MGR INŻ. MAGDALENA CZYŻKOWSKA


Mgr inż. Magdalena Czyżykowska od 2009 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Katedry Agrotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się pracą dydaktyczną oraz naukową.

Nadrzędnymi celami realizowanych zadań badawczych jest dbałość o środowisko przyrodnicze i poprawny rozwój obszarów wiejskich. W dorobku naukowym jest kilka oryginalnych artykułów na temat wdrażania i wykorzystania programów Wspólnej Polityki Rolnej, pracy doradczej, jak i funkcjonowania instytucji otoczenia rolnictwa i wsi.

Granty badawcze finansowane w ramach:

 • Wydziałowego Funduszu Grantowego
 • BSM 53/2011 nt. Rola doradztwa rolniczego w realizacji zasad wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • BSM 39/2012 nt. Znaczenie doradztwa w procesie równoważenia środowiskowego gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy” realizowany we współpracy z firmą doradczą „Doradca rolny” sp. z o.o. działającą przy KP Izbie Rolniczej w Przysieku
 • koordynator projektu BZ/97/2012 nt. Opracowanie założeń merytorycznych i metodycznych do świadczenia innowacyjnej usługi doradztwa rolniczego- audytu potencjału indywidualnego gospodarstwa rolnego w aspekcie wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.


Informacja o dorobku naukowym

A.
Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły)

 1. Czyżykowska M., 2009: Ocena działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przez doradców PZDR w Grudziądzu oraz współpracujących z nimi rolników. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr. 4, s. 67-78.
 2. Czyżykowska M., 2010: Ocena wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w opinii rolników z powiatu grudziądzkiego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr. 9, z. 2, s. 49-59.
 3. Czyżykowska M., 2010: Ocena instytucji lokalnych zaangażowanych w realizację zasad wzajemnej zgodności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 5, s. 42-47.
 4. Czyżykowska M., 2012: Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr. 2, z. 24, s. 23-32.
 5. Czyżykowska M., 2012: Ocena wpływu wybranych programów wspólnej polityki rolnej na rolnictwo w Polsce w latach 2004-2011. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 2, s. 33-44.
 6. Sobczyński T., Czyżykowska M., 2013: Problem antynomii celów ekonomicznych rolnika i środowiskowych ogólnospołecznych w krajach UE. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS) seria Oeconomica, z. 71, ss. 113-126.
 7. Czyżykowska M., Sobczyński T., 2013: Wybrane uwarunkowania i skutki zróżnicowania intensywności nawożenia azotowego pszenicy jarej w gospodarstwach rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Rocz. Nauk. SERiA, t. 15, z. 6, ss. 56-62.

B. Podręczniki, monografie i skrypty (rozdziały w opracowaniach zbiorowych)

 • Czyżykowska M., 2012: Czynniki warunkujące postrzeganie przez rolników programów wspierających ład środowiskowy (w): Monografii „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” pod red. K. Zarzeckiej, S. Kondrackiego, J. Skrzyczyńskiej, cz. II. Wyd. PSWJPII, Biała-Podlaska, s. 97-108.