PRACOWNIA BOTANIKI, EKOLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu
Adres: ul. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1., 85-796 Bydgoszcz
tel.: (52) 340 8154, fax: (52) 340 8029
e-mail: botanika@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska - Kierownik Katedry
tel.: (52) 340 8154, e-mail: sawilska@utp.edu.pl;  anna.sawilska@gmail.com
» Dorobek naukowy


Emeryci:

dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak
tel.: (52) 340 8029, e-mail: ewa.jendrzejczak@utp.edu.plewajend@wp.plAdiunkci:

dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński
tel.: (52) 340 8370, e-mail: gesinski@utp.edu.pl

dr. inż. Andrzej Dziamski
tel.: (52) 340 8073, e-mail andrzej.dziamski@utp.edu.pl

dr inż. Maciej Korczyński
tel.: (52) 340 8089, e-mail: malerudy@wp.pl

dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska
tel.: (52) 340 8027, e-mail: kra-kor@utp.edu.pl;

dr Bogna Paczuska
tel.: (52) 340 8154, e-mail: bogna@utp.edu.pl

dr inż. Tomasz Stosik
tel.: (52) 340 8073, e-mail: stosik@utp.edu.pl

dr inż. Zofia Stypczyńska
tel.: (52) 340 8073, e-mail: styzo@utp.edu.pl

dr inż. Małgorzata Wołodźko
tel.: (52) 340 8065, e-mail: malgorzata.wolodzko@utp.edu.plSpecjalista nauk.-techn.:

mgr inż. Barbara Kwiatkowska
tel.: (52) 340 8154, e-mail: barbara.kwiatkowska@utp.edu.pl


Historia

W roku 1969 powstał Oddział Katedry Botaniki WSR w Poznaniu, kierowany do 1981 roku, przy kolejnych przekształceniach organizacyjnych w Zespół i Zakład, przez dr inż. Franciszka Klimasa. W latach 1981-1998 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Eugeniusz R. Śpiewakowski. W latach 1998-2002 zespołem kierował prof. dr hab. Józej Misiewicz. Od 2002 roku kierownikiem zespołu jest dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak.

Problematyka naukowo - badawcza

 • opracowanie agrotechniki uprawy polowej kocanek piaskowych i szczodraka krokoszowatego w celu uzyskania standaryzowanego surowca zielarskiego,
 • badania nad pozyskaniem surowca zielarskiego kocanek włoskich w warunkach regionu środkowo-zachodniej Polski,
 • doskonalenie agrotechniki szarłatu uprawnego i komosy ryżowej,
 • wykorzystanie nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej w kreowaniu produktów piekarniczych o zwiększonej wartości prozdrowotnej,
 • ocena możliwości uprawy odmian ozdobnych krokosza barwierskiego w warunkach środkowej Polski,
 • poznanie biologii i ekologii trojeści krwistej w aspekcie wykorzystania jej właściwości ozdobnych i zastosowań przetwórczych jej soku mlecznego,
 • badania uwarunkowań rozwoju systemów korzeniowych traw,
 • badania nad stanem zachowania cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów architektury krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
 • badania zbiorowisk glonów w zbiornikach wodnych różnego pochodzenia,
 • ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków Natura 2000 w rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • opracowanie zasad użytkowania siedlisk zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi i wymaganiami wybranych gatunków chronionych,
 • permanentny monitoring pylenia roślin na terenie Bydgoszczy.

Oferta naukowo - badawcza

 • wprowadzanie do uprawy dzikich i/lub obcych gatunków roślin leczniczych,
 • ekspertyzy przyrodnicze siedlisk i gatunków roślin (kartowanie, określanie zasad ochrony),
 • szkolenia z zakresu ochrony przyrody w aspekcie zadań pakietów przyrodniczych Programów Rolnośrodowiskowych,
 • ekspertyzy z zakresu badań bioindykacyjnych glonów i porostów,
 • inwentaryzacje flory zabytkowych obiektów architektury krajobrazu,
 • konsultacje metodyczne w zakresie opracowania wyników badań przyrodniczych i rolniczych.

Aparatura badawcza

 • aparat wolumetryczny Lanzoni 2000,
 • pełne oprzyrządowanie do pomiarów stanu flory w terenie,
 • kompletne oprogramowanie wspomagające proces badawczy i opracowanie wyników.