Dydaktyka
 

Tematy prac magisterskich napisanych w Zakładzie Informatyki Stosowanej

Tematy prac magisterskich napisanych w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu

Prace dyplomowe magisterskie wykonane
w Zakładzie Informatyki Stosowanej

Nr wpisu Promotor Autor pracy Tytuł pracy

Rok 1996

1. prof. L. Drelichowski Artur Sztukowski System informacyjno-decyzyjny sterowania procesami produkcyjno-marketingowymi w gospodarstwach ogrodniczych
2. prof. L. Drelichowski Jacek Pniewski Dynamika rozwoju spółek prawa handlowego we Włocławku w latach 1992-1994
3. prof. L. Drelichowski Jan Maciejewski Standaryzacja informacji dotycząca przedsiębiorstw w produkcji rolnej w wybranych komisariatach policji
4. prof. L. Drelichowski Krzysztof Rakoczy Ocena stanu zastosowań informatyki w zarządzaniu restrukturyzowanych gospodarstw rolnych woj. Bydgoskiego
5. dr inż. W. Bojar Jan Kozłowski Zastosowanie modelu DSS dla optymalnego doboru maszyn w gospodarstwie produkcyjno-usługowym
6. dr inż. W. Bojar Krzysztof Kreft Kryteria efektywności wykorzystania maszyn rolniczych w Spółdzielni Produkcyjnej ZGODA

Rok 1997

7. prof. L. Drelichowski Paweł Sierpień Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstw rodzinnych z obszaru województwa bydgoskiego
8. prof. L. Drelichowski Agnieszka Sikora Ocena wpływu wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze na ich wyniki ekonomiczne
9. prof. L. Drelichowski Marek Sikora Metodyczne aspekty badań wpływu wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze na organizację i technologię produkcji
10. prof. L. Drelichowski Maciej Stranz Analiza skali zmian technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej wybranych zrestrukturyzowanych gospodarstw rolnych na terenie AWRSP O/w Bydgoszczy
11. dr inż. W. Bojar Małgorzata Dankowska Analiza zmian form mechanizacji produkcji roślinnej zróżnicowanych gospodarstw rodzinnych
12. prof. L. Drelichowski Michał Dudziak Algorytmizacja i możliwości zastosowania techniki komputerowej w gospodarstwach z działalnością pozarolniczą.
13. dr inż. W. Bojar Violetta Fraczek Optymalny wybór maszyn dla gospodarstwa wielkoobszarowego o roślinnym profilu produkcji

Rok 1998

14. prof. L. Drelichowski Kamilla Tokarska Analiza i dynamika rozwoju małej przedsiębiorczości w Inowrocławiu i okolicach
15. prof. L. Drelichowski Edward Borowski Strategia cen skupu buraków cukrowych i limitów odbioru ilościowego w cukrowniach: Leśmierz, Ostrowy oraz Dobrzelin, jako skutek działalności holdingów cukrowych
16. prof. L. Drelichowski Edyta Strzemska Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu i marketingu wybranych producentów maszyn i urządzeń dla rolnictwa
17. prof. L. Drelichowski Stanisław Rakowski Diagnoza zmian strukturalnych zachodzących w obszarze dystrybutorów sprzętu i maszyn rolniczych
18. prof. L. Drelichowski Monika Klimczyk Analiza mechanizmów hurtowego i detalicznego rynku owocowo-warzywnego na terenie Bydgoszczy
19. dr inż. W. Bojar Tomasz Zglenicki Wykorzystanie metody symulacyjnej 'maszyny' opartej na zintegrowanych modelach wspomagania decyzji do planowania w gospodarstwach rolnych
20. dr inż. W. Bojar Przemysław Lesniarek Porównanie wybranych modelowych metod wspomagania decyzji do oceny wyposażenia gospodarstw rolnych
21. prof. L. Drelichowski Katarzyna Drożdzyńska Rola POLAGRY w Poznaniu w promocji i marketingu artykułów rolno-spożywczych i materiałów do produkcji rolnej
22. dr inż. W. Bojar Paweł Przybyłek Analiza efektywności doboru i wykorzystania maszyn w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych na przykładzie Spółki z o.o. CERPLON

