006, s. 30-32.
 11. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jako efekt zrównoważonego rozwoju i jej wspieranie (w:) Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, SGGW w Warszawie, Warszawa 2006, s. 65-73/239.
 12. Wielewska I., Infrastruktura turystyczna a środowisko naturalne w powiecie chojnickim (w:) Acta Agraria Et Silvestria 46 (46)/2006, Kraków 2006.

2007

 1. Wielewska I., Jeleń B., Kapitał ludzki jako czynnik aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich (w:) Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, E. Okoń-Horadyńska, S. Pangsy-Kania (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 127-134.
 2. Wielewska I., Die gesellschaftliche Effektivität des Umweltschutzes und die Entwicklung Mittelpommerns (Efektywność społeczna ochrony środowiska a rozwój Pomorza Środkowego) (w:) Ekonomický Růst a Rozvoj Regionů. Hradecké Ekonomické Dny 2007/2, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2007, 421-425.
 3. Wielewska I., The anthropogenic pollution of rural areas and its neutralization (Antropogeniczne zanieczyszczenia obszarów wiejskich i przeciwdziałanie im) (w:) Economic Science for Rural Development. Development: Rural and Regional. Proceedings of the International Scientific Conference, No 12, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2007, 147-151.
 4. Wielewska I., Sikorska D., The consumer's ecological consciousness versus rural people`s style of life (Świadomość ekologiczna konsumenta a styl życia ludności wiejskiej) (w:) Economic Science for Rural Development. Primary and Secondary Production, Consumption. Proceedings of the International Scientific Conference, No 13, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2007, 160-164.
 5. Kupczyk A., Wielewska I., Ruciński D., Niewystarczające instrumenty wsparcia rozwoju biopaliw transportowych w Polsce. Hodowca Bydła, nr 6-7, 2007, s. 44-48.
 6. Kupczyk A., Wielewska I., Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE, Część III, Instrumenty wsparcia rozwoju biopaliw, Energetyka i Ekologia, nr 7, 2007, 457-462.
 7. Wielewska I., Obszary zdegradowanego środowiska przyrodniczego jako tereny problemowe na wsi na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań – Kraków 2007, Tom IX, Zeszyt 2, s. 406-409.
 8. Wielewska I., Sikorska D., Ocena efektywności zarządzania marketingowego w Zakładach Mięsnych „SKIBA” w Chojnicach na podstawie wyników ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa (w:) Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, SGGW w Warszawie, Warszawa 2007, s. 439-449.
 9. Wielewska I., Jakość życia jako jeden z efektów rozwoju zrównoważonego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 2007, nr 256, s. 311-316.
 10. Sikorska D., Wielewska I., Wiedza i innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie chojnickim (w:) Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 185-196.
 11. Wielewska I., Wybrane problemy rynku biopaliw w Polsce w kontekście uwarunkowań Unii Europejskiej (w:) Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, tom 2 (XVII) Warszawa 2007, s. 461-470.

2008

 1. Wielewska I., Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju kapitału ludzkiego powiatu chojnickiego na przykładzie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie” (w:) Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 8, Szczecin 2008, s. 459-465.
 2. Wielewska I., Uprawy roślin energetycznych jako element konkurencyjności polskich gospodarstw (w:) Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa – Poznań – Lublin 2008, Tom X, Zeszyt 1, s. 444-447.
 3. Wielewska I., Prawidłowa komunikacja a konflikty interpersonalne w organizacjach, (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, WSHE w Łodzi, Nr 1(6)/2008, s. 145-151.
 4. Wielewska I., Sikorska D., Znaczenie rozwoju zawodowego pracowników urzędów miast i gmin, (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, WSHE w Łodzi, Nr 1(6)/2008, s. 89-96.
 5. Wielewska I., Determinanty produkcji roślin do wytwarzania biopaliw w Polsce (w:) Ekonomia i Środowisko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, nr 1(33), Białystok 2008, s. 87-96.

