Pracownicy naszej Katedry s± wspó³autorami innowacyjnych rozwi±zañ technicznych

1. Uzyskanie patentu na wynalazek (P. 389803), 2011 r. "Sposób dehydratacji agaru po mikrorozmna¿aniu ro¶lin"; autorzy: Hermann Janusz, Zalewska Ma³gorzata
2. Uzyskanie patentu na wynalazek (P. 390292), 2011 r. "Sposób porowania po¿ywki zestalonej agarem przeznaczonej do mikrorozmna¿ania ro¶lin"; autorzy: Hermann Janusz, Zalewska Ma³gorzata, Harasimowicz-Hermann Gra¿yna, Lema-Rumiñska Justyna, Troczyñski Miko³aj
3. Wdro¿enie do przedsiêbiorstwa VITROFLORA Sp. z o.o. z Trzêsacza patentu na wynalazek "Sposób dehydratacji agaru po mikrorozmna¿aniu ro¶lin" (Nr P.211604): autorzy: prof. Janusz Hermann, prof. Ma³gorzata Zalewska, 2012.
4. Wdro¿enie do przedsiêbiorstwa VITROFLORA Laboratorium Kultur Tkankowych z £ochowa patentu na wynalazek "Sposób porowania po¿ywki zestalonej agarem przeznaczonej do mikrorozmna¿ania ro¶lin" (Nr P.211611): autorzy: prof. Janusz Hermann, prof. Ma³gorzata Zalewska, prof. Gra¿yna Harasimowicz-Hermann, dr Justyna Lema-Rumiñska, dr Miko³aj Troczyñski, 2012.
5. Zg³oszenie wniosku o udzielenie patentu na wynalazek (P. 394278), 2011: "Sposób ograniczania termogenezy torfu": autorzy : prof. Janusz Hermann, prof. Ma³gorzata Zalewska.

Patenty
Patenty

Poprawny CSS!

(c) Katedra Ro¶lin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: mgr in¿. Dariusz Kulus
MENU
Strona WRiB
Publikacje
CBR
Biblioteka g³ówna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona g³ówna UTP
Historia
Galeria zdjêæ
Kierunki badañ
Dydaktyka
Pracownicy
Strona g³ówna