DR INŻ. MARIA JOLANTA ORŁOWSKA


Dr inż. Maria Jolanta Orłowska od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Katedry Agrotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się pracą dydaktyczną oraz naukową. Dwukrotnie wyróżniona nagrodą zespołową Rektora UTP:

 • w listopadzie 2009 r., nagrodą zespołową I stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2008 roku,
 • w grudniu 2012 r. za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2011 roku.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Potencjał produkcyjny gospodarstw i metody jego oceny
 • Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa rolniczego
 • Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych
 • Rachunkowość systemu FADN

Publikacje:

A. Oryginalne opublikowane prace twórcze (artykuły)
 1. Orłowska M. J., 1982: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do delimitacji rolniczego obszaru województwa bydgoskiego. Zeszyty Naukowe 87, Ekonomika i Organizacja Zarządzania 3, Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz, ss. 88-104.
 2. Dubicka D., Orłowska M.J., 2004r.: Analiza produkcji mleka wybranej rolniczej spółdzielni produkcyjnej na tle polskiego sektora mleczarskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3/2004, KCDRRiOW, Poznań, s. 88-94.
 3. Dubicka D., Orłowska M.J., 2004r.: Doświadczenia polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku pieczarek. XI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zeszyt nr 2, Puławy, s.42-45.
 4. Dubicka D., Orłowska M.J., 2004r.: Produkcja trzody chlewnej w przedsiębiorstwie wielokierunkowym na przykładzie rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B, nr 54, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, s. 121-126.
 5. Dubicka D., Gajewska J., Orłowska M.J., 2005: Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródło danych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa agrobiznesu. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B, nr 58, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz s. 130-139.
 6. Dubicka D., Orłowska M.J., Zdrenka E. 2005r.: Wpływ kursu walutowego na wyniki działalności na przykładzie przedsiębiorstwa agrobiznesu. Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1070, t.1, ss. 166-171.
 7. Dubicka D., Orłowska J.M., 2006: Przedsiębiorstwo agrobiznesu w nowych warunkach gospodarowania. (w:) Agrobiznes 2006, tom 1. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 1118, Wrocław, s. 194-201.
 8. Orłowska M. J., 2008: Znaczenie pracy doradczej w rozwoju obszarów wiejskich. (w): Pałasz L., Spychalski G., Malicki M. (red.): Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 285-293.
 9. Orłowska M. J., 2008: Narzędzia ułatwiające przygotowanie planów rozwoju gospodarstw w opinii doradców Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i współpracujących z nimi rolników. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 16, Bydgoszcz, s. 67-78.
 10. Orłowska M. J., 2008: Metody pomiaru potencjału produkcyjnego gospodarstw. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3. Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa, s. 112-122.
 11. Orłowska M. J., 2008: Przydatność standardowej nadwyżki bezpośredniej do oceny możliwości produkcyjnych gospodarstw. Miscellanea. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4. Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa, s. 105-117.
 12. Orłowska M. J.,2008: Ocena możliwości przygotowania planów rozwoju gospodarstw przez doradców Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, s. 46-52.
 13. Orłowska M. J., 2008: Metody pomiaru potencjału produkcyjnego gospodarstw przydatne w pracy doradczej w opinii doradców Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, s. 7-16.
 14. Orłowska M. J., 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. Scientiarum Polonarum Acta Oeconomia 9 (2) 2010 r. Wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 121-139.
 15. Orłowska M. J., 2010: Sytuacja dochodowa wybranych typów gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem klas wielkości ekonomicznej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 33, Bydgoszcz, s. 231-240.
 16. Orłowska M. J., 2010: Dochodowość przeciętnego gospodarstwa wybranych państw Unii Europejskiej w pierwszych latach po akcesji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XII, z. 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 300-305.
 17. Orłowska M. J., 2011: Potencjał produkcyjny gospodarstwa o różnym kierunku produkcji wybranych krajów Unii Europejskiej w pierwszych latach po akcesji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, z. 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 234-238.
 18. Orłowska M. J., 2011: Farm income situation according to the economic size. Scientiarum Polonarum Acta Oeconomia 10 (4) 2011 r. Wydawnictwo SGGW Warszawa, ss.75-90.
 19. Orłowska M. J., 2012: Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolniczych o różnym kierunku produkcji – Polska na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIV, z. 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss. 310-315.
 20. Orłowska M. J., 2012: Regionalne zmiany potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w świetle danych FADN. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. (daw. Rocz. Nauk Rol. Seria G – Ekonomika rolnictwa) T. 99, z. 2, ss. 77-93.
 21. Orłowska M. J., 2012: Znaczenie pracy doradczej w rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, t. 69, z. 3, ss. 50-61.
 22. Orłowska M. J., 2013: Regionalne zróżnicowanie wyników ekonomicznych gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 299 seria Oeconomica 70. Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, ss.169-180.
 23. Orłowska M. J., 2013: Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej w świetle danych FADN. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV, z. 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss. 251-256.
 24. Orłowska M. J., 2013: Wsparcie rolników w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach wybranych działań Osi 1 PROW – „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Europa Regionum 2, t XVI. Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, ss. 357-372.
 25. Orłowska M. J., 2013: Działania doradcze podejmowane dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, ss. 54-70.
 26. Orłowska M. J., 2014: Regionalne zróżnicowanie potencjału oraz efektywności czynników produkcji gospodarstw rolniczych w Polsce w świetle FADN. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI, z. 1, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss. 163-169.
 27. Orłowska M. J., 2014: Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych – Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN. Europa Regionum. Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin (w druku).
B. Podręczniki, monografie i skrypty (rozdziały w opracowaniach zbiorowych)
 1. Dubicka D., Orłowska M.J., 2004r.: Efektywność kredytów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie rolniczej spółdzielni produkcyjnej. (w:) Problemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i małych miast w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Szczecin, s. 123-128.
 2. Kucharska T., Orłowska M. J. 2009: Bezrobocie na obszarach wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim. (w:) Polityka gospodarcza społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego. M. Malicki (red.). Wydawnictwo PRINT GROUP Sp. z o. o. Szczecin, s. 130-136.
 3. Orłowska M. J. 2009: Farm income depending on the cow number. (w) Uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w świetle badań naukowych. E. Śliwińska (red.) Wyd. Uczel. UTP w Bydgoszczy, ss. 437-451.
 4. Orłowska M. J., 2011: Metody pomiaru potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych i ich wykorzystanie w doradztwie rolniczym. Wyd. Uczel. UTP Bydgoszcz, ss. 160.
C. Pozostałe publikacje (wydawnictwa z konferencji, prace popularno-naukowe itp.)
 1. Orłowska M. J., 1983: Ocena efektywności powierzchni paszowej w PGR województwa bydgoskiego. Sesja Młodych Pracowników Nauki. Instytut Rolniczy ATR Bydgoszcz.
 2. Sass R., Kowalski Z., Orłowska M. J., 1983: Zmiany efektywności gospodarowania PGR województwa bydgoskiego w zależności od systemu zarządzania. Materiały II krajowej kursokonferencji naukowej z cyklu Zarządzanie rolnictwem na temat : Samorząd załogi w przedsiębiorstwie rolniczym w warunkach reformy gospodarczej, TNOiK Bydgoszcz, ATR Bydgoszcz.