KOŁO NAUKOWE
OCHRONY ROŚLIN
© by M. Jeske

AKTUALNOŚCI
CZŁONKOWIE
KOŁA
KONTAKT
ZARZĄD KOŁA
START
GALERIA
Historia Koła Naukowego Ochrony Roślin (KNOR)

Koło Naukowe Ochrony Roślin zostało zarejestrowane decyzją Prorektora ds. Nauczania i Wychowania nr 15/87 z dnia 8.04. 1987 r. Na zorganizowanie Koła w znacznym stopniu miało wpływ wyodrębnienie przy Wydziale Rolniczym pierwszej specjalizacji Ochrona Roślin, której studenci byli założycielami. Od początku działała przy Katedrze Fitopatologii. Pierwszym Przewodniczącym był student IV roku specjalności Ochrona Roślin - Tomasz Polakowski, a opiekunem naukowym dr inż. Czesław Sadowski (obecnie profesor zw.). Głównym celem działalności Koła było i jest pogłębianie wiedzy o chorobach roślin, biologii czynników chorobotwórczych ich identyfikacji, zapobieganiu rozwojowi, zwalczaniu, w tym wykorzystanie metody biologicznej. Dzięki wcześniejszej pracy studentów, już w roku założenia, KNOR zdobyło I miejsce na Ogólnouczelnianej Konferencji Kół Naukowych ATR.

Działalność Koła opierała się zarówno na pracach badawczych, seminariach specjalistycznych, konferencjach terenowych zarówno
w naszym regionie jak i ogólnokrajowych:
Wykonywanie inokulacji roślin patogenicznymi grzybami związane
z badaniem odporności odmian na te czynniki chorobotwórcze (przygotowanie inokulum, hodowla grzybów w laboratorium, przygotowanie zawiesiny zarodników do inokulacji roślin w doświadczeniu polowym, określanie ograniczania fuzariozy w zależności od stosowanych
programów ochrony roślin.
Seminaria naukowe związane z występowaniem, szkodliwością
i możliwością zapobiegania chorób zbóż w regionie Pomorza i Kujaw.
Warsztaty naukowe w Instytucie Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach, celem porównania zdrowotności roślin uprawianych w systemie ekologicznym, integrowanym, konwencjonalnym i w monokulturze.
Udział w zebraniach naukowych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.
Udział w przygotowaniu, organizacji, uczestnictwo w XVI Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
i Ogólnopolskiej Konferencji „Fitopatologia: Zdrowe Rośliny – Zdrowi Ludzie”, które odbyły się 20-22 września 2012 w
Auditorium Novum
w Fordonie.


Z ważniejszych wydarzeń z działalności KNOR można wymienić:

* wspólne seminaria członków KNOR i studentów ze specjalności Ochrona Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie (pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Filipowicza z udziałem prof. dr hab. Zofii Stefaniak i prof. dr hab. Ireny Kiecany(1996,1998r),

* terenową konferencję w Stacji Badawczej w Suszku ( Bory Tucholskie), Uniwersytetu Łódzkiego obejmującą grzyby trujące z Gromady Basidiomycota połączoną z warsztatami naukowymi prowadzonymi przez prof. dr hab. Marię Ławrynowicz.z Uniwersytetu Łódzkiego (2000r),

* czynne uczestnictwo w Ogólnopolskich Konferencjach Kół Naukowych, m.in. udział w I Międzynarodowej- i II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Europa – Ekorozwój – Młodzież – Edukacja”, która odbyła się w dniach 20-23 03. 2002r we Wrocławiu.

W Konferencji tej członkowie Koła przedstawili 2 referaty naukowe (jeden wspólnie z nauczycielem akademickim dr inż. Anną Baturo-Cieśniewską):
1. „Zdrowotność ziemniaka w uprawie ekologicznej” (Leszek Lenc, Andrzej Wójcik, Sebastian Ruszewski) – sesja posterowa
2. „Zdrowotność jęczmienia w uprawie ekologicznej (dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska, Adam Piera) – sesja referatowa.
Obydwa referaty zdobyły I nagrodę (zarówno w sesji referatowej jak
i posterowej).
W kolejnej Konferencji studenci S. Ruszewski, L. Lenc, A. Wójcick za poster „Porównanie zdrowotności bulw i kiełków dziewięciu odmian ziemniaka uprawianych w gospodarstwie ekologicznym” uzyskali III miejsce”
Uczestnictwo w XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik SKN), połączone z prezentacją prowadzonych badań, która odbyła się w dniach 16-17 05. 2013r. we Wrocławiu.
W Konferencji tej członkowie Koła zaprezentowali poster „Grzyby rodzaju Fusarium - występowanie w zbożach i zagrożenia” (Emilia Kowalska, Joanna Kucharska, Mateusz Pluta, Kacper Suty)