DR INŻ. PIOTR PRUS


Piotr Prus – w latach 1993-1998 studiował kierunek rolnictwo w zakresie specjalności agrobiznes na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W czasie studiów poszerzał wiedzę zawodową dzięki licznym praktykom, w tym również zagranicznym, między innymi w Niemczech oraz Finlandii. W lipcu 1997 roku odbył miesięczną praktykę dyplomową w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gdzie zbierał dane do pracy magisterskiej oraz zgłębiał wiedzę na temat zarządzania doradztwem rolniczym. Na piątym roku uczestniczył w tygodniowym szkoleniu z zakresu zarządzania i funkcjonowania spółdzielczości wiejskiej w Danii.

Po przedstawieniu pracy magisterskiej na temat "Rola i zadania ośrodka doradztwa rolniczego w procesie modernizacji wsi i rolnictwa (na przykładzie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie)" i złożeniu egzaminu magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym 8 czerwca 1998 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera.

W roku 1998 ukończył również dzienne Studium Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z wynikiem dobrym.

Po ukończeniu studiów w roku 1998 odbył pięciomiesięczny staż zawodowy w Wielkiej Brytanii. Następnie w styczniu 1999 roku podjął naukę w szkole językowej The Burlington School w Londynie.

We wrześniu 1999 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Doradztwa w Agrobiznesie na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

W czerwcu roku 2000 zdał egzamin z języka angielskiego uzyskując dyplom University of Cambridge.

W trakcie pracy zawodowej uczestniczył w licznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych, ustawicznie poszerzając swoja wiedze oraz podnosząc kwalifikacje zawodowe. Między innymi w czerwcu 2001 roku kończąc kurs A Sustainable Baltic Region otrzymał dyplom The Baltic University. W lipcu 2001 roku odbył kurs Challenges of Sustainable Development zorganizowany przez Sendzimir Foundation, University of Florida oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Natomiast w grudniu 2001 roku wziął udział w szkoleniu na temat The Baltic Sea Region - Cultures(s) - Societies - Politics zorganizowanym w ramach The Baltic University Programme.

Od roku 2001 jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz corocznie czynnie uczestniczy w kongresach naukowych organizowanych przez to stowarzyszenie.

Od 2001 roku jest wykładowcą na kursach organizowanych w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego (the Baltic University Programme). W 2009 roku wziął udział w pracach zespołu, którego celem było przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie intensywnego kursu (w porozumieniu z the Baltic University Programme) pt. „Zrównoważony rozwój - nowa jakość życia (Challenges of Sustainable Development – a new quality of life)”; przy współudziale wykładowców z Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 2009 oraz 2010, reprezentując UTP, uczestniczył jako wykładowca w międzynarodowych intensywnych kursach SAIL – Sustainability Applied in International Learning, organizowanych przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Tematyka kursów dotyczyła zagadnień związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju, uczestnikami byli studenci z sieci the Baltic University Programme. Od 2014 r. pełni funkcję Koordynatora Uczelnianego UTP ds. Uniwersytetu Bałtyckiego.

Od 2009 roku jest członkiem międzynarodowego konsorcjum naukowego Baltic & Black Sea Circle Consortium in Educational Research.


Obecnie jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa w Agrobiznesie, działającego przy Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy, gdzie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Od 2001 do 2008 r. był opiekunem dydaktycznym praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2008 r. pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk Studenckich.

Dnia 25 września 2007 roku przed komisją doktorską Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Rolnictwa i Biotechnologii) UTP w Bydgoszczy odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Funkcjonowanie gospodarstw indywidualnych według zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych grup rolników”. Obowiązki promotora w przewodzie doktorskim pełnił dr hab. Sławomir Zawisza, prof. UTP.

