DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Realizacja II etapu
Regionalnego Centrum Innowacyjności

Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnych Laboratoriów Badawczych w obszarze Nauk Technicznych i Rolniczych w ramach struktur Organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Śieć laboratoriów powstała przez adaptację istniejących pomieszczeń oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE RCI

PROJEKT RCI II ETAP NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

W ramach projektu powstały następujące Centra Innowacyjności

CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ
W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM


W ramach tego centrum zmodernizowane zostały laboratroria, w których prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie szeroko pojętego przetwórstwa rolno-spożywczego. W skład tego centrum wchodzą laboratoria zajmujące się badaniem procesów technologicznych w przetwórstwie owocowo- warzywnym i ziemniaczanym, jak również oceną jakości surowców i produktów przemysłu zbożowego. W centrum działają również laboratroria zajmujące się ocena jakości i składu żywności, a także pozyskiwania i oceny metabolitów roślinnych, które mają zaoraz szersze zastosowanie w wielu działach przemysłu.

CENTRUM KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA


W skład tego centrum wchodzą laboratoria, których zakres działaności obejmuje badania mające na celu ocenę różnych parametrów środowiska oraz zmian w nim zachodzących pod wpływem działaności człowieka. Zadaniem tych laboratoriów jest prowadzenie działalności badawczo-rozowjowej w zakresie technologii i materiałów mających zastosowanie w ochronie środowiska, jak również w biologicznej ochronie roślin oraz opracowanie i ocena metod sekwestracji dwutlenku węgla przez glebę.

CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ W BIOTECHNOLOGII


Skupione w tym centrum laboratoria prowadzą badania w zakresie inżynierii genetycznej, zaawansowanych technik in vitro. Mają one możliwość identyfikacji mykotoksycznych gatunków grzybów, molekularnej doagnostyki patogenów roślinnych, sekwencjonowania genomów roślinnych, identyfikacji odmian roślin oraz badania cyklu komórkowego.
Realizowane projekty badawcze

 

Okres realizacji

Temat badawczy

Kierownik projektu

2017 – 2020

„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”, finansowany przez NCBiR w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG

Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2015-2017

Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych podanych krioprezerwacji

Dr Dariusz Kulus

2014-2017

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości prozdrowotynych różnych odmian  i nowych tetraloidalnych klonów ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w systemie integrowanym i ekologicznym

Dr hab. Anna Keutgen, prof. UTP

2014-2016

Analiza systematyczna przedstawicieli z grupy o Belemnella kazimiroviensis w Europie Zachodniej i przyczyna i okoliczności ich wyginięcia na granicy K-Pg

Dr hab. Norbert Keutgen, prof. UTP

2012-2014

Synteza DNA i aktywność metaboliczna w różnych częściach kiełkowania nasion roślin uprawnych

Mgr inż. Monika Rewers

2011-2015

Wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich bruzdach na jego zimnotrwałość, zdrowotność i plonowanie

Prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann

2011-2014

Proekologiczne zabiegi ograniczające występowanie fitofagicznej entomofauny w krótkotrwałych monokulturach zbożowych

Dr inż. Robert Lamparski

2011-2014

Reakcja pszenicy orkisz na zróżnicowane nawożenie azotem i mikroelementami

Dr hab. inż. Ewa Spychaj-Fabisiak, prof. UTP

2011 - 2014

Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysabthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmienionej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych

Dr Justyna Lena-Rumińska

2011-2014

Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki uproszczonej uprawy pszenicy ozimej i jarej

Dr hab. inż. Karol Kotwica

2011 - 2014

Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych miedzy korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej

Dr inż. Mirosław Kobierski

2010-2013

Produkcyjno-ekonomiczna i środowiskowa optymalizacja uprawy roli w zmianowaniu roślin

Dr hab. inż. Dariusz Jaskulski ,prof. UTP

2010-2013

Skutki wieloletniego nawadniania trwałych użytków zielonych na stan roślinności i właściwości próchnicy glebowej

Dr inż. Andrzej Dziamski

2010-2013

Trifolium ambiguum M. Bieb. Jako alternatywna roślina pastewna do uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielkokwiatową lub zbożami ozimymi uprawianymi na zielonkę

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010-2013

Wpływ lotnych związków organicznych wydzielanych przez części wegetatywne i generatywne roślin rzepaku na zachowanie osobników dorosłych słodyszka rzepakowego

Dr hab. inż. Dariusz Piesik, prof. UTP

2010-2013

Plon i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rauschert) w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych

Dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska, prof. UTP

2010 - 2013

Diagnoza zagrożeń ze strony agrofagów dla pszenicy jarej uprawianej w formie przewódki oraz możliwości i zasadność jej chemicznej ochrony

Dr inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP

2010-2013

Opracowanie i zastosowanie nowych metod mikrobiologicznych w ocenie efektywności procesów uzdatniania gnojowicy świńskiej, które w następstwie jej rolniczego stosowania, ograniczają skażenie środowiska glebowego i wodnego drobnoustrojami patogennymi

Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

2009-2012

Ocena celowości deszczowania w technologii uprawy jęczmienia browarnego

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

2009 - 2012

Doskonalenie produkcji nasion szarłatu uprawnego i komosy ryżowej oraz wydobywanie z nich skwalenu metoda nadkrytyczną

Dr hab. inż. Ewa Jendrzejczak, prof. UTP

2009-2012

Możliwość zachowania lub zwiększania żyzności i urodzajności gleby oraz produkcyjności roślin w warunkach wykorzystania słomy na cele energetyczne

Dr inż. Mariusz Piekarczyk

2009-2012

Możliwości ograniczania zabiegów agrotechnicznych w produkcji ziemniaka a walory odżywcze i zdrowotne bulw składanych w kontrolowanych warunkach

Prof. dr hab. Ilona Rogozińska

2009-2012

Wpływ fungicydów stosowanych w ochronie kłosów pszenicy na ilości tworzonych mykotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

Dr inż. Anna Baturo

2008-2012

Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych odmian kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) uprawianej na nasiona

Dr inż. Małgorzata Szczepanek

 

2008-2012

Efektywność produkcyjno-środowiskowa proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w monokulturach uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego

Dr inż. Karol Kotwica

2008-2012

Reakcja jęczmienia jarego na uprawę po międzyplonie ścierniskowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych

Dr inż. Edward Wilczewski

 

Tematy badawcze realizowane w ramach działalności statutowej WRiB

 

Termin realizacji

Temat badawczy

2016-2018

Innowacyjne technologie produkcji roślinnej za szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych

2014-2017

Współczesne przemiany funkcjonowania wsi i rolnictwa w świetle Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

2014-2017

Funkcjonowanie grzybów mikroskopowych i entomofauny w układach politroficznych oraz sposoby ograniczania szkodliwych agrofagów

2014-2016

Biotechnologiczne aspekty szybkiej stabilizacji genetycznej rekombinantów roślinnych

2014-2016

Struktura i wielkość genomu roślinnego – badania z użyciem cystometrii przepływowej

2014-2016

Doskonalenie metod uprawy i hodowli roślin ogrodniczych w warunkach in vivo oraz i in vitro

2014-2016

Poprawa bezpieczeństwa produkcji żywności i jej właściwości prozdrowotnych  oraz wykorzystanie powstałych odpadów w aspekcie ochrony zdrowia ludzi i środowiska

2014-2016

Ocena efektywności zabiegów melioracyjnych i wartości rolniczej użytków zielonych w regionie kujawsko-pomorskim

2014-2016

Pierwiastki śladowe i aktywność enzymatyczna w glebach różnie użytkowanych i będących pod wpływem antropopresji

2014-2016

Gospodarka wzbogacająca i zachowawcza glebową materią organiczną w aspekcie poprawy jakości roślin

2014-2017

Wartość przyrodnicza siedlisk naturalnych oraz cechy użytkowe wybranych gatunków roślin uprawnych

2014-2017

Produkcyjno-siedliskowe uwarunkowania doskonalenia elementów agrotechniki

 

Prace usługowe o charakterze naukowo-badawczym, na które środki finansowe w formie dotacji przyznało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-2020

Temat: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

  1. Rozmieszczenie roślin w łanie a rozwój, plonowanie i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju
  2. Określenie możliwości uprawy ozimych form strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agroklimatycznych kraju
  3. Opracowanie technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju

Prof. dr hab. Janusz Prusiński

2015 -2017


Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativia L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae

więcej informacji

Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof.UTP

2011-2015

 


Temat:  Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach.

  1. Przyrodnicze, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnej intensywności uprawy łubinu w regionie kujawsko –pomorskim
  2. Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie pszenżyta ozimego w regionie kujawsko-pomorskim
  3. Siew punktowy jako nowy trend w agrotechnice roślin strączkowych w regionie kujawsko-pomorskim
  4. Jesienny siew grochu i łubinu białego jako kierunek do większego wykorzystania potencjału biologicznego tych roślin

Prof. dr hab. Janusz Prusiński