KOŁO NAUKOWE DORADZTWA W AGROBIZNESIE

Witaj na stronie
Koła Naukowego Doradztwa w Agrobiznesie

Opiekun koła: Dr inż. Piotr Prus
tel.: (52) 340 8047
e-mail: piotr.prus@utp.edu.pl

Przewodniczący koła: Ksenia Drzażdżyńska
Zastępca: Aneta Jeleniewska


W ramach prac badawczych Koła realizowane są następujące tematy:

 • zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych i terenów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich,
 • rozwój rolnictwa ekologicznego,
 • działalność Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 • badania konsumentów żywności ekologicznej.

Wyniki badań przedstawiane są na ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjach studenckich kół naukowych.
Publikacje:

 1. Piskuła P., Czynsz M., Wojciechowska J. (2001): Integracja Polski z Unią Europejską - szanse i wyzwania. (w:) Integracja z Unią Europejską a rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w Polsce na początku XXI wieku. Materiały konferencyjne AR we Wrocławiu, s. 17-18.
 2. Ciąpała B., Ciąpała D. (2001): Działalność ODR-ów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi. (w:) Przedsiębiorczość i ekologia a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne ATR w Bydgoszczy, s. 3.
 3. Kentzer K., Łukaszewska J (2001): Analiza przedsiębiorczości pozarolniczej mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego. (w:) Przedsiębiorczość i ekologia a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne ATR w Bydgoszczy, s. 4-5.
 4. Budkowska M, Mikołajczak P. (2002): Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla rolnictwa konwencjonalnego. (w:) Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne AR we Wrocławiu, s. 5-6.
 5. Piszczek H., Wojciechowska J. (2002): Wpływ metali ciężkich na roztocze na przykładzie gatunku testowego Archegozetes Longisetosus. (w:) Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne AR we Wrocławiu, s. 129-130.
 6. Budkowska M, Mikołajczak P. (2002): Idea rolnictwa ekologicznego szansą dla małych gospodarstw rodzinnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (w:) Jakość czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo i konkurencyjność żywności. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Studenckich Kół Naukowych, SGGW Warszawa, s. 24-25.
 7. Budkowska M, Mikołajczak P., Piotr Prus (2002): Opinie konsumentów na temat żywności ekologicznej. (w:) Jakość czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo i konkurencyjność żywności. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Studenckich Kół Naukowych, SGGW Warszawa, ss. 26 - 28.
 8. Piszczek H., Prus. P., Wojciechowska J. (2003): Agroturystyka jako przejaw działalności pozarolniczej w systemie rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Turystyka wybrane problemy rozwoju. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 93-98.
 9. Piszczek H., Prus. P., Wojciechowska J. (2003): Adaptacja i modernizacja budynków z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych w gospodarstwach agroturystycznych. (w:) Sadowski A. (red.): Turystyka wybrane problemy rozwoju. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 99-104.
 10. Bolisęga J., Krupa A., Prus P. (2003): Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich. (w:) Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław - Bukówka - Głębock, ss. 111-115.
 11. Matuszewska A., Olszewska M., Prus P. (2003): Zarządzanie gospodarstwem rolnym w systemie gospodarstwa zrównoważonego. (w:) Bielecka J., Karna W.J. (red.): Zarządzanie w warunkach integracji europejskiej. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 71-75.
 12. Napiórkowska H., Prus P., Ratkowska M. (2003): Przedsiębiorcze postawy rolników. (w:) Jankowski K. (red.): Młodzież akademicka a współczesna nauka. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, ss. 103-106.
 13. Napiórkowska H., Ratkowska M., Prus P., Jankowska-Dymet A. (2003): Produkcja roślinna i zwierzęca jako istotny element rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 59-64.
 14. Mrozowicz J., Prus P., Smolarek D. (2003): Znaczenie nawożenia w rozwoju rolnictwa zrównoważonego w opiniach rolników. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 65-69.
 15. Klucz A., Prus P., Zakrzewska J. (2003): Ochrona roślin jako szczególnie istotny czynnik rolnictwa zrównoważonego. (w:) Sadowski A. (red.): Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów peryferyjnych. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 70-75.
 16. Napiórkowska H., Ratkowska M., Prus P. (2004): Korzyści i zagrożenia związane z agroturystyką oraz jej znaczenie dla Polski. (w:) Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie po przystąpieniu krajów Europy Środkowo - Wschodniej do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ss. 82-85.
 17. Prus P., Ratkowska M., Napiórkowska H. (2004): Działalność ośrodków doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju rolnictwa. (w:) IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. XXI Sejmik SKN. Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ss. 163.
 18. Napiórkowska H., Prus. P. (2006): Infrastruktura czynnikiem determinującym rozwój działalności agroturystycznej. (w:) Sadowski A. (red.) Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 107-112.
 19. Prus P., Ratkowska M. (2006): Agroturystyka na tle pozostałych działalności pozarolniczych na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. (w:) Sadowski A. (red.) Integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, ss. 119-124.
 20. Mezek A., Noga M., Rams M., Prus P. (2007): Pozyskiwanie dofinansowania z UE na przykładzie programu „Młodzież w Działaniu”. (w:) Babis H. (red.) Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem euroregionu Pomerania. PRINT GROUP Szczecin, ss. 143-148.
 21. Bomberski A., Dębek-Jankowska A., Prus P. (2013): Metody biotechniczne i genetyczne w ochronie roślin w systemie rolnictwa zrównoważonego oraz wpływ roślin transgenicznych na entomofaunę. Prace Naukowe Nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, 213-220.