Sześciokrotnie wyróżniany nagrodą Rektora UTP:

 • w listopadzie 2004 r., nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2003 roku, przyznana przez Rektora ATR (obecnie UTP),
 • w listopadzie 2009 r., nagroda zespołowa I stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2008 roku, przyznana przez Rektora UTP,
 • w listopadzie 2010 r., nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2009 roku, przyznana przez Rektora UTP,
 • w grudniu 2011 roku nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2010 roku, przyznana przez Rektora UTP.
 • w grudniu 2014 roku nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2013 roku, przyznana przez Rektora UTP,
 • w listopadzie 2015 roku nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2014 roku, przyznana przez Rektora UTP.

Doświadczenie dydaktyczne (prowadzone zajęcia):

 • Doradztwo i consulting w agrobiznesie
 • Doradztwo rolnicze
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Zasady i techniki negocjacji w biznesie
 • Rozwój zrównoważony i trwały
 • Ekofilozofia
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 • Ekonomika agrobiznesu
 • Planowania działalności gospodarstw rolniczych
 • A Sustainable Baltic Region (Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego)
 • Sustainable Development
 • Ecosystem Health and Sustainable Agriculture
 • Interpersonal Communication and Negotiation Skills
 • Negotiations in Agribusiness
 • Advising in Agribusiness
 • Decision Support and Conditions for the Development of Agribusiness
 • Decision Support Systems in Agriculture
 • Agricultural Extension and Rural Areas Development

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych bierze udział w procesie kształcenia studentów zagranicznych przebywających na UTP dzięki programowi Erasmus, jak również uczestniczy w wymianie naukowo-dydaktycznej związanej z LLP-Erasmus Programme:

 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Česká Zemědělská Universita v Praze, Czechy (24 – 29 maja 2009 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Aristotle University of Thessaloniki, Grecja (7 – 11 czerwca 2010 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Latvijas Lauksaimniecibas Universitate, Łotwa (9 – 13 maja 2011 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Szegedi Tudományegyetem - University of Szeged, Węgry (7 – 11 maja 2012 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Aleksandras Stulginskis University in Kaunas (ASU), Litwa (14 – 18 maja 2012 r.),
 • LLP-ERA-IP-2012-LT-0770: “Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment”, Artesis Plantijn University College, Antwerpen, Belgium (5 – 19 maja 2013 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA), Słowacja (17 – 21 czerwca 2013 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Agricultural Professional University of Dronten; Holandia (10 – 14 marca 2014 r.),
 • LLP-ERA-IP-2012-LT-0770: “Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment”, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finlandia (13 – 16 maja 2014 r.),
 • LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme For Teaching Staff Mobility, Česká Zemědělská Universita v Praze; Czechy (9 – 13 czerwca 2014 r.).
 • Erasmus+ Programme, Staff Mobility For Training Mobility Agreement, Akdeniz University, Antalya, Turcja (24 – 31 maja 2015 r.).

Kierownik trzech projektów badawczych realizowanych we współpracy z otoczeniem gospodarczym:

 • Voucher Badawczy (BZ nr 108/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty usług doradczych i informacyjnych w zakresie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrównoważonego rolnictwa oraz dywersyfikacji dochodów w kierunku prowadzenia działalności pozarolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki”.
 • Voucher Badawczy (BZ nr 109/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie miejsko-wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty usług informacyjnych i świadczenia reklamy oraz doradztwa w zakresie zrównoważonej turystyki wiejskiej i agroturystyki”.
 • Voucher Badawczy (nr BZ-107/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów i innowacyjnych procesów związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne”.

Współwykonawca trzech projektów badawczych realizowanych we współpracy z otoczeniem gospodarczym:

 • Voucher Badawczy (BZ nr 44/2013/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w gminie miejsko-wiejskiej przez innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty spożywczych produktów regionalnych oraz usług prowadzenia regionalnego portalu internetowego i informacji turystycznej”.
 • Voucher Badawczy (BZ nr 118/2014/WRiB) pt. „Innowacje w zakresie wprowadzenia do oferty nowych produktów i procesów związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne”
 • Voucher Badawczy (BZ nr 106/2014/WRiB) pt. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie ulepszonych produktów ubezpieczeniowych, nowych produktów doradczych i marketingowych, innowacyjnych procesów badań marketingowych oraz integracji poziomej i pionowej producentów oraz przetwórców biomasy na cele energetyczne”.

