PROF. DR HAB. ZBIGNIEW PALUSZAK,
PROF. ZW. UTP


Kierownik Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

tel.: (52) 374 9553 paluszak@utp.edu.pl


Przebieg kariery naukowej:

 • Dyplom: lek. wet. – 1977, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu
 • Doktorat: dr n. r 1984, Instytut Zootechniczny ATR w Bydgoszcz
 • Habilitacja: dr hab. – 1999, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu
 • Profesor: 2005, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, AR we Wrocławiu

Kierownictwo naukowe i organizacja sympozjów:

 • Współorganizator sympozjów naukowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz organizatorem Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska”, Bydgoszcz, 2008; Bydgoszcz 2012


Działalność dydaktyczna:

 • Wykłady, ćwiczenia, seminaria, prace dyplomowe oraz promotorstwo prac doktorskich (4 rozprawy zrealizowane, 3 przewody otwarte) z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biotechnologii i mikrobiologii rolniczej


Odbycie staży naukowych krajowych i zagranicznych:

 • Współtwórca i animator wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Hohenheim a Uniwersy­tetem Przyrodniczym w Bydgoszczy
 • Udział w warsztatach Naukowych w Stuttgarcie - kilkunastokrotne pobyty w latach od 1990 do 2003 w Uniwersytecie Hohenheim.
 • Wykłady w ramach Programu Erasmus – Viterbo, Bari, Seget,
 • Czynne i bierne uczestnictwo w kongresach ISAH w Stuttgart, Lipsk, Wiedeń , Helsinki, Minnesota, Meksyk, Vechta, Maastricht i inne.
 • Członkostwo w komitetach naukowych, towarzystwach naukowych:
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego,
 • Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego,
 • Ekspert w zespole roboczym WG Animal by Product, działającej w obrębie European Food Safety Authority (EFSA) w Brukseli w latach 2010, 2011
 • Ekspert w Polskiej Izbie Ekologicznej, w zakresie zagospodarowania odpadów odzwierzęcych. Certyfikat – 91,
 • Członek ISAH – International Society for Animal Hygiene – przedstawiciel krajowy.


Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • Za działalność dydaktyczno-wychowawczą był wielokrotnie wyróżniany nagrodą I i II stopnia J.M. rektora ATR i UTP w latach od 1997 do 2010 za osiągnięcia w dziedzinie nauki.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2007 rok.


Hobby:

 • Myślistwo, muzyka klasyczna


Wybrane publikacje z IF od roku 2000 do 2013

 1. Paluszak Z., Olszewska H., 2000: Einfluß der Temperatur auf die Uberlebensfahigkeit von Campylobacter jejuni in gelagerter Rindergülle. Tierärztliche Umschau 55, 1, 45-48.
 2. Paluszak Z., Olszewska H., Szejniuk. B., 2000: Hygienisierung von Klärschlam aus Tierkörper­beseitigungsanstalten. Tierärztliche Umschau, 55, 2, 85-89.
 3. Paluszak Z., Olszewska H. 2002: Przeżywalność Campylobacter coli w gnojowicy składowanej w różnych temperaturach. Medycyna Weterynaryjna 58 (11), 899-902.
 4. Paluszak Z., Ligocka A., Breza-Boruta B. 2003: Effectiveness of Sewage Treatment Based on Selected Faecal Bacteria Elimination in Municipal Wastewater Treatment Plant in Toruń. Polish J. of Environ. Studies Vol. 12, No. 3, 345-349.
 5. Paluszak Z., Bauza Kaszewska J., Ligocka A., Olszewska H., Philipp W. 2003: Mikrobiologisch –seuchenhygienische Untersuchungen bei der Kompostierung von Klarschlamm zur landwirtschaftlichen Verwertung. Tierarztl. Umschau 58, 297-303.
 6. Olszewska H., Paluszak Z., Jarząbek Z. W. Gut, 2003: Hygienishe Aspekte bei der landwirtschaftlichen Verwertung von Abwassern unter Berucksichtigung der Tenazitat von Poliovirus im Wasser, Abwasser und Boden. Tierarztl. Umshau 58, 255-259.
 7. Paluszak Z., Ligocka A., Olszewska H., 2003: Inaktywacja jaj Ascaris suum w kompostowanych osadach ściekowych. Medycyna Weterynaryjna 59 (2), 154-157.
 8. Paluszak Z., Kołacz R.,Philipp W.,Kołodziej P.,2003: Das Verhalten von EHEC (E.coli 0 157) bei der Klarschlammkompostierung. Tierarztl.Umschau 58, 607-611.
 9. Paluszak Z., Bauza-Kaszewska J., Ligocka A., 2004: Fate of enterococci in composted sewage sludge., Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy, Vol. 48, No 1, 29-32.
 10. Anna Ligocka, Zbigniew Paluszak, 2005: Capability of lactic acid bacteria to inhibit patogens in sewage sludge subjected to biotechnological processes., Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, V. 49, N. 1, 23-27.
 11. Ligocka A., Paluszak Z., Hermann J,, 2005: Influence of physical and chemical factors on the impact of lactic acid bacteria bacteriocin’s on pathogens in sewage sludge. Medycyna Weterynaryjna 61 (12), 1413-1417.
 12. Zbigniew Paluszak, Justyna Bauza-Kaszewska i Beata Szala., 2006: Inhibitory effect of lactic acid bacteria of genus Lactobacillus on the survival of Proteus i Shigella rods in mixed cultures. Bull Vet Inst Pulawy , Vol.50, No.3, 335-340.
 13. Justyna Bauza-Kaszewska, Beata Szala, Zbigniew Paluszak, 2006: Antagonistyczne oddziaływanie bakterii fermentacji mlekowej na pałeczki Salmonella w warunkach hodowli mieszanej. Medycyna Wet.,62(11), 1313-1316.
 14. Paluszak Z., Bazeli M., Hermann J., Bauza-Kaszewska J., 2006: Mikrobiologiczne badania osadów pościekowych higienizowanych tlenkiem wapnia. Medycyna Weterynaryjna, nr 62(12),s.1427-1430.
 15. Breza-Boruta B., Paluszak Z., 2006: Occurrence of amylolytic microorganisms in soil deppending on the type of cultivation., Ecohydrology & Hydrobiology, 2006: Vol.6, nr 1-4, str.175-180 if0,08.
 16. Bauza-Kaszewska J., Paluszak Z., Dziedzic T., 2006: Sludge composting validation for minimizing environmental hazards. A new indirect method of sanitation effectiveness assessment., Ecohydrology & Hydrobiology, 2006: Vol.6, nr, 1-4, str.205-210.
 17. Breza-Boruta B., Paluszak Z. Występowanie gronkowców antybiotykoopornych w powietrzu atmosferycznym na terenie oczyszczalni ścieków. Medycyna Wet. 63, 717-720, 2007.
 18. Breza-Boruta B., Paluszak Z. The influence of a waste water plant on the microbiological composition of the air bioaerosol. Polish J. of Environ. Stud. vol. 16, nr 5, 663-670, 2007.
 19. Breza-Boruta B., Paluszak Z. Występowanie gronkowców antybiotykoopornych w powietrzu atmosferycznym na terenie oczyszczalni ścieków. Medycyna Wet. 63, 717-720, 2007.
 20. Breza-Boruta B., Paluszak Z. The influence of a waste water plant on the microbiological composition of the air bioaerosol. Polish J. of Environ. Stud. vol. 16, nr 5, 663-670, 2007.
 21. Ligocka A., Paluszak Z., 2008: Validation of meat waste composting process based on Escherichia coli survival rate. Bull. Vet. Inst. Puławy 52, 103-107.
 22. Ligocka A., Paluszak Z. 2008: Evaluation of Meat Waste Composting Process Based on Fecal Streptococci Survival. Polish J. of Environ. Stud. 17 (5), 739-744.
 23. Seniczak A., Ligocka A., Seniczak S., Paluszak Z., 2008: The influence of cadmium on life-history parameters and gut microflora of Archegozetes longisetosus (Acari Oribatida) under laboratory conditions. Exp Appl Acarol. DOI 10.1007/s 10493-008-9210-6.
 24. Paluszak Z., Bazeli M., Hermann J., Zimek Z., Ligocka A.: 2008. Effect of ß radiation on bacteriological and parasital decontamination of sewage sludge. Polish Journal of Natural Sciences, 23(4): 816-824.
 25. Szala B., Paluszak Z., 2008: Validation of biodegradable waste composting process based on the inactivation of Salmonella senftenberg W775. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, no. 1, 79-85.
 26. Szala B., Paluszak Z., 2008: Wpływ procesu kompostowania bioodpadów w kontenerowej technologii Kneer na inaktywację jaj glist Ascaris suum,. Medycyna Weterynaryjna 64, 361-364.
 27. Olszewska H., Paluszak Z., Jarząbek Z., 2008: Survival of bovine enterovirys strain LCR-4 in water, slurry and soil. Bull. Vet. Inst. Puławy 52 (2),205-209.
 28. Ligocka A., Paluszak Z. 2009: Effectiveness of different sanitization technologies for inactivation of Ascaris suum eggs in organic waste. Bull Vet Inst Pulawy Bull Vet Inst Pulawy 53(4),641-645.
 29. Breza-Boruta B., Paluszak Z.;: Ocena oddziaływania oczyszczalni ścieków na stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. Przemysł Chemiczny 2010: 89/4, 324-329.
 30. Breza-Boruta B., Troczyński M., Hermann J., Paluszak Z., Skowron K.; Wpływ kompozytu bakteryjnego na ograniczenie emisji odorów i dynamikę rozwoju mikroflory odpadów komunalnych. Przemysł Chemiczny; 2010: 89/4, 330-337.
 31. Paluszak, A. Lipowski, A. Ligocka; Survival of BPV and Aujeszky’s disease viruses in meat wastes subjected to different sanitization processes. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2010: Vol. 13. No. 4, 749-753.
 32. Beata Szala, Zbigniew Paluszak: Inactivation Escherichia Coli during composting process of organic wastes with sewage slugde. 2010, Archives of Environmental Protection. Vol 36, no 2 pp. 57-63.
 33. Paluszak Z., Skowron K., Breza-Boruta B., Skowron K. J., Gryń G., 2011: Ocena skuteczności dezynfekcji ścieków komunalnych z wykorzystaniem ługu sodowego. Przemysł chemiczny 90/5, s. 970-973.
 34. Zbigniew Paluszak and Justyna Bauza-Kaszewska, 2011; Inactivation of indicator bacteria in animal by-product sanitised by CaO. Bull Vet Puławy 55, 699-703.
 35. Paluszak Z. Bauza-Kaszewska J., Skowron K. Effect of animal by-products composting process on the inactivation of indicator bacteria. Bull. Vet Puławy 2011, 55, 45-49.
 36. Justyna Bauza-Kaszewska, Zbigniew Paluszak Wpływ zróżnicowanych dawek wysokoreaktywnego tlenku wapnia na przeżywalność pałeczek Salmonella w odpadach mięsnych. Przem. Chem. 2012; 91(5): 680-683.
 37. Zbigniew Paluszak, Krzysztof Skowron, Halina Olszewska, Karolina Jadwiga Skowron, Justyna Bauza-Kaszewska, Grzegorz Gryń: Sanitization efficacy of anaerobic digestion and aeration of slurry from the aspect of limiting emission of Salmonella into the environment. Ann Agric Environ Med 2012; 19(3): 427-430.
 38. Beata Szala, Zbigniew Paluszak, Ilona Motyl Antagonistic Effect of Lactic Acid Bacteria on Salmonella Senftenberg in Mixed Cultures Pol. J. Environ. Stud. 2012; 21(5), 1399-1403.
 39. Paluszak Z., Lipowski A., Ligocka A. 2012, Survival rate of Suid Herpesvirus (SuHV-1, Aujeszky’s disease virus, ADV) in composted sewage sludge. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15(1), 51-54.
 40. Sypuła M., Paluszak Z., Ligocka A. 2012, Effects of spring season solar drying process on sanitation indicators in sewage sludge and potential as a method for fertilizer production – przyjęty do druku w Annals of Agricultural and Environmental.
 41. Zbigniew Paluszak, Krzysztof Skowron, Małgorzata Sypuła, and Karolina Jadwiga Skowron, 2012, Microbiological Evaluation of the Effectiveness of Sewage Sludge Sanitization with Solar Drying Technology. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Photoenergy Volume 2012, Article ID 341592,11 pages doi: 10.1155/2012/341592.
 42. Breza-Boruta B., Paluszak Z., Skowron K. 2013, Wpływ warunków inkubacji na występowanie bakterii nitryfikacyjnych w odpadach komunalnych dodatkiem kompozytu mikrobiologicznego. Przemysł chemiczny, 92/8, 1509-1512.
 43. Sypuła M., Paluszak Z., Ligocka A., Skowron K. 2013, Effects of spring season solar drying process on sanitation indicators in sewage sludge and potential as a method for fertilizer production. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ol 20, No 1, 8-12.
 44. Skowron K., Olszewska H., Paluszak Z., Zimek Z., Kałuska I., Skowron K.J. 2013, Radiation hygienization of cattle and swine slurry with high energy electron beam. Radiation Physics and Chemistry 87, 88–96.
 45. Sypuła M., Paluszak Z., Szala B. 2013, Effect of Sewage Sludge Solar Drying Technology on Inactivation of Select Indicator Microorganisms, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 22, No. 2, 221-228.
 46. Tyczyna L., Chmielowiec-Korzeniowska A., Paluszak Z., Dobrowolska M., Banach M., Pulit J. 2013, The use of oak chips and coconut fiber as biofilter media to remove vocs in rendering process. ACTA APB Biochimica Polonica, Paper in Press, No 2013_595,Vol. 60, 1-5.