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniach:

 • 20 – 21 marca 2001 roku
  „Integracja z Unią Europejską a rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w Polsce na początku XXI wieku”
  Konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 20 – 21 marca 2002 roku
  „Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej”
  Konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Efektem wystąpienia w czasie obrad członków SKN Doradztwa w Agrobiznesie Małgorzaty Budkowskiej i Przemysława Mikołajczaka było zakwalifikowanie ich referatu, jako jedynego z konferencji, do publikacji na łamach Pierwszego Portalu Rolnego: http://www.ppr.pl/displayResource.do?_resourcePK=2934&_phType=A
 • 10 – 11 maja 2001 roku
  „Przedsiębiorczość i ekologia a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
  Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie wraz z Kołem Naukowym Ekonomistów Rolnych w ramach obchodów pięćdziesięciolecia Akademii Techniczno-Rolniczej
 • 11 – 13 kwietnia 2002 roku
  Ogólnopolski Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych Akademii Rolniczych zorganizowany przez Koło Naukowe Menedżerów Agrobiznesu SGGW w Warszawie. Zaprezentowany przez Małgorzatę Budkowską i Przemysława Mikołajczaka referat pt. „Opinie konsumentów na temat żywności ekologicznej” zdobył wyróżnienie przyznane przez organizatorów Przeglądu Dorobku Kół Naukowych
 • 10 – 11 stycznia 2003 roku
  „Turystyka szansą rozwoju regionu”
  Międzynarodowa konferencja naukowa w Białowieży, zorganizowana przez SKN Ekonomistów Turystyki działające przy Uniwersytecie w Białymstoku
 • 20 – 21 marca 2003 roku
  „Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 11 – 13 kwietnia 2003 roku
  „Zarządzanie w warunkach integracji europejskiej”
  Międzynarodowej konferencji naukowa na Uniwersytecie w Białymstoku
 • 22 – 24 września 2003 roku
  „Młodzież akademicka a współczesna nauka”
  Międzynarodowa konferencja Studenckich Kół Naukowych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • 21 – 23 listopada 2003 roku
  „Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów chronionych” Międzynarodowa konferencja naukowa w Supraślu k. Białegostoku, zorganizowana przez SKN Ekonomistów Turystyki działające przy Uniwersytecie w Białymstoku
 • 18 – 20 marca 2004 roku
  „Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie po przystąpieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 13 – 14 maja 2004 roku
  IX Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych, XXI Sejmik SKN w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 4 – 5 marca 2005 roku
  „Integracja Europejska – szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku
 • 13 – 17 listopada 2006 roku
  Bydgoski Festiwal Przedsiębiorczości Bydgoskie Studenckie Forum Business Centre Club
 • 15 maja 2007 roku
  „Teraz Twój Krok! Nauka przez doświadczenie drogą osobistego rozwoju”
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Studenci w Unii Europejskiej” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 6 – 7 grudnia 2007 roku
  „Problemy społeczno - gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania”
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytet Szczeciński
 • 3 - 5 kwietnia 2008 roku
  VI Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  Europa - Ekologia - Młodzież - Edukacja nt. „Rolnictwo ekologiczne – rolnictwem przyszłości” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 18-19 kwietnia 2008 roku
  V Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  „Warunki rozwoju obszarów wiejskich”
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 22 - 24 kwietnia 2008 roku
  IV Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa
  Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej nt. „Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" Uniwersytet Rzeszowski
 • 19 maja 2008 roku
  współorganizacja Studenckiego Forum Kół Naukowych zorganizowanego przez studentów Wyższej Szkoły Gospodarki, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu
 • 6 - 27 lipca 2008 roku
  XI edycja kursu „Challenges of Sustainable Development”
  organizowanego przez Fundację Sendzimir w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach k. Krakowa
 • 15 – 18 czerwca 2009 roku
  SKN Doradztwa w Agrobiznesie we współpracy z SKN Socjologii Wsi, SKN Ekologii Zwierząt, SKN Botaniki i Ekologii współorganizowało intensywny kurs w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego pt. „Zrównoważony rozwój - nowa jakość życia”
  (Challenges of Sustainable Development – a new quality of life)
  w kursie uczestniczyli studenci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej z Wrocławia oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy
 • 16-20 listopada 2011 roku
  Międzynarodowa Konferencja „Stability and Security in the Baltic Sea region”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)
 • 18-22 kwietnia 2012 roku
  Międzynarodowa Konferencja „Sustainable Consumption in the Baltic Sea region”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)
 • 24 – 26 maja 2013 roku
  I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
  "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”
  zorganizowane przez Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 10-13 listopada 2013 roku
  Międzynarodowa Konferencja Studencka
  zorganizowana przez the Baltic University Programme w związku z odbywającym się w Wilnie Czwartym Corocznym Forum dla Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Forum zostało zorganizowane przez Komisję Europejską wspólnie z prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej, we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego Wilno, Litwa
 • 23-27 kwietnia 2014 roku
  Międzynarodowa Konferencja Studencka
  „Green economy and greening university – Students in ACTION”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)


Lista studentów Koła Doradztwa w Agrobiznesie


ROLNICTWO

 • Mateusz Rutkowski
 • Agnieszka Orawiec
 • Kamila Buczkowska
 • Agnieszka Lazarowska
 • Agata Łaska

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 • Monika Dąbrowska
 • Anna Korbal

BIOTECHNOLOGIA

 • Aneta Jeleniewska
 • Ksenia Drzażdżyńska
 • Żaneta Chylewska
 • Klaudia Burzyńska
 • Liwia Szeffs