W latach 2008 - 2014 członek Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, eliminacje regionalne, w bloku tematycznym Agrobiznes.

W latach 2014 - 2016 członek Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej w Ogólnopolskim Konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”.

Dotychczas opublikował 106 prac w: recenzowanych czasopismach naukowych (44), monografiach (32), ogólnopolskich i międzynarodowych materiałach konferencyjnych (22, w tym 5 konferencji zagranicznych) oraz innych periodykach popularnonaukowych (7) oraz jedna monografia naukowa.

WYKAZ PUBLIKACJI


2000

 1. Prus. P. (2000): Regionalne zróżnicowanie postaw przedsiębiorczych rolników na przykładzie wybranych województw. (w:) Problemy regionalizacji rolnictwa w procesie kształtowania obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy, ss. 243-252.
 2. Prus. P. (2000): Przedsiębiorczość pozarolnicza mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego. (w:) Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. Materiały konferencyjne, SGGW w Warszawie, ss. 113-121.
 3. Prus. P. (2000): Problemy regionalizacji rolnictwa w procesie kształtowania obszarów wiejskich. Biuletyn informacyjny ATR, nr 4, s. 11 (sprawozdanie z konferencji).

2001

 1. Prus. P. (2001): Przedsiębiorczość pozarolnicza dodatkowym źródłem dochodów. Agromagazyn, ODR w Mini­kowie. Luty, ss. 24-25.
 2. Prus. P. (2001): Problemy regionalizacji rolnictwa w procesie kształtowania obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, ss. 98-101 (sprawozdanie z konferencji).
 3. Prus. P. (2001): Przedsiębiorczość i ekologia a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2-3, ss. 131-136 (sprawozdanie z konferencji).
 4. Prus. P. (2001): Przedsiębiorczość pozarolnicza czynnikiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, Tom III, Zeszyt 1, ss. 118-122.
 5. Prus. P. (2001): Przedsiębiorczość pozarolnicza na przykładzie wybranych regionów. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 124, ss. 349-355.
 6. Prus. P. (2001): Problematyka modernizacji wsi i rolnictwa w pracy ośrodków doradztwa rolniczego. (w:) Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. Materiały konferencyjne, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy, ss. 137-142.
 7. Prus P., Marcysiak M. (2001): Potrzeby i oczekiwania konsumentów żywności ekologicznej. (w:) Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. Materiały konferencyjne, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy, ss. 397-404.
 8. Kucharska T, Prus P. (2001): Consumer approach to ecological food market in Poland - a case study. 72nd EAAE Seminar "Organic Food Marketing Trends". Chania, Greece, s. 25, (summary).

2002

 1. Budkowska M., Mikołajczak P., Prus P. (2002): Opinie konsumentów na temat żywności ekologicznej. (w:) Jakość czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo i konkurencyjność żywności. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Studenckich Kół Naukowych, SGGW Warszawa, ss. 26-28.
 2. Prus P. (2002): Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. Postępy Nauk Rolniczych, nr 2, ss.143-146 (sprawozdanie z konferencji).
 3. Prus P. (2002): Możliwości zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom IV, Zeszyt 5, ss. 124-128.
 4. Prus. P. (2002): IX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Biuletyn informacyjny ATR, nr 3, ss. 14-15 (sprawozdanie z konferencji).

