>
Patenty
Galeria zdjęć
MENU
Publikacje
Historia
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna
Odmiany chryzantem uzyskane przez pracowników Katedry
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: Dariusz Kulus
Kierunki Badań
Nasza Katedra prowadzi liczne badania z obszaru biotechnologii i nauk rolniczych

Obszarem zainteresowań naukowych Katedry są studia nad wpływem chemicznych regulatorów wzrostu oraz temperatury, barwy światła, bodźca mechanicznego - na pokrój, kwitnienie i jakość wybranych gatunków roślin ozdobnych i warzywnych. Prowadzone są również badania dotyczące klonowania in vitro - jako nowoczesnego narzędzia biotechnologii w hodowli i uprawie ważnych gospodarczo roślin ozdobnych i warzywnych. Realizuje się też prace badawcze z zakresu somatycznej mutagenezy indukowanej in vitro promieniowaniem X i gamma, w efekcie czego przy współpracy z firmą Vitroflora uzyskano ponad 20 odmian chryzantemy wielkokwiatowej i 1 odmianę gerbery. Poza tym prowadzone są eksperymenty dotyczące krioprezerwacji oraz separacji chimer peryklinalnych in vitro u chryzantemy wielkokwiatowej, embriogenezy somatycznej u chryzantem i kaktusów, a także zastosowania chemotaksonomii i metod molekularnych w identyfikowaniu odmian roślin uprawnych.

W Katedrze w latach 2015-16 realizowany jest projekt badawczy MNiSW "Iuventus Plus" dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym, temat: "Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych poddanych krioprezerwacji", NR IP2014 023373, kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Kulus

W latach 2015-16 realizowany jest program wymiany osobowej i współpracy z Portugalią w ramach Umowy między UTP w Bydgoszczy a Politechniką w Coimbrze o współpracy naukowej i technicznej pt. "Zastosowanie markerów molekularnych (RAPD, ISSR), wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej do analizy stabilności genetycznej i wtórnych metabolitów roślin uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycznej u Echinacea purpurea (L.) Moench."

W latach 2011-14 realizowany był projekt badawczy Nr 7297, finansowany przez MNiSW "Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./) grupy odmianowej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych".

Strona WRiB
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP