KATEDRA PODSTAW PRODUKCJI ROŚLINNEJ I DOŚWIADCZALNICTWA

Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa
Adres: ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 374 9394
e-mail: uprawa@utp.edu.pl

Pracownicy Katedry

Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski - Kierownik Katedry
tel.: 52 374 9391, e-mail: darekjas@utp.edu.pl


Profesor nadzw.:

dr hab. inż. Iwona Jaskulska, prof. UTP
tel.: 52 374 9446, e-mail: jaskulska@utp.edu.pl

dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. UTP
tel.: 52 374 9390, e-mail: kotwica@utp.edu.pl

dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP
tel.: 52 374 9369, e-,ail: apiesik@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Lech Gałęzewski
tel.: 52 374 9499, e-mail: lechgalezewski@op.pl

dr inż. Mariusz Piekarczyk
tel.: 52 374 9447, e-mail: mapiek@utp.edu.pl

dr inż. Piotr Wasilewski
tel.: 52 374 9328, e-mail: wasilewski@utp.edu.pl

Specjaliści

mgr inż. Natalia Kochan
tel.: 52 374 9394, e-mail: uprawa@utp.edu.pl

mgr inż. Teresa Urbanowska
tel.: 52 374 9305, e-mail: zurih@utp.edu.pl

Starszy technik:

Grażyna Andrzejewska
tel.: 52 374 9478

Katarzyna Gołdyn
tel.: 52 374 9478


Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki
tel.: 52 374 9420, e-mail: rudnicki@utp.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Stanisław Urbanowski

dr inż. Teofil Ellmann

dr inż. Teresa Rajs

inż. Dorota Bagniewska

Historia Katedry

W 1971 roku utworzono Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Jego organizatorem i kierownikiem był dr inż. Stanisław Urbanowski. Od 1984 roku kierownikiem Zakładu zostaje doc. dr hab. Franciszek Rudnicki. W 1986 roku Zakład zostaje przeniesiony z ul. H. Sawickiej (obecnie Mazowiecka) do budynków przy ul. Olszewskiego (obecnie ks. A. Kordeckiego 20). W 1990 roku przekształcono Zakład w Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, z 2 zakładami: Podstaw Uprawy Roślin oraz Uprawy Roli. Kierownikiem katedry, do 2008 roku, jest prof. dr hab. Franciszek Rudnicki, a kierownikiem Zakładu Uprawy Roli, do 2000 roku, prof. dr hab. Stanisław Urbanowski. W latach 1993 – 2003 w składzie Katedry funkcjonuje też Zakład Przechowalnictwa Produktów Rolnych, kierowany przez prof. dr hab. Ilonę Rogozińską. W 1999 roku zmianie uległy nazwy zakładów na: Zakład Podstaw Uprawy Roślin i Biometrii; Zakład Uprawy Roli i Herbologii Rolniczej; Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów Roślinnych. Od 2002 roku katedra przyjmuje nazwę: Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, bez wyodrębnionych zakładów. Od 2009 roku katedrą kieruje prof. dr hab. Dariusz Jaskulski. W 2013 roku wyodrębniono Pracownię Doświadczalnictwa i Biometrii, którą kieruje dr hab. Anna Wenda-Piesik. W ostatnich latach znacząco wzbogaca się baza lokalowa i wyposażeniowa katedry m.in. poprzez utworzenie laboratoriów: oceny jakości technologicznej ziarna pszenicy (2006); bio-fizycznych właściwości gleb i roślin (2010); dydaktycznej sali komputerowej (2010). W 45-letniej historii 14 pracowników katedry uzyskało stopień doktora, 6 stopień doktora habilitowanego, 4 tytuł naukowy profesora. Pracownicy katedry wypromowali ponadto 8 doktorów nie będących pracownikami uczelni.

Zainteresowania naukowe, dydaktyka

Pracownicy katedry realizują zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (rolnictwo, biotechnologia, architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienie człowieka, nanobioinżynieria), a także na wydziałach Hodowli i Biologii Zwierząt, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz na studiach doktoranckich. Tematyka przedmiotów obejmuje wiedzę z zakresu m.in.: uprawy roli i roślin, podstaw produkcji roślinnej, herbologii, systemów uprawy roli i systemów rolniczych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i krajobrazów, surowców roślinnych i ich wykorzystania, metodologii badań naukowych, doświadczalnictwa rolniczego.
Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników skupiają się wokół genetycznych, fizjologicznych, siedliskowych i agrotechnicznych uwarunkowań wzrostu i plonowania roślin, a także warunków i efektów polowej produkcji roślinnej. Dotyczą głównie innowacyjnych środków produkcji oraz doskonalenia elementów agrotechniki i technologii uprawy roślin zwłaszcza w zakresie: wykorzystania postępu biologicznego, interakcji pomiędzy elementami agrobiocenozy, metod i środków ograniczania zachwaszczenia, zwiększania żyzności i poprawy wilgotności gleby, nawożenia dolistnego i biostymulacji, uproszczonej uprawy roli, technologii strip-till, siewu, zmianowania roślin. Do zainteresowań naukowych pracowników należy również ocena możliwości pozyskiwania, wykorzystania i kształtowania jakości roślinnych surowców spożywczych, a także metodologia badań naukowych.

Oferta badawcza i ekspercka

Katedra oferuje jednostkom naukowym i praktyce rolniczej współpracę w zakresie badań, doradztwa agrotechnicznego, szkoleń, ekspertyz i itp. dotyczących:

 • przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej do uprawy roślin,
 • rejonizacji gatunków roślin i ich odmian w zależności od warunków siedliskowych oraz agrotechnicznych,
 • wyboru poziomu agrotechniki roślin uprawnych w różnych warunkach środowiskowych i produkcyjnych,
 • doskonalenia agrotechniki roślin oraz optymalizacji jej elementów: zmianowania, uprawy roli - zwłaszcza strip-till, siewu, nawożenia, pielęgnacji z możliwością ich uproszczeń,
 • wpływu biomasy roślin, popiołu ze słomy, efektywnych mikroorganizmów, użyźniaczy glebowych, bioregulatorów na właściwości gleby i plonowanie roślin,
 • zachwaszczenia i możliwości jego ograniczania,
 • znaczenia czynników agrotechnicznych i siedliskowych w kształtowaniu cech jakości plonów,
 • metodologii badań naukowych, w tym doświadczeń laboratoryjnych i polowych.

Współpraca naukowa

Pracownicy katedry współpracują w zakresie badań, publikacji naukowych  oraz aplikacji o środki na finansowanie projektów badawczych z uczelniami i instytutami badawczymi w regionie, kraju i za granicą, m.in.:

 • Montana State University, Bozeman, USA
 • Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Kherson State Agricultural University, Ukraine
 • IUNG PIB w Puławach,
 • IOR PIB w Poznaniu,
 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Uniwersytety Przyrodnicze w: Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • SGGW w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry

Jednostka prowadzi badania zlecone i współpracuje z wieloma podmiotami w branży rolniczej w regionie i kraju, m.in.:

 • AGRAMI sp. z o.o.
 • Agro-Land Śmielin
 • Ampol-Merol Sp. z o.o.
 • Artagro Polska Sp. z o.o.
 • Bayer Sp. z o.o.
 • BIN Sp. z o.o.
 • "CHEMIROL" Sp. z o.o.
 • IGP POLSKA sp. z o.o. sp. k.
 • NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
 • Nordzucker Polska S.A.
 • P.H.U. BOGDAN
 • Produkcyjno- Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno-Łowieckie w Sokołowie
 • W. lechpol sp. z o.o.
 • SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
 • Syngenta Polska Sp z o.o.

Pracownicy katedry prowadzą ponadto:

 • działalność doradczą i konsultacyjną w licznych rodzinnych i wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych,
szkolenia, seminaria, prelekcje organizowane przez: COBORU Słupia Wielka; SDOO Chrząstowo; CDR w Radomiu, Poznaniu; ODR w Minikowie, Przysieku, Zarzeczewie, Kalsku, Starym Polu;  Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych; Związek Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Nordzucker Polska S.A.; Sudzucker Polska; Prymasowski Uniwersytet Ludowy w Strzelnie