Rok 1999

23. prof. L. Drelichowski Mariusz Rybski Rozwój firm agrobiznesu na terenie gmin Brześć Kujawski i Lubraniec
24. prof. L. Drelichowski Jarosław Jaroch Organizacyjno-prawne, informacyjne i technologiczne rozwiązania praktycznego szkolenia uczniów ogrodnictwa i agrobiznesu
25. prof. L. Drelichowski Józef Maćkiewicz Procedury formalno-prawne, organizacyjne, majątkowe i informacyjne likwidacji Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w działalności rolniczej zaopatrzenia i zbytu
26. dr inż. W. Bojar Mikołaj Małecki Organizacja produkcji i wykorzystanie maszyn gospodarstwa rolnego prowadzącego tucz trzody chlewnej
27. dr inż. W. Bojar Anna Wysocka Zintegrowany system ekonomicznej i organizacyjnej oceny produkcji roślinnej na przykładzie gospodarstwa rolnego
28. prof. L. Drelichowski Wojciech Rogala Analiza zagrożeń redukcji małych jednostek detalicznych jako skutek uruchomienia sieci super- i hipermarketów
29. prof. L. Drelichowski Magdalena Seidel Wpływ super i hipermarketów na przemysł rolno-spożywczy w woj. bydgoskim
30. prof. L. Drelichowski Hubert Karolczak Analiza marketingowa uwarunkowań zwiększenia spożycia ryb słodkowodnych w woj. bydgoskim i pilskim
31. prof. L. Drelichowski Krzysztof Garlik Analiza funkcji produkcji i ocena czynników limitujących efektywność na przykładzie wybranych przedsiębiorstw woj. bydgoskiego
32. prof. L. Drelichowski Tomasz Bartosiewicz Logistyka przedsiębiorstw agrobiznesu
33. prof. L. Drelichowski Tomasz Golimowski Analiza problemów restrukturyzacji gminnych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w woj. kujawsko -pomorskim
34. dr inż. Małgorzata Zajdel Katarzyna Kamińska Analiza kosztów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach rolniczych - modele ekonometryczne

Rok 2000 - Uzupełniające studia magisterskie

35. prof. L. Drelichowski Krystyna Depta Analiza funkcji administracji powiatowej w zakresie rolnictwa na przykładzie wybranych powiatów-Aleksandrów Kujawski, Inowrocław, Radziejów
36. prof. L. Drelichowski Jolanta Niewczas Asortymentowe preferencje konsumentów artykułów przetwórstwa rolno-spożywczego
37. prof. L. Drelichowski Zdzisław Żygas Komputerowe wspomaganie funkcji koordynacji i nadzoru ewidencji rachunkowości gospodarstw rolnych w rejonach ODR

Rok 2000 - Studia dzienne

38. prof. L. Drelichowski Piotr Szostek Analiza systemu organizacji produkcji, technologii, dystrybucji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie przemysłu mięsnego
39. prof. L. Drelichowski Beata Lipka (Składanek) Wpływ rozwoju sieci super- i hipermarketów na redukcję małych jednostek handlu detalicznego
40. prof. L. Drelichowski Wojciech Laskowski Strategia marketingowa i polityka cenowa w wybranych sieciach super- i hipermarketów
41. prof. L. Drelichowski Beata Głowacka Łańcuchy logistyczne specjalistycznych gospodarstw rolnych i firm agrobiznesu
42. dr A. Januszewski Magdalena Balicka (Wilczyńska) Analiza systemów informatycznych wykorzystywanych w ewidencji zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy
43. dr W.Bojar Karol Młyński Analiza rozwiązań marketingowych w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego

Prace dyplomowe magisterskie wykonane w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu

Nr wpisu Promotor Autor pracy Tytuł pracy

Rok 2001 - Studia dzienne

1. prof. L. Drelichowski Rafał Alfut Analiza dystrybucji produktów rolno-spożywczych w sieciach hipermarketów w aglomeracji bydgoskiej
2. prof. L. Drelichowski Dawid Młynarczyk Analiza tendencji rozwojowych przetwórstwa rolno - spożywczego w województwie kujawsko - pomorskim
3. prof. L. Drelichowski Marek Pozorski Analiza mechanizmu funkcjonowania Giełd Rolnych na przykładzie Giełdy Rolnej w Poznaniu
4. prof. L. Drelichowski Krzysztof Kucharski Ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju biotechnologii produkcji żywności w Polsce
5. prof. L. Drelichowski Anna Rost Badania preferencji konsumentów na rynku artykułów rolno-spożywczych
6. dr inż. Małgorzata Zajdel Justyna Krygier Sterowanie ekonomiczno-finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw rolnych

Rok 2002 - Studia dzienne - prace w trakcie realizacji

7. prof. L. Drelichowski Remigiusz Lewandowski Analiza procesów rozwojowych przemysłu rolno-spożywczego województwa kujawsko-pomorskiego
8. prof. L. Drelichowski Marek Choiński Internetowa technologia obsługi zaawansowanych usług agroturystycznych w otoczeniu Borów Tucholskich
9. prof. L. Drelichowski Mariusz Kowalski Wpływ cen rynkowych płodów rolnych na strukturę zasiewów w gospodarstwach Skarbu Państwa w administrowaniu w latach 1991-1999
10. prof. L. Drelichowski Piotr Rybakiewicz Analiza logistyki i relacji cenowych produktów agrobiznesu w hipermarketach na terenie Bydgoszczy
11. prof. L. Drelichowski Marcin Szymański Procesy dostosowawcze Polski do integracji z Unią Europejską w powiązaniu z dystrybucją produktów agrobiznesu w hipermarketach
12. prof. L. Drelichowski Eliza Potorska Analiza systemów informacyjnych wybranych gospodarstw dzierżawionych przez podmioty brytyjskie