Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania prowadzone na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy realizowane są w kilku, wyraźnie wyodrębniających się grupach problemowych:

 1.  Agrotechniczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji roślin uprawnych.

 2.  Uwarunkowania użytkowania gleb i kształtowania środowiska rolniczego.

 3.  Genetyczne i biotechnologiczne aspekty doskonalenia roślin użytkowych.

 4.  Ekonomiczne i społeczne przemiany agrobiznesu.

Znaczna część tematów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje zasięgiem wyżej wymienione grupy tematyczne. Wyszczególnione 4 grupy tematyczne obejmują tematykę badań własnych, w ramach których przewidziano możliwości rozwoju młodej kadry naukowej i realizację rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych w zakresie dyscyplin związanych głównie z naukami rolniczymi oraz przyrodniczymi. Pierwsza grupa tematyczna obejmuje głównie tematy związane z dyscypliną agronomia, a część tematów badawczych może stanowić podstawę do realizowania prac doktorskich w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Druga grupa tematyczna reprezentuje tematy badań realizowanych przede wszystkim w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Trzecia grupa tematyczna obejmuje badania realizowane w zakresie biotechnologii i biologii, które wykonywane są głównie poza Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii, a nawet w zakresie ogrodnictwa. Czwarta grupa tematyczna obejmuje zagadnienia związane z realizacją prac doktorskich i habilitacyjnych w ramach dyscyplin: agronomia, jak i ekonomia, z czego pierwsza grupa prac jest realizowana na Wydziale, a pozostałe poza Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii.

Charakter badań w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplin związanych z ich rozwojem wymaga prowadzenia przynajmniej kilku-, a nawet wieloletnich badań. Specyfika struktury organizacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zorganizowanego w 17 katedrach, przy przyjętym założeniu realizacji jednego tematu badawczego przez każdą jednostkę, pozwala na kończenie części z nich, a zatem i wprowadzanie w każdym roku zadań nowych. Zapewnia to wykorzystywanie dynamicznych zmian i uwzględnienie najnowszych trendów ściśle związanych z rozwojem wymienionych dyscyplin naukowych, będących przedmiotem działalności statutowej jednostki.

Nad różnorodnością zadań badawczych pracowała kadra zorganizowana w 17 katedrach. Wszystkie te jednostki kierowane były i są aktualnie przez samodzielnych pracowników nauki, przynajmniej ze stopniem doktora habilitowanego. To również ciągłości tematów badawczych część kadry nauczycieli akademickich zawdzięcza awans naukowy. Aktualnie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy pracuje 30 samodzielnych pracowników nauki, w tym 17 nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora w dziedzinie nauk rolniczych, a także 11 dr. hab. w dyscyplinie agronomia oraz 2 w dyscyplinie ogrodnictwo.

Specyfika warsztatu i technik badawczych realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii jest również szeroka. Obejmuje ona przede wszystkim badania terenowe zlokalizowane w wielu punktach regionu kujawsko-pomorskiego. Wiodącą rolę w tym zakresie pełni Stacja Badawcza Wydziału w Mochełku oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie. Corocznie realizowanych jest w nich kilkadziesiąt statycznych doświadczeń polowych.

Znaczna ilość zadań badawczych realizowana jest we współpracy z innymi jednostkami badawczymi takimi jak: (1) Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jej stacjach, (2) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, (3) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy, (4) Stacje Hodowli Roślin, (5) Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, (6) Agencja Rynku Rolnego, (7) Agencja Nieruchomości Rolnych, (8) ośrodki doradztwa rolniczego, (9) średnie i małe przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym o zróżnicowanych profilach działalności; bankowość, przetwórstwo, gospodarstwa dzierżawione i własne o zróżnicowanych poziomach intensyfikacji produkcji – rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, a także z uwzględnieniem pakietów rolnośrodowiskowych, (10) organy administracji terenowej i zakłady pracy w zakresie przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska.