2003

 1. Piszczek H., Prus. P., Wojciechowska J. (2003): Agroturystyka jako przejaw działalności pozarolniczej w systemie rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Turystyka wybrane problemy rozwoju. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 93-98.
 2. Piszczek H., Prus. P., Wojciechowska J. (2003): Adaptacja i modernizacja budynków z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych w gospodarstwach agroturystycznych. (w:) Sadowski A. (red.): Turystyka wybrane problemy rozwoju. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 99-104.
 3. Bolisęga J., Krupa A., Prus P. (2003): Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich. (w:) Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław - Bukówka - Głębock, ss. 111-115.
 4. Prus P. (2003): Zrównoważony rozwój w rolnictwie w opinii rolników współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego w regionie kujawsko-pomorskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1-2, ss. 70-81.
 5. Prus P. (2003): Globalizacja, integracja i innowacyjność w agrobiznesie. IX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (18-20 wrzesień 2002, Fordon). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, ss. 136-138 (sprawozdanie z konferencji).
 6. Matuszewska A., Olszewska M., Prus. P., (2003): Zarządzanie gospodarstwem rolnym w systemie gospodarstwa zrównoważonego. (w:) Bielecka J., Karna W.J. (red.): Zarządzanie w warunkach integracji europejskiej. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 71-75.
 7. Mejszelis M., Prus P. (2003): Obrót ziemią rolniczą w świetle przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin. (w:) Mickiewicz A. (red.): Osiągnięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów przygranicznych. Wyd. Wydz. Ekonomii i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, ss. 557-565.
 8. Prus P., Mejszelis M. (2003): Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle teorii dyfuzji i adaptacji innowacji. Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, Zeszyt 4, ss. 249-253.
 9. Napiórkowska H., Prus P., Ratkowska M. (2003): Przedsiębiorcze postawy rolników. (w:) Jankowski K. (red.): Młodzież akademicka a współczesna nauka. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, ss. 103-106.
 10. Napiórkowska H., Ratkowska M., Prus P., Jankowska-Dymet A. (2003): Produkcja roślinna i zwierzęca jako istotny element rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 59-64.
 11. Mrozowicz J., Prus P., Smolarek D. (2003): Znaczenie nawożenia w rozwoju rolnictwa zrównoważonego w opiniach rolników. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 65-69.
 12. Klucz A., Prus P., Zakrzewska J. (2003): Ochrona roślin jako szczególnie istotny czynnik rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 70-75.
 13. Jankowska-Dymet A., Prus P. (2003): Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim. (w:) Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Materiały konferencyjne. Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, ss. 1-14.
 14. Prus P. (2003): Stan budynków gospodarskich oraz poziom wyposażenia gospodarstw w urządzenia mechanizacyjne w opinii rolników - na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, ss. 121-130.

2004

 1. Prus P. (2004): Ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. (w:) Zawisza S. (red.): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, ss. 55-79.
 2. Prus P. (2004): Rolnicy wobec problemów zarządzania zrównoważonym rozwojem wsi i rolnictwa w Polsce. (w:) Zawisza S. (red.): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, ss. 205-226.
 3. Napiórkowska H., Ratkowska M., Prus P. (2004): Korzyści i zagrożenia związane z agroturystyką oraz jej znaczenie dla Polski. (w:) Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie po przystąpieniu krajów Europy Środkowo - Wschodniej do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ss. 82-85.
 4. Prus P., Ratkowska M., Napiórkowska H. (2004): Działalność ośrodków doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju rolnictwa. (w:) IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. XXI Sejmik SKN. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ss. 163.
 5. Prus P. (2004): Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii ich właścicieli. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 1, ss. 173-177.
 6. Zawisza S., Prus P. (2004): Dochody gospodarstw rolniczych i możliwości ich zwiększania w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XXXIX Seria B, Nr 52, ss. 383-392.

2005

 1. Prus P. (2005): Characteristics of farmers cooperating with agricultural counseling centres. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XLII Seria B, Nr 57, ss. 627-632.
 2. Prus P. (2005): Poziom dochodów z produkcji rolniczej w opinii właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, Zeszyt 7, ss. 228-233.
 3. Prus. P. (2005): Pozycja społeczno-zawodowa rolników. Biuletyn informacyjny ATR, nr 3, s. 14-16 (sprawozdanie z konferencji).

