BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia

Kształcenie na kierunku biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Początkowo było ono realizowane na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, a od roku 2007/2008, po dostosowaniu programów do wymogów Unii Europejskiej, na studiach dwustopniowych (I stopień – 7-semestralne studia inży­nierskie i II stopień – 3-semestralne studia magisterskie). Studenci mają do wyboru dwie specjalności: agrobio­technologia oraz biotechnologia w produkcji zwierzęcej. W czasie studiów korzystają głównie z bazy dydaktycznej i z nowoczesnych laboratoriów dwóch Wydziałów, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Hodowli i Biologii Zwierząt.
Studia przygotowują studentów do stosowania technik bio­technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, do pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych, w przed­siębiorstwach biotechnologicznych lub stosujących metody biotechnologiczne (np. rolniczych lub ogrodniczych, szczególnie tych zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin, produkujących haploidy, wykorzystujących kultury komórek roślinnych i zwierzęcych), do prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ochronie środowiska i produkcji energii, z wykorzystaniem stosownych urządzeń technologicznych i aparatury badawczej. Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych, a także do projektowania i prowadzenia doświadczeń w zakresie biotechnologii, co przygotowuje go do pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych. Może brać udział w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działać na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.
Studenci, którzy chcą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności mogą realizować projekty badawcze w ramach prac Koła Naukowego Biotechnologii. Koło organizuje coroczną konferencję „Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim”, mającą na celu prezentacje prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia.
Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.