2009

 1. Wielewska I., Sikorska D., Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym (w:) Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, M. Juchniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 309-314.
 2. Wielewska I., Poverty of post state farm societies and professional activity of the human capital (Ubóstwo środowisk popegeerowskich a aktywność zawodowa kapitału ludzkiego) (w:) Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Warszawa – Poznań – Olsztyn 2009, Vol. XI, No. 6, pp. 143-147.
 3. Wielewska I., Ocena pracownicza w jednostkach samorządu terytorialnego w opinii urzędników, (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, AHE w Łodzi, Nr 1(8)/2009, s. 127-135.

2010

 1. Sikorska D., Wielewska I., Religia a spędzanie czasu wolnego przez młodzież niedostosowaną społecznie, (w:) P. Gołdyn (red.), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konin 2010, s. 245-254.
 2. Wielewska I., Knowledge as a Factor of Development of Human Resources in post State Agricultural Farms Areas (Wiedza jako czynnik rozwoju zasobów ludzkich na terenach popegeerowskich) (w:) Equilibrium, PTE i UMK w Toruniu, Toruń 2010, nr 2 (5).
 3. Wielewska I., Sikorska D., Resocjalizacja nieletnich w warunkach schroniska dla nieletnich (w:) S. Bębas (red.), Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2010, s. 151-159.

2011

 1. Wielewska I., Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów przyrodniczo cennych dla potrzeb ich zrównoważonego rozwoju, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, nr 44, s. 102-111.
 2. Wielewska I., Applying new methods of organization and management in tourist organizations in the County of Chojnice (in:) R. Ziółkowski, M. Jalinik (ed.), Cooperation in tourist region, House of Bialystok University of Technology, Białystok 2011, p. 161 - 177.
 3. Wielewska I., Sikorska D., Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 303-312.
 4. Wielewska I., Sikorska D., Uwarunkowania uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 125-140.
 5. Sikorska D., Wielewska I., Rolnictwo przyjazne środowisku. Szanse i zagrożenia (w:) „Zarządzanie i Edukacja” nr 78/2011, wrzesień-październik, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011, s. 147-158.

2012

 1. Wielewska I., Kanalizacja podciśnieniowa i jej znaczenie dla ochrony środowiska na obszarach wiejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju (w:) Problematyka zrównoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych. Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci, M. Lewandowska-Robak, Wyższa Szkoła Środowiska, Warszawa 2012, s. 140-153.
 2. Wielewska I., Zarządzanie ochroną środowiska w firmach agrobiznesu, (w:) „Zarządzanie i Edukacja” nr 83/2012, czerwiec-lipiec, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2012, s. 241-253.
 3. Wielewska I., Wybrane problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich powiatu chojnickiego (w:) Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 203-207.

2013

 1. Wielewska I., Ecological investment projects in the scope of activity of agribusiness enterprises – selected issues (Ekologiczne projekty inwestycyjne w działalności przedsiębiorstw agrobiznesu – wybrane zagadnienia) (w:) Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 373-377.
 2. Wielewska I., Analysis of selected elements of infrastructure for environment protection of rural areas of the Chojnice District in terms of sustainable development (Analiza wybranych elementów infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich powiatu chojnickiego w kontekście zrównoważonego rozwoju) (w:) Creating competitiveness of Polish and Ukrainian rural areas, Krzyżanowska K.(ed.), Warsaw University of Life Sciences Press (Wydawnictwo SGGW), Warsaw 2013, pp. 139-146.
 3. Wielewska I., Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego (w:) Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria, Seria Oeconomica, Nr 301 (71), Szczecin 2013, s. 141-150.
 4. Sikorska D., Wielewska I., Zmiany w podejściu do edukacji mieszkańców obszarów wiejskich jako skutek integracji z Unią Europejską (w:) Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 6, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 265-270.
 5. 92. Osiak J., Golisz E., Wielewska I., Kupczyk A., Wybrane aspekty funkcjonowania sektora bioetanolu w Polsce, (w:) Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo- energetycznej 12/2013, 924-927.