2006

 1. Prus. P., Marcysiak T. (2006): Pozycja społeczno-zawodowa rolników indywidualnych po wejściu do Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, ss. 129-133. (sprawozdanie z konferencji)
 2. Napiórkowska H., Prus. P. (2006): Infrastruktura czynnikiem determinującym rozwój działalności agroturystycznej. (w:) Sadowski A. (red.) Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 107-112.
 3. Prus P., Ratkowska M. (2006): Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. (w:) Sadowski A. (red.) Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 119-124.
 4. Prus P. (2006): Jubileusz profesora Bogdana M. Wawrzyniaka. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, ss. 98-1102. (sprawozdanie z konferencji)
 5. Prus P. (2006): Pozarolnicza działalność gospodarcza alternatywnym źródłem dochodów w gospodarstwach rolnych współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego. (w:) Pałasz L. (red.) Potencjał obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczecin, ss. 553-558.
 6. Prus P. (2006): Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, Zeszyt 1, ss. 150-153.
 7. Prus P. (2006): Wykształcenie właścicieli gospodarstw rolnych jako istotny składnik kapitału ludzkiego na wsi (na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego). (w:) Wyszkowska Z. (red.) Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz, ss. 169-173.

2007

 1. Prus P. (2007): Teoretyczne podstawy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Zeszyty Naukowe WTN, tom III, Sekcja Nauk Rolniczych, z. 1, ss. 89-104.
 2. Prus P. (2007): Jubileusz Profesora Bogdana M. Wawrzyniaka. Zeszyty Naukowe WTN, tom III, Sekcja Nauk Rolniczych, z. 1, s. 179-183.
 3. Prus P. (2007): Źródła informacji jako narzędzia podejmowania decyzji przez rolników. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3-4, s. 18-28.
 4. Prus P. (2007): Główne założenia oraz realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3-4, s. 108-114.
 5. Mezek A., Noga M., Rams M., Prus P. (2007): Pozyskiwanie dofinansowania z UE na przykładzie programu „Młodzież w Działaniu”. (w:) Babis H. (red.) Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem euroregionu Pomerania. PRINT GROUP Szczecin, s. 143-148.
 6. Graczyk J., Prus P. (2007): Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu. (w:) Sadowski A. (red.) Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach integracji. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, s. 43-51.
 7. Prus P., Schreiber B. (2007): Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. (w:) Sadowski A. (red.) Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach integracji. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, s. 106-110.

2008

 1. Prus P. (2008): Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o prowadzeniu rolniczych gospodarstw ekologicznych. (w:) Rolnictwo ekologiczne – rolnictwem przyszłości. Materiały konferencyjne. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 8-12.
 2. Prus P. (2008): Funkcjonowanie gospodarstw indywidualnych według zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych grup rolników. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 135-141.
 3. Schreiber B., Prus P. (2008): Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich a rozwój gospodarczy w skali lokalnej. (w:) Kostka M.S., Ostrowska D. (red.) Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 327-336.
 4. Marcysiak T., Prus P. (2008): The Concept of Agricultural Sustainable Development in Relation to Ecological Consciousness of Polish Farmers on the Example of the Kujawsko-Pomorskie Province. (in) Schäfer C., Rupschus Ch., Nagel U.J. (eds.) Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers. Proceedings of the Second Green Week Scientific Conference. Berlin, 76-81.
 5. Prus P. (2008): Sustainable development of individual farms based on chosen groups of farmers, EJPAU 11(3), #06. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue3/art-06.html
 6. Prus P., Wawrzyniak B. (2008): Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 7 (2) 2008, s. 81-90.
 7. Prus P. (2008): Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 3, s. 456-461.
 8. Prus P. (2008): Nawożenie jako istotny aspekt działalności rolniczej w kontekście zrównoważonego rozwoju. (w:) Dyszewski A. (red.) Warunki rozwoju obszarów wiejskich. UP we Wrocławiu, s. 130-136.
 9. Prus P. (2008): Rola programów rolnośrodowiskowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa w pierwszych latach po integracji z UE. (w:) Materiały IV Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej >Młodzi naukowcy – praktyce rolniczej< nt. Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Uniwersytet Rzeszowski, s. 71-74.
 10. Prus P. (2008): Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 5 (XX), s. 133-143.

2009

 1. Prus P., Sztuba R. (2009): The role of regional agricultural counseling centers in Poland in realization of sustainable development of agriculture (the example of the District Center of Agricultural Counseling in Żnin). Acta fytotechnica et zootechnica – Mimoriadne číslo. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, s. 552-558.
 2. Prus P., Sztuba R. (2009): The role of agricultural counselling centres in implementation of sustainable development of rural areas in Poland. 7th International JTEFS/BBCC Conference. Sustainable Development. Culture. Education. Research and Implementation of Education for Sustainable Development. Proceedings. May 5-8 2009, Daugavpils University, Latvia, s. 165-176.
 3. Mejszelis M., Prus P. (2009): Przestrzenne zróżnicowanie obrotu ziemią rolniczą w Polsce. (w:) Mickiewicz A., Mickiewicz P. (red.) Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia. Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, s. 73-80.
 4. 66. Hombek-Urban K., Prus P., Rozwadowski T. (2009): Raport z intensywnego kursu: Zrównoważony rozwój – nowa jakość życia. Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Wrocław, s. 9.
 5. Prus P., Marszewska A. (2009): Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 4, s. 267-271.
 6. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2009): Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013. (w:) Zawisza S. (red.) Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską. Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz, s. 151-158.
 7. Marcysiak T., Prus P. (2009): Programy rolnośrodowiskowe jako instrument zrównoważonej modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich na przykładzie wybranych krajów UE. (w:) Adamowicz M. (red.) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 229-238.

2010

 1. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2010): Cechy charakterystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich w 27 krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2, s. 52-72.
 2. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2010): Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 4, 181-195.
 3. Prus P., Domagalska E. (2010): Rozwój przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Żnin. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XII, Zeszyt 5, s. 174-178.
 4. Prus P., Marcysiak T. (2010): Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 151-155 (sprawozdanie z konferencji).
 5. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2010): Characteristics of Rural Areas Development Program of Poland in comparison with neighbouring countries. (in:) Mickiewicz P., Mickiewicz B. (eds.), Sustainable local development. Conditions of regional and local development. Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin, 49-55.
 6. Hombek-Urban K., Prus P., Rozwadowski T. (2010): Challenges of sustainable development – a new life quality. Sustainable Mediterranean, No 63-44, s. 27.
 7. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2010): Rola Unii Europejskiej w rozwoju grup producentów rolnych w Polsce. (w:) Zawisza S. (red.) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 49-58.
 8. Prus P. (2010): Czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych. (w:) Zawisza S. (red.) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 75-92.
 9. Prus P. (2010): Czynniki hamujące chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych. (w:) Zawisza S. (red.) Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 93-110.
 10. Prus P. (2010): Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy. (ISBN 978-83-61314-57-8)
 11. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2010): Kierunki przemian w przyznawaniu rolniczych rent strukturalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria: Rolnictwo, nr 578, 229-243.

2011

 1. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2011): Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 4, 139-143.
 2. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2011): Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 44, 77-92.

2012

 1. Prus P. (2012): Perspectives for Sustainable Development of Agricultural and Rural Areas. (in:) Jakobsson Ch. (ed.) Ecosystem Health and Sustainable Agriculture 1. Sustainable Agriculture. CSD Uppsala, Uppsala University, Sweden, 51-59.
 2. Prus. P. (2012): Rolnicy wobec problemów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wybrane aspekty. (w:) Lewandowska-Robak M. (red.) Problematyka zrównoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych. Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci. Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy, Warszawa, 130-139.
 3. Prus P., Mejszelis M., (2012). Contemporary concepts of sustainable rural areas and agriculture development. Экологический Вестник, Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, No 1 (19), 76-82.
 4. Prus P., Mejszelis M. (2012): Multifunctional development of rural areas in terms of the concept of sustainable development. (in:) Human and Nature Safety. Proceedings of the international scientific conference. Part 2. 16-17 May 2012, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, 112-115.
 5. Prus P., Kaczmarek M. (2012): Influence of integration with the European Union on economic transformations of farming in Poland on the example of Żnin Commune. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of the University of Szeged, Faculty of Agriculture. Vol. 1 (1), 26-31.
 6. Prus P., Sadowski A. (2012): Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 2, 126-130.
 7. Prus P. (2012): Agriculture and rural areas in Poland in the context of sustainable development – case study. (in:) Sustainable Agriculture in The Baltic Sea Region with focus on climate change. Proceedings of the international scientific conference. Nordic Association of Agricultural Studies, 30-31 October 2012, Uppsala, Sweden, 55-56.

