PRACOWNIA ROŚLIN OZDOBNYCH I WARZYWNYCH


Pracownia Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Adres: Ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 52 374 95 46
e-mail: ozdob@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

dr inż. Piotr Piszczek, doc. UTP - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374-95-33, e-mail: ppisz@utp.edu.pl

 

Profesor nadzw.

dr hab. inż. Bożena Barczak, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 91 06, e-mail: barczak@utp.edu.pl

Adiunkt

dr inż. Anita Woźny
tel.: (52) 374-95-39, e-mail: wozny@utp.edu.pl


Specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Dominika Rymarz
tel.: (52) 374-95-46,e-mail: dominika.rymarz@utp.edu.plPracownia Biotechnologii

dr hab. Justyna Lema Rumińska - Kierownik pracowni
tel.: (52) 374-95-22, e-mail: lem-rum@utp.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Beata Durau
tel.: (52) 374-95-39, e-mail: glowacka@utp.edu.pl

dr inż. Natalia Miler
tel.: (52) 374 95 64, e-mail: nmiler@utp.edu.pl

dr inż. Alicja Tymoszuk
tel.: (52) 374 95 46, e-mail: alicja.tymoszuk@utp.edu.pl

dr inż. Dariusz Kulus
tel.: (52) 374-95-36,e-mail: dkulus@gmail.com
Problematyka naukowo - badawcza

Obszarem zainteresowań naukowych Katedry są studia nad wpływem chemicznych regulatorów wzrostu oraz temperatury, barwy światła, bodźca mechanicznego - na pokrój, kwitnienie i jakość wybranych gatunków roślin ozdobnych i warzywnych. Prowadzone są również badania dotyczące klonowania in vitro - jako nowoczesnego narzędzia biotechnologii w hodowli i uprawie ważnych gospodarczo roślin ozdobnych i warzywnych. Realizuje się też prace badawcze z zakresu somatycznej mutagenezy indukowanej in vitro promieniowaniem X i gamma, w efekcie czego przy współpracy z firmą Vitroflora uzyskano ponad 20 odmian chryzantemy wielkokwiatowej i 1 odmianę gerbery. Poza tym prowadzone są eksperymenty dotyczące krioprezerwacji oraz separacji chimer peryklinalnych in vitro u chryzantemy wielkokwiatowej, embriogenezy somatycznej u chryzantem i kaktusów, a także zastosowania chemotaksonomii i metod molekularnych w identyfikowaniu odmian roślin uprawnych.

W Katedrze w latach 2015-16 realizowany jest projekt badawczy MNiSW "Iuventus Plus" dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym, temat: "Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych poddanych krioprezerwacji", NR IP2014 023373, kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Kulus

W latach 2015-16 realizowany jest program wymiany osobowej i współpracy z Portugalią w ramach Umowy między UTP w Bydgoszczy a Politechniką w Coimbrze o współpracy naukowej i technicznej pt. "Zastosowanie markerów molekularnych (RAPD, ISSR), wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej do analizy stabilności genetycznej i wtórnych metabolitów roślin uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycznej u Echinacea purpurea (L.) Moench."

W latach 2011-14 realizowany był projekt badawczy Nr 7297, finansowany przez MNiSW "Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmianowej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych".

Przejdź na stronę Pracowni

Zapraszamy na stronę Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych gdzie można zapoznać się z działalnością naukową i dydaktyczną pracowników jednostki.