2014

 1. Wielewska I., Społeczna odpowiedzialność a aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu (w:) Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP, Gotowska M., Jakubczak A. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 109-117.
 2. Wielewska I., Zainteresowanie rolników wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w:) Roczniki Naukowe SERiA, tom XVI, zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Lublin 2014, s. 216-221.
 3. Wielewska I., Majcherek M., Golisz E., Zasoby wiatru jako podstawowy czynnik wpływający na rozwój energetyki wiatrowej na przykładzie województwa pomorskiego (w:) Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Poznaniu, Stowarzyszenie, Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Poznaniu, Nr 2/2014(76), s. 40-53.
 4. Prus P., Marcysiak T., Goszka W., Wielewska I., Działalność ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej w rolnictwie w opinii członków grup producentów rolnych (w:) Roczniki Naukowe SERiA, tom XVI, zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Lublin 2014, s. 242-246.
 5. Wielewska I., Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych, (w:) Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14, zeszyt 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 186-195.
 6. Wielewska I., Wielkość nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska i ich rola w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich, (w:) Marketing i Rynek, Nr 10/2014, s. 197-207.
 7. Wielewska I., Gospodarka odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich (w:) Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Seria Oeconomica, Nr 313(76)3, Szczecin 2014, s. 147–155.
 8. Wielewska I., Prus P., Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego, (w:) Roczniki Naukowe SERiA, 2014, tom XVI, zeszyt 6, s. 522-528.
 9. Wielewska I., Importance of external transport in agricultural in the context of its sustainability – a case study (w:) Logistyka, 6/2014, s. 13901-13907.
 10. Wielewska I., Selected environmental aspects of sustainable development in rural areas (w:) Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Seria Oeconomica, Nr 314(77)4, Szczecin 2014, s. 159-166.
 11. Wielewska I., Zainteresowanie upowszechnieniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w agrobiznesie (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 361, Wrocław 2014, s. 260-268.

2015

 1. Wielewska I., Ecological investments as a necessary condition for sustainable development of agribusiness companies (in:) Economic Science for Rural Development. Rural Development and Entrepreneurship. Proceedings of the International Scientific Conference, No 39, Latvia University of Agriculture, Jelgava 2015, 47-56 (Web of Science).
 2. Wielewska I., Ekonomiczne aspekty inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (w:) Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań - Kołobrzeg 2015, tom XVII, zeszyt 3, s. 409-413.
 3. Wielewska I., Prus P., Korzyści gospodarowania energią odnawialna na obszarach wiejskich (Advantages of renewable energy management in rural areas) (w:) Rozwój regionalny i jego determinanty (Regional development and its determinants), J. Polcyn, P. Głowski (red.), Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2015, tom II, s. 69-80.
 4. Wielewska I., Zuzek D. K., Making investment in renewable energy on the level of the borough (Podejmowanie inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej na poziomie gminy), (w:) Rozwój regionalny i jego determinanty (Regional development and its determinants), J. Polcyn, P. Głowski (red.), Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2015, tom II, s. 81-90.
 5. Prus P., Klarkowska A., Wielewska I., Majcherek M., Spółdzielnia jako miejsce pracy w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koronowie (w:) Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań - Kołobrzeg 2015, tom XVII, zeszyt 5, s. 219-224.
 6. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M., Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim (w:) Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań - Kołobrzeg 2015, tom XVII, zeszyt 5, s. 329-335.
 7. Zuzek D.K., Wielewska I., The significance of education in promoting the idea of sustainable development and social responsibility in agriculture in the Pomeranian Voivodeship (Znaczenie edukacji w propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności rolnictwa w województwie pomorskim). Acta Sci. Pol., Oeconomia, 2015, 14 (4), 149–157, ISSN 1644-0757, eISSN 2450-4602.
 8. Wielewska I., Zuzek D.K., Environmental Awareness of Rural Population in the Light of the Authors’ Research (Świadomość ekologiczna konsumentów z obszarów wiejskich w świetle badań), Problems of World Agriculture Volume 15 (XXX), Number 4, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2015, 215-222, ISSN 2081-6960.