2013

 1. Bomberski A., Dębek-Jankowska A., Prus P. (2013): Metody biotechniczne i genetyczne w ochronie roślin w systemie rolnictwa zrównoważonego oraz wpływ roślin transgenicznych na entomofaunę. Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, 213-220.
 2. Prus P., Paluch K. (2013): Significance of innovation in building competitiveness of an agribusiness company on the example of Cooperative Enterprise EKO-ROL in Rogowo (Poland). (in:) Krzyżanowska K. (ed.) Creating competitiveness of Polish and Ukrainian rural areas. Warsaw University of Life Science Press, Warsaw, 83-94.
 3. Prus P., Berg J. (2013): Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XV, Zeszyt 5, 236-240.
 4. Brudnicki R., Prus P., Jaroszewska-Brudnicka R. (2013): Atrakcyjność turystyczna Bydgoszczy w świetle badań monitorujących ruch turystyczny. (w:) Jaroszewska-Brudnicka R., Sokołowski D. (red.): Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 61-76.

2014

 1. Prus P., Brudnicki R., Majcherek M. (2014): Education for sustainable development in higher education in the opinion of students. Book of Abstracts. 12th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education", 26-28 May 2014, Chelm, Poland, 12.
 2. Prus P., Marcysiak T., Goszka W., Wielewska I. (2014): Działalność ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej w rolnictwie w opinii członków grup producentów rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Zeszyt 3, 242-246.
 3. Jeleniewska A., Drzażdżyńska K., Ligocka A., Prus P. (2014): Oporność bakterii na antybiotyki ß-laktamowe. (w:) Kruszyński M. (red.): Nauki Przyrodnicze. Monografia naukowa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław, 38-40.
 4. Drzażdżyńska K., Jeleniewska A., Ligocka A., Prus P. (2014): Biotechnologia w produkcji piwa. (w:) Kruszyński M. (red.): Nauki Społeczne. Zeszyty Naukowe (1) Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Wrocław, 285-287.
 5. Wielewska I., Prus P. (2014): Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, zeszyt 6, 522-528.
 6. Prus P., Mickiewicz B. (2014): Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(34), 111-125.

2015

 1. Sawilska A. K., Prus P. (2015): Uniwersytet Bałtycki – idea zrównoważonego rozwoju. Format UTP, Kwartalnik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 1(72), 21-23.
 2. Prus P. (2015): Grupy producentów rolnych w zespołowej przedsiębiorczości rolników. (w:) Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej. Materiały na V Międzynarodową Konferencję Naukową. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Kraków 2015, 62-63.
 3. Wielewska I., Prus P. (2015): Korzyści gospodarowania energią odnawialną na obszarach wiejskich. (w:) Polcyn J., Głowski P. (red.): Rozwój Regionalny i jego determinanty. Tom II. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Piła, 69-80. (ISBN 978-83-62617-57-9)
 4. Mickiewicz A., Mickiewicz B., Prus P., Wawrzyniak B. M. (2015): Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, 42-61.
 5. Prus P., Klarkowska A., Wielewska I., Majcherek M. (2015): Spółdzielnia jako miejsce pracy w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koronowie. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, Zeszyt 5, 219-224.
 6. Wielewska I., Smuga-Kogut M., Prus P., Zajdel M., Michalcewicz-Kaniowska M. (2015): Możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w województwie pomorskim. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, Zeszyt 5, 329-335.
 7. Goszka W., Prus P., T. Marcysiak T. (2015): Grupy i organizacja producentów rolnych w świetle PROW 2014-2020. (w:) Kowalska I. (red.): Kapitał ludzki. Stan i perspektywy rozwoju. SGGW, Warszawa 2015, s. 119-128. ISBN 978-83-7583-657-8