Własna baza laboratoryjna, w połączeniu ze współpracą z wymienionymi instytucjami i ich potencjałem badawczym, pozwala nie tylko połączyć zasoby intelektualne współpracujących zespołów, a także wielokierunkowo wykorzystać statyczne wieloletnie doświadczenia rolnicze i uzyskać wnikliwsze oceny w zakresie badanych czynników i ich interakcji na poziomie uwarunkowań agrometeorologicznych, biochemiczno-fizjologicznej aktywności środowiska glebowego, odporności na szkodniki i choroby roślin i produktów przechowywanych, a także wpływu różnych metod deszczowania i nawadniania na plonowanie i jakość roślin rolniczych i warzywniczych w warunkach gleb lekkich.

Nadrzędnymi celami zdecydowanej większości zadań badawczych jest dbałość o środowisko przyrodnicze i poprawny rozwój obszarów wiejskich. W działania te wpisują się cele perspektywiczne takie jak: (1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo; (2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; (3) racjonalne użytkowanie gleb i ochrona wód; (4) kształtowanie struktury krajobrazu.

Zakres badań wykracza poza granice naszego regionu i kraju. Dążeniem, szczególnie młodszego pokolenia nauczycieli akademickich jest intensywne poszukiwanie możliwości współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Świadczy o tym współpraca z zagranicznymi ośrodkami m. in. w ramach projektów międzynarodowych:

 1. Prof. dr hab. Ilona Rogozińska – Umowa międzyrządowa o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą (w oparciu o umowę między uczelniami) UTP w Bydgoszczy i Universität Göttingen – Niemcy na lata 2008-2011. Procesy biochemiczne oddziaływujące na ciemnienie miąższu bulw ziemniaków przechowywanych w kontrolowanych warunkach (Biochemical processes infuencing black spot occurence in potato tubers stored under controled conditions).
 2. Prof. dr hab. E. Śliwińska, prof. UTP – współpraca Zakładu Biologii Molekularnej i Cytometrii z Institut International de Recherches Betteravieres, Bruksela, w temacie "Sugar-beet seed quality and testing", University of Arizona, Tuscon, USA- Biomedical Research Abroad: Vistas Open", University of Arizona - wspólny temat badawczy "Measuring genome size of desert plants using dry seeds). Współpraca Zakładu Biologii Molekularnej i Cytometrii z Institut International de Recherches Betteravieres, Bruksela, w temacie "Sugar-beet seed quality and testing".
 3. Prof. dr hab. E. Śliwińska, prof. UTP – pełni funkcję Regional Representative for Eastern Europe and Russia (reprezentant regionu Europa Wschodnia i Rosja) w International Society for Seed Science (siedziba w Wielkiej Brytanii) – koordynator działania stowarzyszenia w regionie i utrzymywanie kontaktu z badaczami w innych krajach w tym zakresie.
 4. Dr hab. Bożena Dębska, prof. nadzw. UTP – Współpraca naukowa między Katedrą Chemii Środowiska a Katedrą Geologii i Pedologii Słowackiego Uniwersytetu w Nitrze (Słowacja) pt. „The role of humic substances in turnover of organic matter and in protection of ecosystems”.
 5. Dr hab. E. Spychaj-Fabisiak, prof. nadzw. UTP – współpraca pomiędzy Katedrą Chemii Rolnej a Katedrą Chemii Rolnej i Uprawy Roślin, ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze obejmuje temat „Kształtowanie cech jakościowych roślin uprawianych w zmianowaniu i monokulturze oraz dynamiki zmian zawartości składników pokarmowych w glebie pod wpływem wybranych czynników agrotechnicznych”.
 6. Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. nadzw. UTP – uzyskanie stypendium z funduszy Organisation for Economic Cooperation and Development w ramach Co-operative Research Programme na realizację badań naukowych w USA w 2010 roku.
 7. Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak – Universität Hohenheim Stuttgart – współpraca w ramach Umowy Rządowej pomiędzy Polską a Niemcami na temat: Treatment and disinfection of slurry and solid manure under hygienic aspects of protection of environment and soil.
 8. Dr hab. inż. Dariusz Piesik – Katedra Entomologii Stosowanej – realizacja projektu badawczego finansowanego z 7 Programu Ramowego, Marie-Curie European Reintegration Grants, FLORDETERSIGNALS. Grant Agreement Number: MERG-CT-2007-200265 "Silene floral and deterrent signals" – dr hab. inż. D. Piesik (2007-2010). Współpraca z Institut National Agronomie Paris-Grignon w zakresie opracowania wzajemnych relacji pomiędzy owadami i roślinami.

Działania związane z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki, szczególnie realizowane przez prof. J. Hermanna i prof. G. Harasimowicz-Hermann oraz prof. J. Prusińskiego zostały wyróżnione prestiżowymi międzynarodowymi i krajowymi nagrodami:

 1. Prusiński J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Procede de regulation de la phase physique de la germination des graines” na 108 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2009 w Paryżu 30.04. – 11.05.2009.
 2. Prusiński J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09-16.03.2009 Warszawa za wynalazek „Sposób regulacji fizycznego etapu kiełkowania nasion” zespół otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2008;
 3. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. Nagroda MNiSzW i Dyplom MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09-16.03.2009 Warszawa za wynalazek wynalazek „Méthode d'utilisation de la biomasse de Galega orientalis Lam. (galéga fourrager ou rue des chevres) pour fertilisation du sol et systeme de son introduction dans exploitations agricoles écoloqiques comme substitut du fumier dans la production de fruits et légumes de haute qualité” zespól otrzymał MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich na 107 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours – Lepine” 2008 w Paryżu 30.04. – 12.05.2008
 4. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. List gratulacyjny MNiSzW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców na XVI Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2008 roku 09-16.03.2009 Warszawa za wynalazek „Sposób katalitycznego utleniania odorów” zespół otrzymał Brązowy Medal na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2008;
 5. Kucharski J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2009. ZŁOTY MEDAL na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2009. 19-21.11.2009. za „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania”.
 6. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Rogulski A., Troczyński M. 2010. „Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa”, zespół otrzymał Srebrny Medal na 59 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2010.
 7. Kucharski J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2010. SREBRNY MEDAL za wynalazek „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania” Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich. 109 Międzynarodowy Salon Wynalazczości „Concours – Lepine”. Paryż, 2010.
 8. Kucharski J., Harasimowicz-Hermann G., Hermann J. 2010. Nagroda i List gratulacyjny MNiSzW za wynalazek „Sposób katalitycznego utleniania odorów” na XVII Giełdzie Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach. Warszawa 09-16.03.2010.
 9. Harasimowicz-Hermann G., Hermann J., Czaja Zb., Bujak W. 2011. „The metod of assisted oxidation of karbon utilizing a composite of oxidants and reduceres”, zespół otrzymał Srebrny Medal na 60 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2011.
 10. Hermann J. XXI edycja konkursu na najlepsze produkty i usługi. POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA 2011 za typoszereg przydomowych hybrydowych oczyszczalni ścieków SL BIO, produkowanych przez SOTRALENTZ Sp. z o.o. Współpraca z Sotralentz i wdrożenie patentu. P 388422 Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania. Wzór użytkowy: mobilne urządzenie do odwadniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków KKH-1-SOTRALENTZ. Hermann J. – uprawniony z prawa ochronnego: SOTRALENTZ Sp. z o.o. SKIERNIEWICE.
 11. Hermann J. X Jubileuszowa edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” 2011. Wyróżnienie za prezentowany wynalazek Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa.
 12. Hermann J., Troczyńki M. XVIV Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2010 roku. Warszawa, za projekt wynalazczy „Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa”. DYPLOM dla UTP w Bydgoszczy prof. Barbary Kudryckiej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze Warszawa 7.03.2011 r.
 13. Hermann J., Troczyńki M. XVIV Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2010 roku. Warszawa, za projekt wynalazczy „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania”. DYPLOM dla UTP w Bydgoszczy prof. Barbary Kudryckiej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze Warszawa 7.03.2011 r.

© Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP